9.3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИЦІ ТА ПРОЦЕДУРАМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

До політики та процедур щодо покладення відповідальності за кожне завдання на партнерів по завданню входять системи моніторингу завантаження та наявності партнерів із завдань, які б дозволили цим особам мати достатньо часу для адекватного виконання своїх завдань.

Фірма впроваджує процедури оцінки знань та компетентності персоналу. Знання та компетентність персоналу, що розглядаються під час призначення групи із завдання та визначення необхідного рівня нагляду, включають:

розуміння та практичний досвід виконання завдань аналогічного ха­рактеру та складності, набуті через відповідну підготовку й участь у практичній діяльності;

розуміння вимог професійних стандартів, законодавчих та регуляторних вимог;

відповідні технічні знання включно із знаннями інформаційних технологій;

знання відповідної галузі, в якій працює клієнт;

вміння застосовувати професійне судження;

розуміння політики та процедур контролю якості фірми.

Фірма повинна впровадити таку політику та процедури, які б надали їй достатню впевненість, що завдання виконуються у відповідності до професій­них стандартів та законодавчих і регуляторних вимог, та що фірма або парт­нер із завдання нададуть звіт, що відповідає обставинам.

Обов'язки при перевірці розподіляються таким чином, що більш досвідчені члени групи із виконання завдання, включно з партнером із завдання, перевіряють роботу, виконану менш досвідченими членами групи із виконання завдання.

Фірма повинна впровадити таку політику та процедури, які б надали їй достатню впевненість, що:

а)         відповідні консультації із складних або спірних питань мають місце;

б)         є достатні ресурси для проведення відповідних консультацій;

в)         документуються характер та обсяг таких консультацій;

г)         документуються та застосовуються висновки, що є результатом
таких консультацій.

Фірма повинна впровадити таку політику та процедури, які б вимагали для відповідних завдань проведення перевірки контролю якості виконання завдання, що надасть об'єктивну оцінку важливих суджень, зроблених групою із завдання, та висновків, досягнутих при підготовці звіту. Така політика та процедури:

а)         вимагають проведення перевірки контролю якості виконання
завдання для всіх завдань з аудиту фінансової звітності зареєстрованих на
біржі суб'єктів господарювання;

б)         встановлюють критерії оцінки всіх інших завдань з аудиту та
перевірки історичної фінансової інформації, завдань з надання впевненості та
супутніх послуг для визначення необхідності проведення перевірки кон-
тролю якості виконання завдання;

в)         вимагають проведення перевірки контролю якості виконання зав-
дань для всіх завдань, що відповідають критеріям, зазначеним у пункті б.

Перевірка контролю якості виконання завдання з аудиту фінансових звітів зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання включає розгляд восьми питань.

Оцінка групою з завдання незалежності фірми щодо конкретного зав­дання.

Значні ризики, що було ідентифіковані під час виконання завдання, та дії у відповідь на ці ризики.

Судження, особливо щодо суттєвості та важливих ризиків.

Чи проводилися відповідні консультації з питань, які викликали розбіжність в думках, або інших складних чи сумнівних аспектів, та яких висновків було досягнуто в результаті цих консультацій.

Важливість та місцезнаходження виправлених та невиправлених викривлень, ідентифікованих під час виконання завдання.

Питання, які необхідно довести до керівництва та найвищого керів­ництва, і, якщо це необхідно, до інших сторін, наприклад, регуляторних органів.

Чи відображають відібрані для перевірки робочі документи роботу, виконану стосовно важливих суджень, та підтримують зроблені вис­новки.

Відповідність звіту, який буде надано.

Політика та процедури перевірки контролю якості виконання завдання вимагають документування, що:

процедури, які вимагає політика фірми щодо перевірки контролю якості виконання завдання, були виконані;

перевірка контролю якості виконання завдання була завершена до моменту надання звіту;

особі, що проводила перевірку контролю якості виконання завдання, не відомо про будь-які невирішені питання, які б змусили цю особу вважати, що важливі судження, які були зроблені групою з завдання, та висновки, яких дійшла група, були невідповідними.

Фірма повинна впровадити таку політику та процедури, які нададуть їй обгрунтовану впевненість, що її політика та процедури щодо системи контро­лю якості відповідні, адекватні, працюють ефективно та дотримуються на практиці. Така політика та процедури повинні включати постійний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми, а також періодичну перевірку окремих завершених завдань.

Фірма накладає відповідальність за процес моніторингу на партнера, партнерів чи інших осіб, що мають достатній відповідний досвід та повноваження для прийняття такої відповідальності.

Постійний розгляд та оцінка системи контролю якості фірми включають такі аспекти, як:

1) аналіз:

нових розробок в професійних стандартах, законодавчих та регуляторних вимогах, та як вони відображаються, якщо це необхідно в політиці та процедурах фірми;

письмових підтверджень відповідності політиці та процедурам фірми щодо незалежності;

постійного професійного розвитку, включно з перепідготовкою;

рішень щодо прийняття нових клієнтів, продовження взаємовідносин з клієнтами та прийняття специфічних завдань;

2)         визначення необхідних коригуючих дій та поліпшень, які необхідно
внести в систему, включно з забезпеченням зворотного зв'язку стосовно
політики та процедур фірми, що відносяться до навчання та перепідготовки;

3)         повідомлення відповідного персоналу фірми щодо недоліків,
ідентифікованих в системі, в рівні розуміння системи або у відповідності їй;

4)         вживання заходів відповідним персоналом фірми щодо своєчасного
впровадження необхідних змін в політику та процедури контролю
якості.

Перевірка окремих виконаних завдань, зазвичай, здійснюється на циклічній основі. Процес перевірки включає відбір окремих завдань, деякі з яких можуть відбиратися без попереднього попередження групи з завдання.

Фірма оцінює вплив недоліків, виявлених в результаті моніторингу, та визначає, чи є вони:

а)         окремими випадками, що не вказують на те, що система контролю
якості фірми не може забезпечити її достатньою впевненістю щодо дот-
римання вимог професійних стандартів та законодавчих і регуляторних
органів, та що звіти, надані фірмою або партнером з завдання, відповідають
обставинам;

б)         системними або іншими важливими недоліками, що повторюються,
які вимагають термінових коригуючих дій.

Якщо результати процедур моніторингу вказують, що звіт може виявитися невідповідним, або що під час виконання завдання деякі процедури не були виконані, фірма повинна визначити, які подальші дії необхідні для досягнення відповідності вимогам професійних стандартів та законодавчих і регуляторних органів. Вона повинна також розглянути питання отримання юридичної допомоги.

Мінімум раз на рік фірма ознайомлює з результатами моніторингу системи контролю якості партнерів з завдань та інший відповідний персонал фірми включно з головною посадовою особою та, якщо це потрібно, радою партнерів. Інформація щодо результатів моніторингу включає:

опис виконаних процедур моніторингу;

висновки, зроблені в результаті виконання процедур моніторингу;

опис, якщо це важливо, системних, повторюваних або інших важливих недоліків, та заходів, прийнятих для усунення або коригування цих недоліків.

Документація, що відноситься до моніторингу:

1)         описує процедури моніторингу включно з процедурою відбору для
перевірки виконаних завдань;

2)         реєструє оцінку:

дотримання вимог професійних стандартів, законодавчих та регуляторних органів;

відповідності структури та ефективності застосування системи кон­тролю якості;

вірності застосування політики та процедур контролю якості фірми, тобто відповідності звітів, що надаються фірмою або партнерами з завдання, дійсним обставинам;

3)         ідентифікує виявлені недоліки, оцінює їх вплив та задає основи для
визначення, чи потрібні, та якщо так - то які, подальші дії.

Фірма повинна впровадити політику та процедури, які б надали їй обґрунтовану впевненість, що фірма відповідно реагує на:

скарги та звинувачення, що робота, виконана фірмою, не відповідає вимогам професійних стандартів та законодавчих і регуляторних органів;

звинувачення у недотриманні вимог системи контролю якості фірми.

За розгляд відповідає партнер, який має відповідний достатній досвід та повноваження на фірмі, але не має відношення до завдання.

Фірма встановлює політику та процедури, що вимагають наявності відповідної документації як підтвердження роботи кожного елемента своєї системи контролю якості.