9.2. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА її ЗАГРОЗИ. ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО АУДИТУ

Фірма повинна впровадити політику та процедури, що мають надавати достатню впевненість, що сама фірма, її персонал та, при потребі, інші особи, що підпадають під вимоги незалежності (включно з експертами, яких наймає фірма, та персоналом мережевої фірми), дотримуються незалежності.

Така політика та процедури надають фірмі змогу:

а)         ознайомити свій персонал та, при потребі, інших осіб, що підпадають
під вимоги незалежності, з вимогами до незалежності,

б)         ідентифікувати й оцінити обставини та відносини, що створюють за-
грозу незалежності, здійснити заходи, які дозволять ліквідувати цю загрозу або
зменшити її до прийнятного рівня за допомогою запобіжних заходів або,
якщо це необхідно, шляхом відмови від виконання завдання.

Фірма повинна впровадити політику та процедури, які нададуть їй достатню впевненість, що фірмі буде повідомлено про порушення вимог до незалежності, та вона зможе здійснити відповідні заходи для розв'язання таких ситуацій. Така політика та процедури повинні включати вимоги до:

а)         всіх співробітників фірми, що підлягають дії вимог до незалежності,
невідкладно інформувати фірму щодо порушень незалежності, про які їм стало
відомо;

б)         фірми щодо негайного повідомлення про ідентифіковані порушення
політики та процедур партнера із завдання, який разом із фірмою повинен
розглянути таке порушення; та іншого відповідного персоналу фірми та інших
осіб, що підпадають під вимоги незалежності, які повинні здійснити відповідні
заходи;

в)         негайного повідомлення фірми, при необхідності, партнером із завдання
та іншими особами, які зазначені в пункті б) щодо заходів, здійснених для
розв'язання питання, що надасть фірмі змогу визначити необхідність подальших
дій.

Щонайменше раз на рік фірма повинна отримати письмове підтвердження дотримання своєю політики та процедур стосовно незалежності від усього персоналу.

Фірма впроваджує таку політику та процедури прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань, які надали б фірмі достатню впевненість, що вона прийме чи продовжить завдання та взаємовідносини лише тоді, коли вона:

а)         розглянула питання чесності клієнта та не має інформації, яка б вела
до висновку по нечесність клієнта;

б)         достатньо компетентна для виконання завдання та має можливість,
час та ресурси для цього;

в)         може дотримуватися вимог етики.

Якщо фірма отримує інформацію, яка б змусила її відмовитись від виконання завдання у випадку, коли така інформація була б отримана раніше, політика та процедури фірми щодо продовження виконання завдання та взаємовідносин із клієнтом повинні включати розгляд:

а)         професійної та юридичної відповідальності, що виникає за даних об-
ставин, включно із наявністю вимоги до фірми повідомити про це особу чи осіб,
що призначили фірму, або, в деяких випадках, регуляторні органи;

б)         можливості відмови від виконання завдання (або як відмови від вико-
нання завдання, або відмови від продовження взаємовідносин з
клієнтом).

Політика та процедури відмови від виконання завдання або відмови від виконання завдання та продовження взаємовідносин з клієнтом повинні розглядати наступні питання:

Обговорення з відповідним рівнем керівництва клієнта дій, які повинна здійснити фірма, на основі важливих фактів та обставин.

Обговорення, якщо фірма вважає, що їй необхідно відмовитися, з відповідним рівнем керівництва клієнта відмови від виконання завдання або відмови від виконання завдання та продовження взаємовідносин з клієнтом та підстави відмови.

Розгляд наявності професійних, законодавчих чи юридичних вимог до фірми щодо продовження завдання або щодо повідомлення регулятор­них органів стосовно відмови від виконання завдання або продовження взаємовідносин з клієнтом та підстав відмови.

Документування важливих питань, консультацій, висновків та підгрун-тя для висновків.

Фірма повинна впровадити таку політику та процедури, які б надали їй обгрунтовану впевненість, що здібності, компетентність та відданість етичним принципам її персоналу забезпечать виконання завдання у відповідності до вимог професійних стандартів, законодавчих та регулятивних актів і дозволять фірмі або партнеру із завдання надавати звіти, що відповідають обставинам.

Така політика та процедури розглядають наступні питання:

а)         наймання;

б)         оцінка роботи персоналу;

в)         кваліфікація;

г)         компетентність;

д)         можливість кар'єрного зростання;

е)         посадові підвищення;

ж)        винагорода;

з)         оцінка потреб персоналу.

Є різні методи підвищення знань та компетентності. До них, наприклад, належать:

професійна підготовка;

безперервна професійна освіта, включаючи підвищення кваліфікації;

досвід роботи та ін.

Фірма покладає відповідальність за кожне завдання на партнерів по завданню. Вона впроваджує таку політику та процедури, які б вимагали:

а)         доведення імені та ролі партнера із завдання ключовим особам в ке-
рівництві клієнта;

б)         володіння партнером із завдання необхідними знаннями, компетент-
ністю, повноваженнями та часом для виконання своєї ролі;

в)         чіткого визначення відповідальності партнера із завдання.