Питання для повторення

Що таке дохід?

Положення яких стандартів поширюються на дохід?

Що таке відсотки, роялті, дивіденди? Що об'єднує ці категорії?

На який дохід не поширюється дія МСБО 18 "Дохід"?

Що  спільного  між МСБО   18  "Дохід" та МСБО   11   "Будівельні контракти"?

Яка вартість застосовується для оцінки доходу?

Який дохід визнається у випадку наявності різниці між справедливою і номінальною сумою зустрічної компенсації?

У яких випадках застосовується умовна відсоткова ставка?

Які ставки найбільш чітко визначають умовну ставку?

Чи виникає і визнається дохід у випадку, якщо товари і послуги обмінюються на товари і послуги, аналогічні за характером і величиною?

Яким чином визначається сума доходу у випадку, якщо товари і послуги продаються чи обмінюються на неподібні товари і послуги?

Що є доходом в агентських угодах?

Назвіть критерії визнання доходу від продажу товарів.

Назвіть критерії визнання доходу від наданих послуг.

У чому полягає суть методу "відсотка завершеності"?

У яких випадках підприємство, звичайно, здатне здійснити достовірну оцінку результату операції?

Назвіть методи, які можуть бути використані для достовірної оцінки виконаної роботи. Дайте їм оцінку.

Чому   аванси   і   проміжні   платежі   не   можуть   бути   використані підприємством для оцінки виконаної роботи?

Яким чином визнається дохід, коли послуги надаються невизначену кількість разів на протязі визначеного проміжку часу?

Яким чином визнається дохід, коли результат операції, що передбачає надання послуг, не може бути оцінений достовірно?

Назвіть критерії визнання доходу, що виникає від використання іншими підприємствами його активів

Поясніть взаємозв'язок операцій визнання доходу і оцінки активів.

У якому фінансовому звіті відображається дохід?

Яка сфера застосування МСБО 23 "Витрати на позики"?

Що таке витрати на позики?

Що таке кваліфікований актив?

Які підходи до обліку витрат на позики передбачає МСБО 23 "Витрати на позики"?

Що таке капіталізація витрат на позики?

Які витрати на позики безпосередньо зв'язані з кваліфікованим активом?

Що таке ставка капіталізації?

Коли слід починати капіталізацію витрат на позики?


У яких випадках капіталізація витрат на позики не призупиняється?

Як слід припиняти капіталізацію витрат на позики?

Яку інформацію слід розкривати у фінансовій звітності згідно МСБО 23 "Витрати на позики"?

Яка сфера застосування МСБО 12 "Податки на прибуток"?

Дайте визначення понять "бухгалтерський прибуток", "оподатковуваний прибуток", "поточні податки"?

Що таке податкова база активу чи зобов'язання? Як її визначають?

Що таке тимчасові різниці?

Що таке витрати по сплаті податку на прибуток?

Що   таке   відстрочені   податкові   активи   і   відстрочені   податкові зобов'язання?

Який порядок визнання поточних податкових зобов'язань і активів?

У якому випадку поточний і відстрочений податок на прибуток слід визнавати у складі власного капіталу?

Як слід відображати податкові активи і податкові зобов'язання у звіті про фінансове становище (балансі)?

Коли слід здійснювати взаємозалік поточних податкових активів і поточних податкових зобов'язань?

Коли слід здійснювати взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань?

Що таке потенційна звичайна акція?

Що таке розбавлення і антирозбавлення?

Як і з якою метою розраховують базовий прибуток на акцію?

Як визначають прибуток для розрахунку базового прибутку на акцію?

Як визначають кількість акцій з метою розрахунку базового прибутку на акцію?

Як і з якою метою розраховують розбавлений прибуток на акцію?

Що таке часовий зважений коефіцієнт?