Тести:

1.         Концепція "обґрунтованої впевненості" визнає існування ризику:

а)         аудиторського;

б)         невиявлення;

в)         викривлення;

г)         суттєвого викривлення.

2.         Ризик суттєвого викривлення - це ризик того, що:

а)         фінансова звітність суттєво викривлена до перевірки і аудитор цього
не знайде;

б)         фінансова    звітність    суттєво    викривлена    перед    перевіркою
внутрішнього контролю;

в)         суттєві   викривлення   не   виявляються   системою   внутрішнього
контролю;

г)         суттєві викривлення не можна виправити.

3.         Ймовірність того, що будуть швидше викривлені складні обчислення,

-           це:

а)         властивий ризик;

б)         ризик контролю;

в)         ризик невиявлення;

г)         зовсім і не ризик в аудиті.

4.         Ризик невиявлення зв'язаний з:

а)         характером, часом та обсягом аудиторських процедур;

б)         предметом перевірки;

в)         рівнем суттєвості;

г)         терміном періоду, що перевіряється.

5.         Для отримання розуміння середовища суб'єкта господарювання
необхідно здійснити:

а)         спостереження та перевірки;

б)         повторні підрахунки;

в)         вибірку;

г)         підтвердження.

6.         Розуміння характеру суб'єкта господарювання дозволяє аудитору
зрозуміти:

а)         класи операцій та сальдо рахунків бухгалтерського обліку;

б)         критерій суттєвості;

в)         предмет ризиків;

г)         розмір відповідальності аудитора.

7.         Розуміння облікової політики замовника дає аудиторові можливість:

а)         розуміння методів обліку;

б)         визначення ризику суттєвих викривлень;

в)         визначення аудиторського ризику;

г)         розуміння процедур, які будуть застосовуватися.

8.         Ризик бізнесу може мати безпосередні наслідки для ризику
викривлення, якщо йдеться про:

а)         розкриття інформації на рівні тверджень;

б)         подачу фінансової звітності до державних регуляторних органів;

в)         оприлюднення фінансової звітності у ЗМІ;

г)         суттєві за розміром інвестиції у нерухомості.

9.         Розуміння показників результатів діяльності замовника дозволяє
аудитору:       ,

а)         визнати наявність тиску на управлінській персонал (ризик суттєвих
викривлень);

б)         визначити межу суттєвості;

в)         розрахувати ризик невиявлення;

г)         обрати конкретні аудиторські процедури.

10.       До складових внутрішнього контролю не відносять:

а)         бізнес-середовище замовника;

б)         моніторинг заходів контролю;

в)         процедури контролю;

г)         оцінки ризиків господарювання.

11.       На думку аудитора щодо доречності заходів контролю не впливають
чинники:

а)         аудиторський ризик;

б)         розмір суб'єкта господарювання;

в)         правове поле підприємництва;

г)         характер бізнесу.

12.       На обмеження внутрішнього контролю не впливають:

а)         людський фактор у системі управління;

б)         людській фактор у системі внутрішнього контролю;

в)         стан інформаційних систем;

г)         філософія управління.

13.       До філософії та стилю управління не відносять:

а)         підходи до найму персоналу;

б)         підходи до прийняття ризиків бізнесу;

в)         ставлення щодо дій персоналу;

г)         ставлення до бухгалтерського обліку.

14.       На ефективність структури, виконання та моніторинг заходів
внутрішнього контролю не впливають:

а)         матеріальне стимулювання персоналу;

б)         чесність персоналу;

в)         етика поведінки персоналу;

г)         дисципліна виконання.

15.       До процедур розуміння аудитором інформаційних систем не
відносяться:

а)         структура нормативно-довідкової бази;

б)         програмне забезпечення задач бухгалтерського обліку;

в)         процедури вводу-виводу даних;

г)         класи операцій, які є суттєвими для фінансових звітів.

16.       Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність не
включає відповідальність за:

а)         точність та достовірність даних звітності;

б)         впровадження системи внутрішнього контролю;

в)         розробку облікових оцінок;

г)         вибір та застосування облікової політики.

17.       Документування плану аудиту включає:

а)         опис процедур оцінки ризиків;

б)         перелік виконавців завдання;

в)         визначення часу виконання завдання;

г)         розрахунок масштабу вибірки.

18.       Визначте вірне твердження:

а)         якщо ризик контролю низький, то аудитор може зменшити обсяг
вибірки;

б)         ризик контролю може бути зменшено в результаті аудиторської
перевірки;

в)         ризик бізнесу не змінюється в залежності від виду діяльності
кампанії;

г)         якщо ризик бізнесу та ризик контролю високі, то і високий ризик
невиявлення.

19.       Визначте вірне твердження:

а)         ризик контролю зменшується при наявності служби внутрішнього
контролю;

б)         рівень аудиторського ризику визначає рівень ризику бізнесу;

в)         якщо ризик бізнесу високий, то аудитор не може зменшити обсяг
вибірки;

г)         властивий ризик залежить від рівня аудиторського ризику.

20.       Чим вище ризик бізнесу, тим ризик невиявлення:

а)         нижче;

б)         вище;

в)         вище опосередковано через інші види ризику;

г)         залежність відсутня.

21.       До факторів, що визначають характер суб'єкта господарювання не
відносять:

а)         існування мети діяльності;

б)         ключових клієнтів;

в)         фіскальну політику;

г)         продукти, послуги та ринки.

22.       При оцінці результатів фінансової діяльності, відображених у
звітності, аудитор повинен дослідити:

а)         застосування прогнозів, бюджетів та аналіз відхилень;

б)         облік справедливої вартості;

в)         принципи обліку та їх відповідність галузевій практиці;

г)         подальші події або зміни у галузі.

23.       Одним з критеріїв завдання з надання впевненості є:

а)         надання висновку;

б)         узгодженість процедур;        ,

в)         відсутність аудиторської впевненості;

г)         відповідальність за якість наданих аудиторських послуг.

24.       Оцінка ризиків суттєвого викривлення за МСА залежить від:

а)         розуміння аудитором середовища контролю;

б)         вибору аудиторських процедур;

в)         ступеня контролю якості в ході перевірки;

г)         прогнозування виду аудиторського висновку.

25.       Визнаючи, які аудиторські процедури слід виконати, аудитор не
розглядає в якості підстав для оцінки ризику суттєвого викривлення
рівень:

а)         договірного забезпечення операцій;

б)         класу операцій;

в)         сальдо на рахунках бухгалтерського обліку;

г)         розкриття інформації.

26.       Обсяг робочих документів аудитора залежить від:

а)         професійного судження аудитора;

б)         складності об'єкта перевірки;

в)         мети завдання;

г)         виду обраного аудиторського висновку.

27.       Аудитор, перевіряючи роботу інформаційної системи замовника,
повинен отримати докази щодо:

а)         точності та повноти створеної інформації;

б)         доречності даних, які видаються системою;

в)         відповідності даних програмному забезпеченню;

г)         захищеності даних від несанкціонованого доступу.

28.       До процедур отримання доказів ефективності контролю у замовника
не відносять:

а)         аналіз процедур прийняття бюджетів;

б)         запити персоналу про використання бюджетів;

в)         аналіз звітів про використання бюджетів;

г)         аналіз записів по валових витратах у податковому обліку.

29. Тривалість періодів часу між повторним виконанням тестів контролю не може перевищувати:

а)         два роки;

б)         один рік;

в)         пів року;

г)         квартал.

ЗО.Вкажіть правильне визначення. Процедури по суті - це:

а)         перевірка тверджень класу операцій;

б)         перевірка первинних облікових документів;

в)         перевірка облікової політики;

г)         пошук суттєвої помилки або обману.

31.       Визначте вірне твердження. Перевіряючи фінансові звіти на кінець
періоду, аудитор визначає, чи узгоджуються вони з:

а)         первинними обліковими записами;

б)         регістрами синтетичного обліку;

в)         податковою звітністю;

г)         пояснюваннями керівництва (додатки до звітності).

32.       Аудитор, розглядаючи, чи виконувати процедури по суті на
проміжну дату, враховує наступні чинники:

а)         характер сальдо на рахунках бухгалтерського обліку та пов'язані з
ними твердження;

б)         розмір аудиторського ризику;

в)         розмір періоду, що перевіряється;

г)         результати перевірок попереднього періоду.

33.       Вкажіть правильне визначення. Оцінка - це:

а)         операція   або   подія   відображені   за   належною   сумою,   а   їх
результати віднесено до відповідного періоду;

б)         актив або зобов'язання, показані у обліку за балансовою вартістю;

в)         облік активів за реальною ринковою вартістю;

г)         операції або події відображено у обліку виключно за справедливою
вартістю.

34.       До тверджень звітності не відносять:

а)         точність;

б)         подання та розкриття;

в)         наявність;

г)         оцінка вартості.

35.       Вкажіть правильне визначення. Наявність - це:

а)         належність до суб'єкта господарювання;

б)         існування у часі та просторі;

в)         форма твердження "повнота";

г)         відповідність даних звітності даним інвентаризацій.

36.       Аудиторська процедура "підтвердження" - це:

а)         відповідь на запит;

б)         звернення за інформацією до обізнаних осіб;

в)         збіг даних синтетичного та аналітичного обліку;

г)         відповідність суті господарського факту кореспонденції рахунків
бухгалтерського обліку.

37.       Аудитором отримано чотири групи даних, що певним чином
доводять вірність облікових показників. Визначте найменшу ступінь
доказовості наведених даних:

а)         інвентаризаційний опис обсягів незавершеного виробництва, отримані
при проведенні інвентаризації;

б)         первинні документи по руху продукції з виробництва на склад готової
продукції;

в)         записи у журналах-ордерах по рахунку 23 "Виробництво" та 26
"Готова продукція";

г)         результати контрольної перевірки запасів готової продукції під
наглядом аудитора.

38.       Вкажіть правильний вираз:

а)         чим вищий рівень суттєвості, тим нижчий аудиторський ризик;

б)         чим вищий рівень суттєвості, тим нижчий аудиторських ризик;

в)         рівень суттєвості дорівнює рівню аудиторського ризику;

г)         між суттєвістю та аудиторським ризиком зв'язок відсутній.

39.       Аудитор повинен оцінювати суттєвість:

а)         визначаючи характер та обсяг аудиторських процедур;

б)         оцінюючи потенційну професійну відповідальність;

в)         оцінюючи ризик невиявлення;

г)         визначаючи потенційну можливість обману або помилки.

40.       Суттєві ризики за МСА - це ризики, що:

а)         вимагають   особливого   розгляду   аудитором   після   проведення
процедур перевірки;

б)         вимагають особливого розгляду аудитором до проведення процедур
перевірки, на стадії планування;

в)         виявлено в ході перевірки, але їх вплив неможливо усунути;

г)         про наявність яких попереджає персонал замовника.

41.       Властивий ризик - це вірогідність того, що:

а)         бізнес-середовище замовника кримінальне;

б)         замовлення може бути втрачено;

в)         скоріше будуть викривлено складні обчислення, ніж прості;

г)         система внутрішнього контролю відсутня.

42.       Ризик невиявлення пов'язано з:

а)         кваліфікацією аудитора;

б)         ефективністю системи внутрішнього контролю замовника;

в)         характером процедур, які обирає аудитор для зменшення ризику;

г)         всі відповіді вірні.

43.       Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти не
включає:

а)         розробку облікових оцінок;

б)         застосування облікової політики;

в)         вибір аудитора;

г)         призначення головного бухгалтера на посаду.

44.       Достовірність як характеристика концептуальної основи фінансової
звітності, для аудитора означає:

а)         арифметичну точність цифр;

б)         зрозумілість інформації;

в)         відображення економічного змісту операцій та подій;

г)         повноту розкриття даних у звітних формах.

45.       Мета та цілі планування аудиту:

а)         залежать від виду завдання (перше або повторюване);

б)         залежать від обсягу запланованих процедур;

в)         не залежать від виду завдання (перше або повторюване);

г)         не залежать від будь яких чинників.

46.       До робочих документів про розуміння суб'єкта господарювання не
включаються дані про:

а)         правову форму замовника;

б)         важливі угоди або протоколи;

в)         судові позови до замовника;

г)         структуру замовника.

47.       До складу аудиторських доказів не входять:

а)         дані форм звітності;

б)         підтвердження третіх сторін;

в)         професійні публічні видання;

г)         правила та посадові інструкції.

48.       Використовуючи інформацію, отриману від об'єкта перевірки,
аудитор займається визначенням:

а)         автентичності документів;

б)         осіб, відповідальних за складання документів;

в)         точності та повноти задокументованих даних;

г)         вірогідності шахрайства або підробки документів.

49.       До елементів визначення класу операцій відносяться:

а)         існування;

б)         оцінку вартості;

в)         відсікання;

г)         класифікація та зрозумілість.

50.       До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду не
відносять:

а)         існування;

б)         оцінку вартості та розподіл;

в)         точність;

г)         повноту.

51.       До тверджень про подання та розкриття відносяться:

а)         точність;

б)         існування;

в)         класифікацію та зрозумілість;

г)         права та зобов'язання.

52.       Змістом процедур оцінки ризиків є:

а)         розрахунок розміру суттєвості викривлень;

б)         розрахунок ризиків невиявлення;

в)         отримання розуміння про суб'єкт господарювання;

г)         розрахунок розміру вибіркового дослідження.

53.       Процедура підтвердження передбачає:

а)         повторний перерахунок даних;

б)         запит до посадових осіб замовника;

в)         запит до третіх осіб;

г)         перевірку записів та документів.

54.       Плануючи присутність при інвентаризації запасів або при проведенні
альтернативних процедур, аудитор повинен розглянути:

а)         ризик невиявлення;

б)         кваліфікацію експерта, якщо такий залучається;

в)         природу внутрішнього контролю щодо запасів;

г)         ризик викривлення на рівні тверджень звітності.

55.       Якщо запаси перебувають під контролем третьої сторони, аудитору
слід розглянути:

а)         легітимність третьої сторони;

б)         чесність управлінського персоналу складу;

в)         чесність та незалежність третьої сторони;

г)         ризик шахрайства з боку вищого управлінського персоналу.

56.       Аудитор розглядає стан юридичних питань щодо об'єкта перевірки:

а)         до дати балансу;

б)         до дати проведення зборів акціонерів;

в)         до дати аудиторського висновку;

г)         після дати аудиторського висновку.

57.       Якщо довгострокові інвестиції в цінні папери є суттєвими для
фінансової звітності, аудитор повинен отримати достатні та відповідні
докази стосовно:

а)         легітимності рішення про інвестицію;

б)         реальності операції з цінними паперами;

в)         оцінки та розкриття інформації про таку операцію;

г)         економічної вигоди від такої операції.

58.       Зовнішнє підтвердження стосовно дебіторської заборгованості надає
достовірні та відповідні докази щодо:

а)         реальності її суми;

б)         права власності на борги;

в)         стану заборгованості на конкретну дату;

г)         розміру резервів.

59.       Облікова оцінка - це:

а)         метод ЛІФО;

б)         метод ФІФО;

в)         приблизна вартість об'єктів обліку;

г)         вибір одного з методів оцінки.

60.       Ступінь викривлення, якому властиві оцінки за справедливою
вартістю - це:

а)         арифметична помилка;

б)         ризик викривлення тверджень звітності;

в)         властивий ризик;

г)         логічна помилка.