Практичні ситуації

Ситуація 1.

У 2009 р. підприємство здійснювало будівництво об'єкта вартістю 500000 грош. од. Середньозважені витрати на будівництво у 2009 р. були 250000 грош. од. Для фінансування будівництва 01.01.2009 р. підприємство отримало кредит на суму 180000 грош. од. (відсоткова ставка - 10 % річних) і тимчасово інвестувало ці кошти в короткострокові цінні папери. Дохід від цієї інвестиції склав 4500 грош. од. На протязі 2009 р. підприємство мало зобов'язання по облігаціях на суму 250000 грош.од., випущених 01.01.2003 р. строком на 10 років (відсоткова ставка по облігаціях - 9 %).

Чому дорівнює сума витрат на позики, яка підлягає капіталізації в 2009

році?

Ситуація 2.

ПАТ "Баярд" має таку структуру капіталу станом на 31 грудня:

 

Акції в обігу

2008

2009

Звичайні акції

110000

110000

Привілейовані акції

10000

10000

На протязі 2009 р. ПАТ виплатило дивіденди по привілейованих акціях в розмірі 3 грош. од. на акцію. Привілейовані акції можуть бути конвертовані в 20000 звичайних акцій і розглядаються як їх еквіваленти. Чистий прибуток в 2009 р. склав 850000 грош. од., а податок на прибуток сплачувався за ставкою 25 %.

Чому дорівнює розбавлений прибуток на акцію в 2009 р. ?

Ситуація 3.

Компанія "Будінвест" займається будівництвом, в тому числі і будівництвом котеджів. Для забезпечення загального будівництва компанія взяла кредити в банку ($):

01.04.09 - 250000 на строк 4 роки під 15% річних;

01.10.09 - 1000000 на термін 1 рік під 20% річних;

01.12.09 - овердрафт в розмірі 150000 під 25% річних, погашений 31.12.09 р.

Крім цього, компанія придбала 02.01.09 р. на умовах фінансової оренди обладнання, спеціально призначене для будівництва котеджів, відсотковий платіж за рік по якому склав $ 20000, а вартість обладнання $ 160000.

Загальні витрати з будівництва котеджів за звітний рік склали ($): 1 лютого - 800000;

1 квітня - 1300000; 1 жовтня - 560000; 1 грудня - 350000.

Розрахувати суму витрат на позики, які повинні бути капіталізовані за станом на 31.12.09 р.

Ситуація 4.

Компанії 02.01.09 р. була надана безповоротна позика державних органів під зобов'язання будівництва заводу з переробки сміття. Позика склала $ 2 млн., а вартість заводу становить $ 10 млн. Строк корисного використання визначено 25 років, амортизація нараховується прямолінійним методом.

Відобразити дану ситуацію в обліку компанії на кінець звітного року, якщо її розглядати як доходи майбутніх періодів або вирахувати з вартості заводу.

Ситуація 5.

У 2009 р. компанія "Темп" отримала декілька урядових субсидій, пов'язаних із створенням нового виробництва:

Субсидія в розмірі $ 10000 для часткового покриття витрат компанії на проведення досліджень в області створення нових технологій;

$ 25 000 були отримані в рахунок відшкодування витрат компанії за проектом по розробках. Даний проект планується впровадити з наступного року, коли почнеться випуск нового найменування продукції.

Окрім цього, компанії було надано $ 100000 за умови, що компанія протягом подальших 3-х років створюватиме і підтримуватиме певну кількість робочих місць. Спільні передбачувані витрати, пов'язані з працевлаштуванням, складуть у:

1-му році - $ 150000; 2-му році - $350000; 3-му році - $ 500000.

На купівлю нового устаткування 01.07.09 р. було витрачено $ 600000, передбачають, що устаткування прослужить 10 років. Сума наданої субсидії склала $ 150000.

Також компанія отримала $ 30000 субсидій для відшкодування витрат на купівлю ліцензії в зарубіжної компанії. Проте на кінець звітного періоду документи на купівлю ліцензії ще не були підготовлені.

Підготуйте рекомендації керівництву з приводу відображення даних субсидій в звітності.

Ситуація 6.

Відобразити дані операції по реалізації у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2009 р.

Компанія "Сатурн" у 2009 році здійснила крім усього іншого наступні операції по реалізації:

1 листопада був реалізований товар на суму $ 25000. За умовами контракту компанія покупець має право повернути проданий товар на протязі 3 місяців з дати продажу. Поки що повернення товару на кінець звітного періоду не було.

30 червня було продано устаткування на суму $ 300000. У вартість продажу включена вартість гарантійного обслуговування на протязі 2-х років з моменту реалізації. Собівартість обслуговування устаткування в рік складає 15000. Валовий прибуток підприємства складає 20 %.

3.         Запас деревини термін витримки якою складає 1 рік (при
необхідних технологічних нормативах 3 роки) був проданий 1 вересня
обслуговуючому банку за собівартістю $ 120000. Компанія зобов'язана за договором викупити, а банк продати дану деревину через рік. Вартість викупу деревини складе ціну первинного продажу з врахуванням нарахованих відсотків за ставкою 10 %.

1 травня було здійснено постачання товарів покупцеві на умовах відстрочення платежу на 12 місяців. Покупець за договором зобов'язаний заплатити $ 40000. Процентна ставка складає 10 %.

Компанія - покупець заплатила за постачання товару $ 10000 авансом 1 грудня. Постачання буде здійснено відповідно до договору 15 січня.

Компанія "Експерт" відвантажила товар іноземному покупцеві 20 грудня на суму $ 80000. Право власності переходить покупцеві відповідно до договору у момент перетину кордону. Згідно первинним документам, перетин кордону стався 5 січня 2010 р.

Ситуація 7.

Компанія "Будтраст" займається виконанням будівельних робіт. В основному це довгострокові контракти. Станом на 31 грудня 2009 р. є

 

 

 

Будівельні контракти

1

2

3

Вартість контракту

500

1100

800

Витрати на дату звіту

350

320

100

Майбутні очікувані витрати

300

580

600

Проміжні рахунки

400

270

-

Дата початку робіт

2007

01.01.09 р.

01.11.09 р.

% завершеності робіт

80%

40%

5%

Раніше визнані:

-    доходи

200

130

 

-    витрати

150

90

 

Підготувати витяги із звітності компанії "Будтраст" на 31 грудня 2009 р. Згідно з обліковою політикою компанії, прибуток по договорах підряду не визнається, доки ступінь завершеності робіт не досягне 10 %. При розрахунках використовувати різні методи обліку завершеності виконання робіт.

Ситуація 8.

Станом на 31 грудня 2009 р. компанія "Ернст і Ко" має наступні залишки рахунків, що призводять до тимчасових різниць ($ тис):

Основні засоби були придбані на початку звітного періоду і мали первісну вартість 500. Амортизація нараховується прямолінійним методом в бухгалтерському обліку, виходячи з 8 років терміну корисного використання, і методом зменшеного залишку в податковому періоді, виходячи з 5 років корисного використання.

Нерухомість мала на початок періоду балансову вартість 300 в бухгалтерському обліку і 250 в податковому, на кінець періоду була нарахована амортизація в бухгалтерському обліку 50, в податковому - 80.

3.         Справедлива вартість торгових інвестицій складала 25, а первісна -

20.

4.         Валова дебіторська заборгованість складає 68, резерв сумнівних
боргів - 8.

5.         В складі іншої дебіторської заборгованості рахується сума
нарахованих відсотків до отримання в сумі 15. За звітний період компанія
отримала відсотки в сумі 25, а залишки нарахованих до отримання відсотків
на початок періоду складають 10. В податковому періоді використовується
касовий метод для обліку податку на прибуток.

Залишки по резерву відпусток складають 35. За звітний період були виплачені відпускні в розмірі 20 і нараховані в сумі 15. В податковому обліку в якості витрат визнається лише використання резервів.

В суму зобов'язань включені:

відсотки до оплати по кредитах в розмірі 12. В податковому обліку відсотки обліковуються за касовим методом.

суми нарахованих штрафних санкцій в розмірі 6. В податковому обліку заборонено дані суми відносити до витрат.

За оренду виробничих приміщень в жовтні було перераховано 48, в розрахунку за 12 місяців до 1 листопада наступного року.

Покупець здійснив передоплату за товар в грудні на суму 15. Товар буде доставлений в лютому наступного року.

10 .Прибуток до оподаткування в звіті в сукупному доході складає 120. Розрахувати витрати з податку на прибуток і відобразити всі необхідні операції. Ставка податку на прибуток складає 25%.

Ситуація 9.

Станом на 31 грудня 2009 р. компанія "Бриз" має наступні залишки рахунків, що призводять до тимчасових різниць ($ тис.):

1.         Основні засоби балансовою вартістю 500, податкова вартість яких

400.

2.         Нерухомість має балансову вартість 45 і податкову - 40.

3.         Інвестиції, призначені для торгівлі, мають справедливу вартість 25,
первісну - 20.

4.         Залишки відстроченого податкового зобов'язання на початок
періоду складають 5. Залишки були розраховані з використанням ставки
30 %.

5.         З початку звітного періоду ставка змінилася і становить 25%.
Необхідно розрахувати відстрочені податки на кінець 2009 р. і

відобразити ці зміни в примітках до фінансової звітності.

Ситуація 10.

Станом на 31 грудня 2009 р. компанія "Максимум" має наступні залишки рахунків, які призводять до тимчасових різниць ($ тис.):

1.         Основні засоби балансовою вартістю 500, податкова вартість яких
400, були переоцінені в кінці року до 800.

2.         Нерухомість має балансову вартість 45 і податкову - 40.

3.         Інвестиції, призначені для торгівлі, мають справедливу вартість 25 і
первісну - 20.

4.         Залишки відстроченого податкового зобов'язання на початок
періоду становить 5.

Необхідно розрахувати відстрочені податки н кінець 2009 р. і показати в обліку їх зміни. Ставка податку на прибуток 25 %.

Ситуація 11.

1)         01.01.2009 року компанія "Янг" зареєструвала і випустила в обіг
2000 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн., які були
повністю реалізовані.

01.05.09 р. 500 тис. акцій були викуплені по ціні 0,5 грн. за акцію.

01.07.09 р. 300 тис. акцій були перепродані по ціні 1,2 грн. за акцію.

4)         01.12.09р. була здійснена додаткова емісія акцій в розмірі 1000 тис.
шт. по ціні 1 грн.

Прибуток після податків становить 120000 грн.

Розрахувати базову прибутковість на акцію за рік на 31.12.2009 р.

Ситуація 12.

Підприємство "Building" позичило €100000 1 січня 2009 р. з метою фінансування будівництва нового заводу. Ставка відсотку за позикою становить 10 % на рік. Дозвіл місцевих органів влади на будівництво заводу був наданий 1 липня 2009 р., і будівництво розпочали того ж дня.

Протягом року на завод понесені витрати в сумі €60000. До початку будівництва, всю суму позики інвестували на депозитний рахунок з негайним доступом, на неї нараховували відсотки за ставкою 2 %.

Яку суму витрат на позики можна капіталізувати протягом року до 31 грудня 2009 р.?