10.3. ОЦІНКА РИЗИКІВ (МСА 315, 320, 330)

Оцінюючи, чи підготовлені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах у відповідності до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності, аудитор повинен оцінити, чи є суттєвою сукупність невиправлених викривлень, виявлених під час аудиту.

Сукупність невиправлених викривлень охоплює:

а)         конкретні викривлення, виявлені аудитором, у тому числі прямий
вплив невиправлених викривлень, виявлених під час аудиту в попередніх
періодах;

б)         найкращу можливу аудиторську оцінку інших викривлень, що їх не
можна конкретно визначити (тобто, прогнозованих помилок).

Отже, в міру того, як сукупні невиправлені викривлення наближаються до рівня суттєвості, аудитор повинен розглянути питання про зменшення ризику за допомогою проведення додаткових аудиторських процедур або вимагати від Управлінського персоналу внесення коригувань до фінансових звітів з урахуванням виявлених викривлень.

Отже, аудиторський ризик за МСА - це потенційна вірогідність того, що аудитор в ході планування або проведення перевірки може сформувати невідповідну аудиторську думку в зв'язку з тим, що може існувати:

суттєве викривлення у фінансовій звітності до аудиторської перевірки;

можливість   невиявлення   таких   викривлень   в   ході   аудиторської перевірки;

неефективна система внутрішнього контролю в управлінні об'єктом перевірки.

Класична формула загального аудиторського ризику:

АР=ВРРКРН,            (10.1)

де АР - аудиторський ризик,

ВР - властивий ризик;

РК - ризик внутрішнього контролю;

РН - ризик невиявлення. Властивий ризик та ризик контролю - це ризик об'єкта перевірки і вони не залежать від аудитора.


Ризик невиявлення - це суб'єктивно притаманний ризик безпосередньо аудитора, перш за все виконавця процедур (того, хто або планує перевірку, або перевіряє). На рис. 10.1 представлена структура аудиторського ризику.

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК (ЛК) -

ризик хибного висновку після завершення усіх аудиторських процедур


Ризик наявності помилок


Ризик невиявлення помилок аудитором (ОИ)Властивий ризик (ІИ)

Ризик

контролю (СИ)

 

для певної

 

ризик того, що

галузі,

 

система

підприємства

 

внутрішнього

чи

 

контролю не

середовища

 

запобігає і не

 

виявляє суттєвих

 

помилок

 

1

Зовнішній

ВнутрішнійНевибірковий ризик (N811)

неправильний - неправильний обсяг вибірки;    підбір тестів;

неправильний - неправильне спосіб відбору    застосування

тестів

Контролюється аудитором


 

Рис. 10.1. Структура аудиторського ризику

Аудиторська перевірка фінансових звітів за МСА має на меті висловлювання думки про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності. Концептуальна основа фінансової звітності суттєвість визначає наступним чином: інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Суттєвість залежить від величини суми статті звітності або значущості помилки, пропуску або невірного відображенням господарського факту або результату господарської операції.

Оцінка суттєвості в аудиті представлена на рис. 10.2.

Рис. 10.2. Оцінка суттєвості в аудиті

На практиці виникає проблема визначення конкретного розміру суттєвості викривлення (невідповідності) та її наступного впливу на звітність та на рішення користувачів звітності або аудиторського висновку. Розрахунок граничних сум суттєвості представлений в табл. 10.2.

Отже рівень аудиторського ризику є прийнятним тоді, коли рівень ризику невиявлення обернено пропорційний оцінці ризику суттєвого викривлення на рівні тверджень.

Таблиця 10. 2. Розра Можливі значення базисного показника, тис. фунтів стерлінгів

хунок граничних Межа суттєвості, %

сум суттєвості

Гранична сума суттєвої помилки, тис фунтів стерлінгів

0-25

5

0-1,25

25-50

4

1,25-2

50-100

3

2-3

100-500

2

3-10

500-2000

1,5

10-30

2000-5000

1

30-50

5000-10000

0,75

50-75

Понад 10000

0,5

75 і вище