10.6 АУДИТОРСЬКА ВИБІРКА (МСА 530)

Для визначення обсягу аудиторської вибірки застосовується наступні формули:

а) Обсяг генеральної сукупності не враховується.


рівень очікуваної помилки незначний:

ЗВГС ■ ФВ
п =       ,

ДП

де п - обсяг вибірки;

ЗВГС - загальна вартість генеральної сукупності; ФВ - фактор впевненості; ДП - допустима помилка.

Фактор впевненості визначається за допомогою таблиці 10.4. Таблиця 10.4. Порядок визначення фактору впевненості


(10.1)


 

Показник

Значення

Ризик вибірки,

%

20,0

10,0

5,0

1,0

0,5

Рівень

впевненості, %

80,0

90,0

95,0

99,0

99,5

Фактор впевненості

1,61

2,31

3,0

4,61

5,30


рівень очікуваної помилки враховується:

ЗВГС ■ ФВ

п =       ,

ДП - ОП

де ОП - очікувана помилка.

б) Обсяг генеральної сукупності враховується.

- коли більш 10% сукупності включено у вибірку:


(10.2)


 

п =       1          ,           (10.3)

де п1 - обсяг вибірки до врахування впливу обсягу генеральної сукупності;

п - скоригований обсяг вибірки з врахуванням впливу розміру генеральної сукупності;

N - обсяг генеральної сукупності.

т

Д =—100% ,   (10.4)

п

де Д - точкова оцінка кількості відхилень;

т - кількість елементів, що містять відхилення; п - обсяг вибірки.

К = ГГС^Д,    (10.5)

100%

де К - кількість об'єктів у генеральній сукупності, що містять помилку;

ГС - розмір генеральної сукупності.

ВК = К ■ В,   (10.6)

де Вк - загальна вартість об'єктів, що містять помилку; В - середня вартість одного об'єкта

ВП = ВВ ^ЗВГС ,      (10.7)

п

де ВП - вартість помилок у генеральній сукупності; ВВ - вартість виявлених помилок у вибірці.


_ ФВМВ


 

(10.8)


п

де Нтса - максимальна норма відхилень;

ФВМВ - фактор верхньої межі впевненості.


 

тіп


_ ФНМВ


 

(10.9)


П

де НтШ — мінімальна норма відхилень;

ФНМВ - фактор нижньої межі впевненості.

Фактори, що впливають на розмір вибірки, представлено на рис. 10.4. Відповідальність управлінського персоналу включає:

розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю

щодо підготовки та подання фінансових звітів, вільних від суттєвих

викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

вибір та застосування відповідної облікової політики;

розробку облікових оцінок, що відповідають обставинам.


Фактори, що впливають на розмір вибірки


 

Залежність


 


Ризик невірного прийняття

Допустима помилка

Очікувана помилка

Комбінований рівень невід'ємного ризику і ризику контролю

Зміни в генеральній сукупності

Ризик невиявлення викривлень іншими процедурами по суті


обернена

обернена пряма пряма

пряма пряма


 


Кількість елементів в генеральній сукупності


незначна пряма


 

Рис. 10.4. Алгоритм визначення впливу факторів на розмір вибірки

Аудитор має визначити, чи є прийнятною концептуальна основа фінансової звітності, яка була прийнята управлінським персоналом для підготовки фінансових звітів. На сьогоднішній день немає всесвітньо визнаної об'єктивної та офіційної бази для оцінки прийнятності концептуальних основ фінансової звітності для фінансових звітів загального призначення.

Застосовні концептуальні основи фінансової звітності для фінансових звітів загального призначення мають такі характеристики, що надають інформації у фінансових звітах корисність для користувачів:

а) відповідність, тобто інформація, що надається фінансовими звітами, відповідає характеру суб'єкта господарювання та цілям фінансових звітів (так, наприклад, у випадку суб'єкта господарювання, що готує фінансові звіти загального призначення, відповідність розглядається з точки зору інформації, необхідної для задоволення потреб широкого кола користувачів для прийняття економічних рішень). Зазвичай ці потреби задовольняються достовірним відображенням фінансового стану, фінансових показників та руху грошових коштів суб'єкта господарювання;

б)         повнота, тобто операції та події, залишки на рахунках та розкриття,
що впливають на достовірність подання фінансових звітів, не пропущені у
звітах;

в)         достовірність, тобто інформація, що  надається фінансовими

звітами:

відображає економічний зміст подій та операцій, а не лише їх офіційну форму;

приводить до прийнятної відтворюваності оцінки, вимірювання, подання та розкриття при використанні її в аналогічних обставинах;

г)         нейтральність, тобто інформація в фінансових звітах не містить
відхилень;

д)         зрозумілість, тобто інформація в фінансових звітах є ясною,
зрозумілою та не піддається суперечливим трактуванням.