8.3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРІВ

Професійна аудиторська незалежність за Кодексом професійної етики передбачає:

незалежність думки - це така спрямованість думок, яка дає можливість надати висновок без будь якого впливу, що може стати загрозою для об'єктивності професійного судження аудитора, та дає можливість аудиторові діяти чесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом.

незалежність поведінки - уникнення у своїй професійній діяльності таких фактів чи обставин, що проінформована про них інша сторона, обгрунтовано дійшла б висновку, що незалежність аудитора під загрозою.

Професійні аудитори повинні дотримуватися конфіденційності щодо інформації про справи клієнта або роботодавця, отриманої під час надання професійних послуг. Розкривати інформацію аудитор має право, якщо йому на це надано спеціальний дозвіл або у випадках, коли розкриття інформації є юридичним чи професійним правом або обов'язком.

Якщо аудитор з огляду на вищевикладене, вирішив розкрити конфіденційну інформацію, то перед прийняттям остаточного рішення йому необхідно для себе визначитися з наступними питаннями.

Чи варто взагалі розкривати конфіденційну інформацію?

Чи відомі аудитору всі необхідні та відповідні факти (в тій мірі, в якій таке можливо)? Якщо існують слабко обгрунтовані факти, слід використовувати не їх, а професійне судження.

Якого роду повідомлення очікується і ким (адресат)? Аудитор повинен бути впевнений, що отримувачі конфіденційної інформації є належними її користувачами (тобто, мають обов'язок діяти на підставі отриманої інформації).

Чи буде незалежний професійний аудитор нести будь-яку юридичну відповідальність за те, що розкрив конфіденційну інформацію та за наслідки такого розкриття?

Кодекс професійної етики вказує на те, що в разі неможливості для аудитора прийняти єдине вірне рішення, останній повинен звернутися за порадою до професійної організації або до юристів.

Аудиторська фірма повинна мати чітку внутрішню політику щодо кон­фіденційності інформації та здійснювати постійний моніторинг її дотримання усіма співробітниками або сторонами, що залучаються до співпраці.

Як відомо, термін конфіденційність стосується наступних даних:

Про клієнта (замовника) - економічні, правові, майнові та інші харак­теристики, плани, цінову політику, контрагентів, тощо;

Про виявлені в ході надання послуг негативні факти в роботі управл­інського та виконавчого персоналу клієнта або про неадекватність фінансової звітності клієнта, що оприлюднюється;

Про результати аудиторської перевірки (особливо при виконання завдання з надання впевненості;

Про умови роботи в аудиторській фірмі (роботодавець), політику та практику роботи фірми.

Будь-якій професії притаманні певні риси, в тому числі:

володіння певними інтелектуальними навичками, набутими шляхом освіти та підвищення кваліфікації;

дотримання представниками професії загального кодексу цінностей і поведінки, встановленого професійним адміністративним органом, в тому числі збереження об'єктивної точки зору;

прийняття свого обов'язку перед суспільством в цілому.

Цілі аудиторської професії полягають у виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів професіоналізму, в досягненні найкращих результатів діяльності і в цілому у задоволенні громадських інтересів, зазначених вище.

Такі цілі вимагають забезпечення чотирьох основних потреб.

Достовірність. В суспільстві існує потреба в достовірній інформації та надійних інформаційних системах.

Професіоналізм. Існує потреба в особах, які можуть бути без сумнівів виз­начені замовниками, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами як спеціалісти в сфері аудиторського обліку.

Якість послуг. Існує потреба щодо впевненості в тому, що всі послуги, надані професійним аудитором, виконуються згідно з найвищими стандартами якості.

Довіра. Користувачі послуг професійних аудиторів повинні бути впевнені в існуванні основ професійної етики, що регулюють надання цих послуг.

Для досягнення цілей, поставлених перед аудиторами, професійні аудитори повинні дотримуватись ряду вихідних умов або фундаментальних принципів.

Такими фундаментальними принципами є наступні.

Порядність. Професійний аудитор повинен бути відвертим та чесним при наданні професійних послуг.

Об'єктивність. Професійному аудитору слід бути справедливим та не доз­воляти упередженості, конфлікту інтересів або впливу інших осіб, що зашкодить його об'єктивності.

Професійна компетентність та належна ретельність. Професійному аудитору слід надавати професійні послуги з належною ретельністю, компе­тентністю та старанністю.

Конфіденційність. Професійному аудитору слід дотримуватись конфіден­ційності інформації, отриманої в процесі надання професійних послуг та не використовувати або розголошувати таку інформацію без належних та визначених повноважень, або якщо відсутнє юридичне або професійне право та обов'язок розкриття цієї інформації.

Професійна поведінка. Професійний аудитор повинен діяти таким чином, щоб це відповідало добрій репутації професії, повинен утримуватись від будь-якої поведінки, яка могла б завдати цій репутації шкоди.

Технічні стандарти. Професійний аудитор повинен надавати професійні послуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами

На вибір ситуацій та методів роботи, на які необхідно звернути особливу увагу з точки зору етичних вимог щодо об'єктивності, впливають фактори.

Тиск з боку зацівлених осіб. Це може знизити об'єктивність професійних аудиторів.

Неможливість передбачення такого роду ситуацій, зазаначених у попередньому пункті, що призводить не лише до сниження рівня об'єктивності аудитора, але надання шкоди.

Слід уникати відносин, що дозволяють передсуду, упередженості або впливу інших осіб знижати об'єктивність.

Обєктивність персоналу, який надає інформаційні послуги для аудиторів.

Професійні аудитори не повинні приймати або пропонувати подарунки або розваги, які імовірно могли б усвідомлюватися як такі, що здійснюють значний та неналежний вплив на їх професійне судження або на професійне судження осіб, з якими вони ведуть справи.

При організації своїх послуг професійним аудиторам:

не слід використовувати засоби, які завдають шкоди репутації аудиторів;

не слід робити перебільшені заяви про послуги, які вони можуть запропонувати, кваліфікацію, якою вони володіють, або досвід, якого вони набули.

Суттєве значення має етичний підхід до основної суспільно вибагливої риси аудит - незалежності ( розділ 8 Кодексу професійної етики).