Тести:

1.         Дохід - це валове надходження економічних вигод, які:

а)         виникають в ході звичайної діяльності підприємства;

б)         проявляються у вигляді збільшення власного капіталу за рахунок
внесків учасників власного капіталу;

в)         не зв'язані зі звітним періодом;

г)         немає правильної відповіді.

2.         МСБО 18 "Дохід" не поширюється на дохід, який виникає в результаті
таких операцій і подій:

а)         продаж товарів;

б)         надання послуг;

в)         використання іншими сторонами активів підприємства, що приносять
відсотки, роялті (ліцензійні платежі) і дивіденди;

г)         немає правильної відповіді.

3.         Яка сума є доходом?

а)         інкасована від імені принципала;

б)         інкасована від імені третьої сторони і є податком на додану вартість;

в)         сума дивідендів від інвестицій, які обліковуються за методом участі в
капіталі;

г)         немає правильної відповіді.

4.         Дохід повинен оцінюватися за:

а)         собівартістю реалізованого товару чи послуги;

б)         ринковою вартістю реалізованого товару чи послуги;

в)         справедливою вартістю (що відображається в договорі) реалізованого
товару чи послуги;

г)         відновлюваною вартістю реалізованого товару чи послуги.

5.         Яка операція призводить до утворення доходу у відповідності з МСБО
18 "Дохід"?

а)   товари чи послуги обмінюються на товари, аналогічні за характером і вартістю;

б)         товари чи послуги надаються в обмін на товари, відмінні від наданих за
характером і вартістю;

в)         отримання страхової виплати за договором страхування;

г)         отримання орендної плати за договором оренди.

6.         Яка з умов не відноситься до визнання доходу від надання послуг?

а)         надходження грошей від покупця;

б)         стадія завершеності угоди на звітну дату може бути достовірно
визначена;

в)         можливість достовірно оцінити фінансовий результат від надання
послуг;

г)         ймовірність того, що економічні вигоди, зв'язані з операцією,
надходять на підприємство.

7.         Знижки за дострокову оплату:

а)         додаються до доходу від продажу товарів і послуг;

б)         віднімаються з доходу від продажу товарів і послуг;

в)         не віднімаються з доходу від продажу товарів і послуг;

г)         не відносяться до доходу від реалізації товарів і послуг.

8.         Використання іншими сторонами активів підприємства призводить до
виникнення доходів у формі:

а)         відсотків;

б)         роялті (ліцензійних платежів);

в)         дивідендів;

г)         всі відповіді вірні.

9.         Коли дивіденди визнаються в якості доходу підприємства?

а)         у момент закінчення фінансового року незалежно від прийняття
рішення про розподіл дивідендів;

б)         тоді, коли встановлено право акціонерів на отримання виплати;

в)         у момент перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок
підприємства;

г)         у момент реєстрації акціонерів.

10.       Якщо результат операції, яка пропонує надання послуг, не може бути
оцінений достовірно, то дохід:

а)         визнається тільки в розмірі визнаних витрат, що відшкодовуються;

б)         визнається тільки в розмірі пропорційного співвідношення витрат по
договору, понесених на дату складання звіту, до оціночної величини
витрат по угоді;

в)         визнається в розмірі приблизної величини, розрахованої
підприємством;

г)   не визнається.

11. Кваліфікований актив - це:

а)         ресурс, контрольований компанією в результаті минулих подій, від
якого очікується отримання економічних вигод в майбутньому;

б)         актив, підготовка якого до використання чи для продажу обов'язково
потребує значного часу;

в)         актив, який очікується використовувати на протязі більш ніж одного
звітного періоду;

г)         актив, який використовується сегментом в його основній діяльності і
прямо стосується його чи який може бути обгрунтовано розподілений
на нього.

13.       Прикладом витрат на позики не є:

а)         відсотки по банківських овердрафтах;

б)         амортизація знижок, пов'язаних з позиками;

в)         витрати на придбання привілейованих акцій;

г)         платежі по фінансовому лізингу.

14.       Капіталізація витрат на позики повинна починатися, коли:

а)         активна діяльність по модифікації основного засобу припиняється;

б)         почалась робота, необхідна для підготовки активу до продажу;

в)         завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки
кваліфікованого активу до використання за призначенням;

г)         спорудження кваліфікованого активу завершується частинами.

14.       Капіталізація витрат на позики повинна призупинятися на протязі
тривалих періодів, коли:

а)         активна діяльність по модифікації основного засобу припиняється;

б)         почалась робота, необхідна для підготовки активу до продажу;

в)         завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки
кваліфікованого активу до використання за призначенням;

г)         спорудження кваліфікованого активу завершується частинами.

15.       Чи включають витрати на позики курсові різниці, що виникають від
запозичень в іноземній валюті?

а)         так;

б)         ні;

в)         тільки якщо мова йде про позики в євро;

г)         тільки якщо позики отримані від іноземних банків.

16.       На протязі 2009 р. середні витрати підприємства на будівництво
кваліфікованого промислового об'єкту склали 200000 грош. од. Станом
на 01.01.2009 р. підприємство мало тільки одну непогашену позику на суму 250000 грош. од., забезпечену векселем на 5 років (річна відсоткова ставка 10 %), датованим 01.01.2007 р. Яку суму слід капіталізувати у 2009 р.?

а)         0;

б)         5000;

в)         20000;

г)         25000.

17.       1 березня підприємство почало будівництво невеликої споруди. На
протязі трьох місяців були здійснені щомісячні платежі в сумі 80000
грош.од. Споруду було завершено і введено в експлуатацію 1 червня.
Середньозважені витрати на будівництво споруди склали:

а)         20000;

б)         40000;

в)         80000;

г)         160000.

18.       У фінансовій звітності слід розкривати інформацію, а саме:

а)         облікову політику відносно витрат на позики;

б)         суму капіталізованих відсотків на протязі періоду;

в)         ставку  капіталізації,  що  використовується для  визначення  суми
капіталізованих витрат;

г)         всі відповіді вірні.

19.       Відстрочені податкові активи - це суми податку на прибуток, що
відшкодовуються в майбутніх періодах відносно:

а)         перенесених   на   майбутній   період   невідшкодованих   податкових
збитків;

б)         перенесених   на   майбутній   період   невикористаних   податкових
кредитів;

в)         тимчасових різниць, що віднімаються;

г)         всі відповіді вірні.

20.       Відстрочені податкові зобов'язання - це:

а)         суми податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах
відносно оподатковуваних тимчасових різниць;

б)         суми податку на прибуток, що відшкодовуються в майбутніх періодах;

в)         суми податку на прибуток до сплати  (відшкодування) відносно
оподатковуваного прибутку (податкового збитку) за період;

г)         сума, по якій даний актив чи зобов'язання враховується для цілей
оподаткування.

21.       Відстрочені податкові активи і зобов'язання в балансі:

а)         відображаються разом з поточними податковими активами і
зобов'язаннями;

б)         завжди класифікуються як короткострокові активи і зобов'язання;

в)         повинні відображатися окремо від поточних податкових активів і
зобов'язань;

г)         не повинні подаватися взагалі.

22.       Взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань:

а)         повинен проводитися на постійній основі;

б)         повинен проводитися підприємством, тільки якщо воно має юридично
закріплене право заліку визнаних сум і має намір погасити
зобов'язання на нетто основі чи одночасно реалізовувати актив і
погасити зобов'язання;

в)         повинен проводитися підприємством, тільки якщо воно має юридично
закріплене право на взаємозалік поточних податкових активів і
поточних податкових зобов'язань, і податкові зобов'язання відносяться
до податків на прибуток, що стягуються одним і тим же податковим
органом з однієї і тієї ж юридичної особи, яка суб'єктом
оподаткування;

г)         не вирішується.

23.       Балансова вартість відстроченого податкового активу повинна
переглядатися станом на:

а)         кінець кожного дня;

б)         кожну дату балансу;

в)         31 грудня звітного року;

г)         дату реалізації податкового активу.

24.       Балансова вартість активу дорівнює 600 грош. од., база
оподаткування складає 500 грош. од., ставка податку на прибуток - 25
%. Відповідно:

а)         відстрочене податкове зобов'язання -125;

б)         відстрочений податковий актив - 25;

в)         відстрочене податкове зобов'язання - 25;

г)         відстрочене податкове зобов'язання - 125, відстрочений податковий
актив - 150.

25.       МСБО 33 "Прибуток на акцію" повинні застосовувати:

а)         всі господарюючі суб'єкти;

б)         тільки банки та інші фінансові установи;

в)         суб'єкти, звичайні акції чи потенційні звичайні акції яких відкрито
продаються чи купуються;


г)


суб'єкти, вказані в п. "в", а також суб'єкти, які знаходяться в процесі випуску звичайних акцій чи потенційних звичайних акцій на відкриті ринки цінних паперів.


26.       Прибуток на акцію слід відображати у:

а)         звіті про фінансове становище (балансі);

б)         звіті про прибуток або збиток;

в)         звіті про прибуток або збиток або в примітках до звіту;

г)         звіті про фінансове становище (балансі) або примітках до звіту
(балансу).

27.       Прибуток на акцію слід показувати у фінансовій звітності у випадку,
якщо підприємство отримало:

а)         прибуток у звітному періоді;

б)         прибуток у звітному і попередньому періоді;

в)         прибуток і випустило облігації у звітному періоді;

г)         будь-який фінансовий результат діяльності (тобто, у випадку збитку
слід відобразити збиток на акцію).

28.       Існує наступна інформація про наявність і рух звичайних акцій ВАТ
"Саламандра":

кількість акцій в обігу станом на 01.01.09 - 30000;

емісія акцій для виплати дивідендів акціями (01.03.09) - 3000;

емісія акцій, які були оплачені грошовими коштами (01.07.09) - 8000. Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу на протязі 2009 р. складає:

а)         36500;

б)         37000;

в)         38000;

г)         41000.