Тести:

1.         Компанія буде застосовувати метод участі в капіталі для обліку
інвестиції, якщо вона:

а)         має істотний вплив на прийняття рішень з фінансової та операційної
політики об'єкта інвестування;

б)         володіє 30 % акцій іншої компанії;

в)         має контрольний відсоток (більше 50 %) акцій іншої компанії;

г)         здійснила інвестицію первісно для отримання прибутковості на
приріст грошових коштів.

2.         Компанія "Вегас" володіє 15 % простих акцій корпорації "Галактика"
і використовує метод справедливої вартості для обліку цієї інвестиції.
Корпорація "Галактика" відобразила чистий прибуток 110000 грош. од.
за 2007 р. і сплатила дивіденди 60000 грош. од. на 01.10.2007 р. Який
прибуток визнає компанія "Вегас" по цій інвестиції в 2007 р.?

а)         16500;

б)         9000;

в)         25500;

г)         50000.

3.         Компанія "Чіп" володіє 25 % простих акцій компанії "Комп'ютерний
світ" і використовує метод участі в капіталі для обліку цієї інвестиції. На
протязі 2007 року компанія "Комп'ютерний світ" відобразила в звітах
прибуток 220000 грош. од. і сплатила дивіденди 80000 грош. од. Який
прибуток визнає компанія "Чіп" по цій інвестиції у 2007 році?

а)         20000;

б)         75000;

в)         55000;

г)         35000.

4.         Корпорація X і корпорація У оформлюють об'єднання бізнесу. В
обліку для об'єднання було визнано гудвіл в сумі 400000 грош. од. Який
максимальний період амортизації гудвілу?

а)         5 років;

б)         10 років;

в)         20 років;

г)         Немає правильної відповіді.

5.         Корпорація "Мендес" випустила 12000 простих акцій номінальною
вартістю 5 грош. од. і справедливою вартістю 42 грош. од. для придбання
всіх акцій корпорації "Сміт". Якщо це операція покупки, яку суму
гудвілу слід визнати?

а)         144000;

б)         44000;

в)         64000;

г)         0.

6.         Сума гудвілу визначається як:

а)         собівартість об'єднання мінус балансова вартість чистих активів
дочірньої компанії на початок року;

б)         собівартість об'єднання мінус балансова вартість чистих активів
дочірньої компанії на дату покупки;

в)         собівартість об'єднання мінус справедлива вартість чистих активів на
початок року;

г)         собівартість об'єднання мінус справедлива вартість чистих активів на
дату покупки.

7.         При методі покупки:

а)         гудвіл може бути визнаний;

б)         консолідація здійснюється з використанням балансової вартості обох
компаній;

в)         консолідація може бути здійснена з використанням справедливої
вартості обох компаній;

г)   операція розглядається як об'єднання, при якому неможна визначити покупця.

8.         Яку з наступних ознак, що характеризують об'єднання бізнесу, слід
враховувати при покупці?

а)         об'єднання повинно включати тільки обмін дольовими цінними
паперами;

б)         операція ясно визначає ціну об'єднання для компанії-покупця;

в)         дві компанії можуть бути однакових розмірів, і це є ускладненням для
визначення компанії-покупця і компанії, яка купується;

г)         компанія, яка купується, повинна бути меншою за розмірами, ніж
материнська компанія, яка купує.

9.         Корпорація "Мегасофт" випустила 12000 простих акцій номінальною
вартістю 5 грош. од. (справедлива вартість - 40 грош. од.) і сплатила
24000 грош. од. готівкою для отримання контролю над корпорацією
"Салем". Чому дорівнює вартість об'єднання компаній?

а)         504000;

б)         84000;

в)         60000;

г)         24000.

10.       Корпорація "Веллінгтон" випустила 20000 простих акцій (номінальна
вартість - 5 грош. од. за акцію, справедлива вартість - 42 грош. од.) за всі
акції корпорації "Джордан". Які будуть консолідовані суми статей
"Додатково оплачений капітал" і "Нерозподілений прибуток" (в балансі
на 01.01.2008 р.), відповідно, якщо операція обліковується як покупка?

а)         20000,
160000;

б)         20000,
260000;

в)         380000,
160000;

г)         760000,
260000.

11.       Корпорація X сплатила грошові кошти за всі прості акції з правом
голосу корпорації У. Корпорація У буде продовжувати існувати як
окрема корпорація. Бухгалтерські записи зі складання консолідованих
звітів корпорацій X та У знайдуть відображення в:

а)         робочій таблиці для складання консолідованих звітів;

б)         облікових регістрах корпорації X;

в)         облікових регістрах корпорації У;

г)   облікових регістрах обох корпорацій.

12.       Материнській компанії не потрібна консолідована звітність дочірньої
компанії, в якій вона володіє більше 50 % прав голосу, якщо:

а)         дочірня компанія здійснює діяльність за кордоном;

б)         дочірня компанія, по суті, є фінансовою дочірньою компанією;

в)         компанія володіє більше ніж 50 %, але менше ніж 60 % прав голосу
дочірньої компанії;

г)         контроль є короткочасним, і материнська компанія шукає покупця
акцій дочірньої компанії.

13.       Для яких вказаних рахунків дочірньої компанії, що повністю
належать материнській, не потрібна амортизація коригування (дооцінки
чи уцінки) до справедливої вартості, яке пов'язане з об'єднанням
бізнесу?

а)         споруди;

б)         патенти;

в)         прямі витрати по об'єднанню;

г)         землі.

14.       Корпорація "Світ комп'ютерів" придбала корпорацію "Файл"
01.10.2007 р. Чистий прибуток корпорації "Світ комп'ютерів" за рік
склав 1400000 грош. од., корпорації "Файл" - 400000 грош. од., які
зароблені рівномірно на протязі року. Гудвіл при об'єднанні відсутній.
Сума чистого прибутку за 2007 р., який буде відображено в
консолідованому звіті про прибуток або збиток, складає, грош. од.:

а)         1500000;

б)         1800000;

в)         1400000;

г)         400000.

15.       Який з наведених рахунків не буде відображений в консолідованій
фінансовій звітності на кінець першого року об'єднання?

а)         гудвіл;

б)         частина прибутку дочірньої компанії;

в)         інвестиція в дочірню компанію;

г)         додатково оплачений капітал.

16.       Якщо визначено знецінення вартості інвестиції в дочірнє
підприємство, який рахунок слід списати першим?

а)         інвестиція в дочірню компанію;

б)         гудвіл;

в)         додатково оплачений капітал;

г)   дооцінка (уцінка) зобов'язань до їх справедливої вартості.

17.       У листопаді 2009 р. корпорація "Феєрія" продала землю корпорації
"Індія", яка повністю належить їй. Земля вартістю 61500 грош. од. була
продана за 89000 грош. од. З позиції об'єднання бізнесу, коли слід
визнавати прибуток від реалізації землі?

а)         прибуток не буде визнаний;

б)         коли корпорація "Індія" продасть землю третій стороні;

в)         коли корпорація "Індія" буде використовувати землю;

г)         пропорційно на протязі звітного періоду.

18.       Для якого типу спільної діяльності обов'язковим є наявність угоди, у
відповідності до якої сторони здійснюють діяльність, що підлягає
спільному контролю?

а)         спільно контрольованих операцій;

б)         спільно контрольованих активів;

в)         спільно контрольованого підприємства;

г)         всі відповіді вірні.

19.       Для якого типу спільної діяльності обов'язково складається
фінансова звітність?

а)         спільно контрольованих операцій;

б)         спільно контрольованих активів;

в)         спільно контрольованого підприємства;

г)         всі відповіді вірні.

20.       Контролюючий учасник визнає свою частку від участі у спільно
контрольованому підприємстві, застосовуючи метод:

а)         нормативний;

б)         повної консолідації;

в)         середньозваженої собівартості;

г)         пропорційної консолідації.

21.       Компанія "Магнат" і компанія "Металосклад" уклали тристоронній
договір з лізинговою компанією "Лізинг" про придбання літака вартістю
п'ять млн. грош. од. Умовою поставки є передоплата в розмірі 100 %,
яка розподілена таким чином: компанія "Магнат" сплачує 3,5 млн.
грош. од., компанія "Металосклад" - 1,5 млн. грош. од. Літак
експлуатується компаніями спільно, виходячи з частки фактичної участі
кожної зі сторін в оплаті витрат на його придбання. На основі наведеної
інформації між компаніями підписано договір про:

а)         придбання основних засобів;

б)         спільно контрольоване підприємство;

в)         спільно контрольовані операції;

г)         спільно контрольовані активи.

22.       Якими ознаками характеризується зв'язана сторона?

а)         наявністю відносин контролю між стороною і компанією, що звітує;

б)         наявністю довгострокових торгових відносин між стороною і
компанією, що звітує;

в)         наявністю гарантійних зобов'язань компанії, що звітує по
забезпеченню банківського кредиту, отриманого стороною;

г)         всі відповіді вірні.

23.       Якими характеристиками повинні володіти угоди зі зв'язаними
сторонами?

а)         угоди носять довгостроковий характер;

б)         угоди оформлюються не на ринку;

в)         угоди здійснюються між сторонами, зв'язаними відносинами
контролю та істотного впливу;

г)         ціни угод відрізняються від середньоринкових.

24.       Приклади яких операцій підлягають розкриттю у Примітках до
фінансової звітності, якщо вони здійснюються зі зв'язаною стороною?

а)         надання гарантій чи застави;

б)         передача за ліцензованими угодами;

в)         придбання чи продаж нерухомості та інших активів;

г)         всі відповіді вірні.

25.       Зв'язаними сторонами не є:

а)         два підприємства, які мають спільного директора;

б)         два контролюючих учасники, які мають спільний контроль;

в)         генеральний агент, з яким підприємство здійснює значний обсяг
операцій виключно через економічну залежність;

г)         всі відповіді вірні.

26.       Яка ситуація є прикладом відносин між зв'язаними сторонами?

а)         компанія А, що займається оптовим продажем канцтоварів та
здійснює свою діяльність в основному через двох дистриб'юторів
(компанію X та компанію У);

б)         компанія А і компанія В мають загального члена ключового
управлінського персоналу;

в)         компанія А має двох великих акціонерів - компанію В (45 % прав
голосу) і компанію С (22 % прав голосу);

г) компанія А і компанія В є контролюючими учасниками спільної діяльності підприємства С, які мають спільний контроль за діяльністю спільного підприємства.

27.       Які показники слід розкривати у звітності стосовно операцій між
зв'язаними сторонами?

а)         ціни по кожній угоді між зв'язаними сторонами;

б)         цінову політику відносно угод зі зв'язаними сторонами;

в)         загальну суму виручки (платежів, дебіторської і кредиторської
заборгованості) по операціях зі зв'язаними сторонами;

г)         суму виручки (платежів, дебіторської і кредиторської заборгованості)
по операціях з окремою зв'язаною стороною.

28.       При розгляді взаємовідносин зв'язаних сторін необхідно звертати
увагу на:

а)         юридичну форму відносин;

б)         зміст відносин;

в)         юридичну форму і зміст відносин;

г)         жоден з цих аспектів.

29.       Члени ключового управлінського персоналу - це особи, які:

а)         прямо і непрямо мають повноваження і відповідають за планування,
управління і контроль діяльності підприємства, що звітує;

б)         займають ключові позиції в управлінні компанії, що звітує;

в)         володіють 10 % прав голосу представництва в складі директорів;

г)         всі відповіді вірні.

30.       Операційним сегментом є компонент суб'єкта господарювання:

а)         що здійснює господарську діяльність, від якої отримує дохід і в

зв'язку з якою несе витрати, зокрема, доходи та витрати внаслідок операцій з іншими компонентами цього суб'єкта господарювання;

б)         операційні результати якого регулярно розглядає головний керівник

діяльності для прийняття рішень щодо виділення ресурсів сегмента й оцінки його діяльності;

в)         щодо якого дискретна фінансова інформація є доступною;

г)         всі відповіді вірні..

31.       Яким міжнародним стандартом регламентується порядок розкриття
фінансової інформації за сегментами?

а)         МСБО 14;

б)         МСБО 27;

в)         МСФЗ 3;

г)         МСФЗ 8.

32.       Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-який операційний
сегмент, у якого звітний дохід від зовнішніх клієнтів і внутрішньо-
сегментних продаж або трансферів становить:

а)         5 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього)
доходу всіх операційних сегментів;

б)         10 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього)
доходу всіх операційних сегментів;

в)         50 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього)
доходу всіх операційних сегментів;

г)         немає правильної відповіді.

33.       Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-який операційний
сегмент, у якого абсолютна величина його звітного прибутку чи збитку
дорівнює 10 або більше відсотків:

а)         найбільшої з двох абсолютних сум: сукупного звітного прибутку
всіх операційних сегментів, які не звітують про збитки, або
сукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, які звітують
про збиток;

б)         сукупного звітного прибутку всіх операційних сегментів, які не зві-
тують про збитки;

в)         сукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, які звітують
про збиток;

г)         всі відповіді вірні.

34.       Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-який операційний
сегмент, у якого:

а)         10 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього) доходу
всіх операційних сегментів;

б)         абсолютна величина його звітного прибутку чи збитку дорівнює 10 або
більше відсотків найбільшої з двох абсолютних сум: сукупного
звітного прибутку всіх операційних сегментів, які не звітують про
збитки, або сукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, які
звітують про збиток;

в)         їх активи становлять 10 або більше відсотків сукупних активів всіх
операційних сегментів;

г)         всі відповіді вірні.