TEMA 9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 9.1. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Метою Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) є вста­новлення стандартів та надання рекомендацій щодо відповідальності фірми стосовно їїсистеми контролю якості для аудиту та огляду історичної фінансової інформації, а також інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг.

В Міжнародному стандарті контролю якості (МСКЯ) наведені терміни:

"партнер із завдання" - партнер або інша особа на фірмі, що відповідає за завдання, його виконання та звіт, що надається від імені фірми, та яка в разі потреби має відповідні повноваження від професійної, законодавчої або регуляторної організації.

"перевірка контролю якості під час виконання завдання" - процес, що має забезпечити, до надання висновку аудитора, об'єктивну оцінку важливих суджень, зроблених групою з завдання, та думок, які вони висловили при формулюванні аудиторського висновку;

"моніторинг" - процес, що передбачає постійний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми включно з періодичною перевіркою деяких завершених завдань з метою надати фірмі обґрунтовану впевненість, що її система контролю якості працює ефективно.

"партнер" - будь-яка особа, що має повноваження приймати на фірму зобов'язанням щодо виконання завдання з надання професійних послуг.

"персонал" - партнери та фахівці.

"фахівці" - професіонали, крім партнерів, включно з експертами, яких було найнято фірмою.

"відповідно кваліфікована зовнішня особа" - особа, що не є співробітником фірми, має знання та кваліфікацію, що дозволяє їй діяти як партнер з завдання, наприклад, партнер з іншої фірми, або співробітник (який має достатній досвід) професійної бухгалтерської організації, члени якої можуть виконувати аудит та огляд історичної фінансової інформації, або інші завдання з надання впевненості або супутніх послуг, або організації, що надає послуги з контролю якості.

Фірма повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їй обґрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів та регуляторних і законодавчих вимог, а звіти, що надаються фірмою або партнерами по завданню, відповідають обставинам.

Система контролю якості фірми включає політику та процедури, що стосуються кожного з наступних елементів:

а)         відповідальність управлінського персоналу фірми за якість;

б)         вимоги етики;

в)         прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, та
виконання специфічних завдань;

г)         людські ресурси;

д)         виконання завдання;
є) моніторинг.

Структура системи внутрішнього контролю якості представлена на

рис. 9.1

Внутрішній фірмовий контроль якості аудиту


Суб'єкти контролю

Об'єкти контролю


Заходи забезпечення якості аудиту


.           .

Т        У           т

Оцінка клієнта з допомогою спеціальної анкети


Подпись:
Оцінка незалежності аудиторів перед кожним здійсненням аудиту

Розподіл прав, обов'язків та відповідальності з допомогою посадових інструкцій, програм аудиту


 

Контроль та оцінка виконання обов'язків

Стимулювання участі у професійних організаціях

Консультації компетентними посадовими особами під час здійснення аудиту

Підбір кадрів. Система підвищення кваліфікації кадрів


 

Розробка і виконання контролю якості аудиту

Систематичні перевірки партнером, відповідальним за контроль якості


 

Рис. 9.1. Структура системи внутрішньофірмового контролю якості

Є різні методи підвищення знань та компетентності:

Професійна підготовка.

Безперервна професійна освіта, включаючи підвищення кваліфікації.

Досвід роботи.

Навчання більш досвідченим персоналом, наприклад, іншими членами групи із завдання.

Політика та процедури контролю якості повинні бути документально зафіксовані та пояснені персоналу фірми.

Фірма встановлює політику та процедури, розроблені для підвищення внутрішньої культури та засновані на визнанні, що якість - це основне при виконанні завдання. Особливо важливою є необхідність визнання управлінським персоналом фірми факту, що ділова стратегія фірми підпорядкована головній вимозі - досягненню фірмою високої якості всіх завдань, що виконує фірма.

Відповідно:

фірма розподіляє обов'язки управлінського персоналу таким чином, щоб комерційні аспекти не превалювали над якістю завдання, що виконується;

політика та процедури щодо оцінки виконання, компенсації та заохочування (включно із системою стимулювання) працівників мають демонструвати відданість фірми забезпеченню якості;

фірма виділяє достатні ресурси для розвитку, документування та підтримки політики і процедур контролю якості.

Особа або особи, яких призначено керівником фірми чи радою партнерів відповідальними за систему контролю якості фірми, повинні мати достатній досвід, знання та повноваження, необхідні для прийняття цієї відповідальності.