Питання для повторення

Яка компанія вважається асоційованою?

Які ознаки визначають наявність істотного впливу?

Який відсоток акцій, що володіють правом голосу об'єкта інвестування, є, частіше всього, критерієм істотного впливу?

У чому суть методу участі в капіталі?

У яких випадках метод участі в капіталі не застосовується?

У чому суть методу обліку за собівартістю? У яких випадках він застосовується?

Що таке окрема фінансова звітність?

У яких випадках складається окрема фінансова звітність інвестора?

Який метод застосовується для оцінки інвестиції в асоційовану компанію в консолідованій фінансовій звітності?

Яку інформацію слід розкривати у фінансовій звітності інвестора?

Що таке об'єднання бізнесу?

Дайте визначення контролю.

Які ознаки наявності контролю?

Яка компанія вважається материнською?

Яка компанія вважається дочірньою?

За яким методом обліковують об'єднання бізнесу?

Які складові визначають вартість об'єднання бізнесу?

Як визначається вартість об'єднання бізнесу, якщо процес об'єднання бізнесу включає більш як одну операцію обміну?

Яким чином визначається справедлива вартість компенсації, переданої в обмін на контроль над придбаним підприємством?

У чому суть розподілу вартості об'єднання?

Що таке частка меншості?

Як визначається частка меншості?

Що таке гудвіл? Як він розраховується?

Як враховується гудвіл у консолідованій звітності?

Що таке негативний гудвіл?

У чому суть поетапного придбання?

Яка інформація про об'єднання бізнесу повинна розкриватися покупцем?

Що таке консолідовані фінансові звіти?

Дайте визначення групи.

У яких випадках материнська компанія звільняється від надання консолідованих фінансових звітів?

Звіти яких дочірніх компаній не включаються до консолідованої фінансової звітності?

Чи виключається з консолідації дочірнє підприємство на тій підставі, що його діяльність відрізняється від діяльності інших підприємств, які входять до складу групи?

Чи виключається з консолідації дочірнє підприємство на тій підставі, що інвестором виступає організація венчурного капіталу чи подібний суб'єкт господарювання?

Коли материнська компанія втрачає контроль над дочірньою?

У чому суть процесу консолідації фінансових звітів групи?

У яких випадках слід застосовувати МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" для оцінки інвестиції?

Який метод застосовується материнською компанією для оцінки інвестиції в дочірнє підприємство в консолідованих фінансових звітах?

Яку інформацію слід розкривати у консолідованих фінансових звітах?

Хто є інвестором у спільну діяльність?

Дайте визначення спільного контролю.

Дайте визначення контролюючого учасника.

Назвіть форми спільної діяльності.

У чому суть спільно контрольованих операцій?

Що слід визнавати контролюючому учаснику у своїх фінансових звітах при спільно контрольованих операціях?

У чому суть спільно контрольованих підприємств?

Які методи використовує контролюючий учасник при визнанні своєї частки участі у спільно контрольованому суб'єкті господарювання?

У чому суть методу пропорційної консолідації?

У чому суть методу участі в капіталі?

Як відображає свою частку у спільному підприємстві у своїй фінансовій звітності інвестор, який не здійснює спільний контроль?

При якому типі спільної діяльності кожний контролюючий учасник використовує свої власні активи?

Яку інформацію слід розкривати у звітності про спільну діяльність?

Які сторони вважаються зв'язаними?

Які цілі розкриття інформації про зв'язані сторони?

Чи впливає наявність операцій між зв'язаними сторонами на розкриття відносин між ними у фінансовій звітності?

Наведіть приклади операцій, які підлягають розкриттю при здійсненні цих операцій зі зв'язаною стороною.

У яких звітних формах відображається інформація про операції між зв'язаними сторонами?

Для чого складається звітність за сегментами?

Яким стандартом регулюється порядок складання звітності за сегментами?

Що таке операційні сегменти?

Які види операційних сегментів Ви знаєте?

Розкрийте порядок оприлюднення сегментної інформації.