Тести:

1.         До супутніх аудиторських послуг не відносять:

а)         огляд;

б)         погоджені процедури;

в)         підготовка інформації;

г)         всі відповіді вірні.

2.         Що за МСА не відноситься до завдань з надання впевненості:

а)         погоджені процедури;

б)         огляд;

в)         аудит звітності;

г)         підготовка інформації.

3.         Завданням з надання впевненості визначається наявність наступних
елементів:

а)         предмет;

б)         тристоронні відносини;

в)         відповідні критерії;

г)         всі відповіді вірні

4.         Предмет завдання з надання впевненості може мати наступні форми:

а)         оцінка системи внутрішнього контролю;

б)         оцінка показників результатів діяльності;

в)         поведінка (управління кадрами);

г)         всі відповіді вірні

5.         До завдань з надання впевненості не відносять:

а)         перевірку по узгоджених процедурах;

б)         формування фінансової та іншої інформації;

в)         консультування з оподаткування;

г)         всі відповіді вірні

6.         При розробці стратегії та плану перевірки аудитор розглядає питання:

а)         необхідність документування переговорів із замовником;

б)         критерії власної професійної незалежності;

в)         розмір гонорару за виконання завдання;

г)         попереднє судження про суттєвість та ризики.

7.         Рівень впевненості аудитора визначається:

а)         характером предмета перевірки;

б)         критеріями;

в)         кількістю та якістю отриманих доказів;

г)         всі відповіді вірні.

8.         За МСА подальші події визначають як події:

а)         між кінцем періоду та датою аудиторського висновку;

б)         що очікуються в найближчому майбутньому;

в)         що передбачені планами;

г)         всі відповіді вірні.

9.         Професійна незалежність вимагає, щоб аудитор:

а)         самостійно вирішував, що та як йому перевіряти;

б)         не вступав у контакти з персоналом об'єкта перевірки;

в)         уникав   фактів,  за  якими  третя  сторона  дійшла  висновку,   що
об'єктивність аудитора під загрозою;

г)         нікому не підпорядковувався в ході роботи.

10.       Назвіть обставини, які можуть створити "загрозу власного інтересу":

а)         аудитор був колись заступником директора об'єкта перевірки;

б)         неналежна залежність суми гонорару від замовника;

в)         група з надання впевненості вела у звітному періоді облік для
замовника;

г)         член групи має найближчого родича, який є посадовою особою
замовника.

11.       До обставин "загрози захисту" відносять:

а)         членам   аудиторської   фірми    гарантують    працевлаштування   у
замовника;

б)         гонорар залежить від суми знайдених суттєвих невідповідностей;

в)         існує тиск, щоб неналежно знизити обсяг перевірки;

г)         аудитор підпорядковує свою думку судженню замовника.

12.       Застережні заходи у клієнта для забезпечення професійної
незалежності аудитора включають:

а)         вимоги до освіти аудитора;

б)         наявність аудиторського комітету в системі управління;

в)         вимоги до підвищення кваліфікації аудитором;

г)         всі відповіді вірні.

13.       Застережні заходи для збереження професійної незалежності в межах
власних систем включають:

а)         встановлення механізму дисциплінарної відповідальності;

б)         ротацію вищого персоналу аудиторської фірми;

в)         призначення особи з вищого персоналу відповідальним за нагляд по
адекватності застережних заходів;

г)         всі відповіді вірні.

14.       Дія положень МСА 800 не розповсюджується на:

а)         фінансові звіти, складені за принцами обліку іншими, ніж міжнародні
чи національні стандарти;

б)         фінансову звітність;

в)         виконання контрактних угод;

г)         перевірку окремих рахунків чи статей у звітності.

15 За МСА аудитор повинен отримати як мінімум попередні дані про замовника:

а)         структуру власності;

б)         галузь діяльності;

в)         якість управлінського персоналу;

г)         всі відповіді вірні.

16. При плануванні виконання завдання з надання впевненості аудитор за МСА 100 повинен:

а)         оцінити бізнес відповідальної сторони;

б)         оцінити термін роботи та її вартість;

в)         розглянути можливість досягнення мети завдання;

г)         розглянути критерії, що застосовуються.


18.       Достатність доказів при наданні високого рівня впевненості є мірою:

а)         причетності доказів до умов предмета перевірки;

б)         відповідності доказів умовам місця та часу;

в)         кількості отриманих доказів;

г)         доречності відповідних доказів.

19.       Рівень впевненості, який наводиться у висновку аудитора,
відображає ступінь довіри:

а)         до звітності, що перевірялася;

б)         відповідальної сторони до результатів перевірки;

в)         користувача до достовірності предмета перевірки;

г)         користувача і відповідальної сторони до компетенції аудитора.

20.       Надійність інформації, що перевіряється аудитором як елемент її
релевантності - це:

а)         змістовність;

б)         можливість вибору;

в)         послідовність;

г)         можливість порівняння.

21.       До умов надання висновку по наданню впевненості за МСА 100
відносять:

а)         висновок повинен ґрунтуватися на результатах роботи, що фактично
виконана;

б)         користувач не має впевненості у якості звітності відповідальної
сторони;

в)         відповідальна сторона має сумніви щодо власної звітності;

г)         всі відповіді вірні.

22.       Якщо аудитор висловлює негативну думку або відмовляється від
висловлювання  думки  по   фінансових  звітах  в  цілому,   а  окремі
компоненти не складають більшу частину звітності, аудитор повинен підготувати висновок:

а)         по окремих компонентах звітності;

б)         тільки по додатках до звітності (примітках);

в)         модифікований умовно-позитивний;

г)         негативний або відмову від висновку.

23. При виконанні погоджених процедур із замовником узгоджується:

а)         обмеження щодо розповсюдження звіту;

б)         характер завдання;

в)         інформація, стосовно якої здійснюватимуться процедури;

г)         всі відповіді вірні.

24.       Особливість аудиторського висновку по порівняльних даних
готується:

а)         по кожному періоду надання порівняльних звітів;

б)         за весь звітній період;

в)         на дату, визначену замовником;

г)         не надається взагалі.

25.       При першому завданні аудитор має отримати свідчення про
початкові залишки на рахунках обліку. Для цього він повинен
отримати:

а)         дані про прибуток та його віднесення до різних періодів;

б)         письмове свідчення головного бухгалтера про впевненість щодо
залишків;

в)         відомості про кваліфікацію персоналу бухгалтерії;

г)         всі відповіді вірні.

26.       За МСА 240 термін "шахрайство" означає навмисні дії посадових осіб
з метою:

а)         введення в оману користувачів фінансової звітності;

б)         отримання нечесних або незаконних переваг;

в)         введення в оману керівництва фірми;

г)         отримання важелів впливу на керівництво або власників.

27.       Якщо після аудиторської перевірки було виявлено факти шахрайства
або помилки, то це свідчить про те, що:

а)         аудиту притаманний ризик невиявлення;

б)         аудитор не отримав обгрунтованої впевненості;

в)         аудитор професійно некомпетентний або був неуважний;

г)         аудитор не користувався стандартами.

28.       Особливістю аудиторського висновку про прогнозну інформацію є:

а)         відповідні застереження щодо можливості досягнення результату;

б)         твердження про негативну впевненість щодо припущень прогнозної
інформації;

в)         посилання на мету створення прогнозної інформації;

г)         всі відповіді вірні.

29.       Звіт за результатами виконання погоджених процедур надається
аудитором:

а)         сторонам, які вказані у договорі на проведення перевірки;

б)         тільки посадовим особам замовника;

в)         тільки вищому управлінському персоналу замовника;

г)         лише тим сторонам, які дали згоду на проведення таких процедур
перевірки.

30.       Позики та гарантії, надані членам групи, що виконує завдання з
надання впевненості, не створюють загрози незалежності, якщо вони:

а)         отримані близьким родичем члена групи;

б)         не більші від гонорару члена групи;

в)         не більші розміру гонорару за перевірку в цілому;

г)         отримані за звичайною процедурою, умовами та вимогами.