6.5. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

Порядок визначення та подання прибутку на акцію у фінансовій звітності описано в МСБО 33 "Прибуток на акцію". Положення МСБО 33 по­ширюються на підприємства:

-           звичайні (або потенційні звичайні), акції яких відкрито продаються та купуються;

які перебувають у процесі випуску звичайних (або потенційних звичайних) акцій на відкриті фондові ринки;

які не мають ні звичайних, ні потенційних звичайних акцій, що вільно продаються та купуються, але які розкривають прибуток на акцію у фінансовій звітності.

Базисний прибуток на акцію обчислюється шляхом ділення чистого прибутку (збитку) певного періоду, який може бути розподілений між власниками звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, які знаходяться в обігу протягом цього періоду.

Згідно з МСБО 33, "звичайна акція — це інструмент власного капіталу, який має нижчий статус, ніж усі інші класи інструментів власного капіталу".

Це означає, що звичайні акції надають право участі у чистому прибутку лише після інших видів акцій, звичайно привілейованих.

Тому для визначення прибутку, який належить до звичайних акцій, з суми загального чистого прибутку за відповідний період слід вирахувати суму чистого прибутку, що належить власникам привілейованих акцій, у тому числі:

а)         суму дивідендів на некумулятивні привілейовані акції, які було
оголошено за період;

б)         повну суму дивідендів на некумулятивні привілейовані акції цього
періоду незалежно від того, чи були оголошені ці дивіденди.

При цьому до суми дивідендів на привілейовані акції певного періоду не включається сума дивідендів на привілейовані акції, що була сплачена або оголошена протягом поточного звітного періоду, за попередні звітні періоди.

(6.6)

Отже, базисний прибуток на акцію розраховується за формулою:

БПА _ ЧП - ЧПприв Кзвич

де БПА - базисний прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток;

ЧПприв - чистий прибуток, що припадає на привілейовані акції;

Кзвич - середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду.

В разі випуску прав на акції існуючі акціонери отримують право на придбання додаткових акцій відповідно до частки акцій, що вже знаходиться у їх власності. Вартість придбання, як правило, є вище від номінальної вартості акцій, але нижче від їх ринкової вартості.

Базисний прибуток на акцію показує прибуток, генерований наявними акціями. Однак, потенційний інвестор може цікавитися впливом на прибуток на акцію, що може виникнути в результаті будь-якої потенційної емісії акцій в майбутньому. Таким чином, також слід відображатиати розбавлений прибуток на акцію. В разі майбутньої емісії будь-яких акцій збільшиться величина знаменника, а відтак прибуток на акцію буде розбавлений. Потенційні акції слід зважувати за періодом часу їх обігу протягом року. Фактичне конвертування у звичайні акції або ж завершення чинності права конвертування впливають на зваженість в часі. Також може виникати вплив на показник чисельника. Якщо, наприклад, кредит може бути конвертований в акції, після його конвертування такий кредит більше не вимагатиме витрат на сплату відсотків, збільшуючи, таким чином, суму прибутку в чисельнику.

Приклад 6.13.

Підприємство "Acorn" мало в обігу 10 млн. однакових звичайних акцій станом на 1 квітня 2008 року і 31 березня 2009 року. 1 квітня 2008 року підприємство випустило 1200000 одиниць 11 % облігацій, які можна конвертувати, вартістю 1 євро кожна. Кожна облігація випуску може бути конвертована у 4 звичайні акції 1 квітня 2009 року, за вибором власника. Далі наводимо витяг зі звіту про прибутки та збитки підприємства "Acorn" за рік, що завершився 31 березня 2009 року:

 

Прибуток від операційної діяльності

980

Відсотки до сплати за 11% облігаціями, які можна конвертувати

(132)

Прибуток до оподаткування

848

Ставка податку на прибуток 30 %

(295)

 

553

Дивіденди

(140)

Чистий прибуток після сплати дивідендів

413

Обчисліть базисний та розбавлений прибуток на акцію за результатами року, що завершився 31 березня 2009 року. Розв'язок.


5,5 0.

.       553000
Базисний прибуток на акцію:          =

100000000 Розбавлений прибуток на акцію Прибуток

Прибуток після оподаткування       553000

Заощадження на відсотках 1200000 @ 11 % * 70 %      92400

645400

Кількість акцій

Базисна           10000000

Після конвертування            4800000

14800000


Повністю розбавлений П/А:


645400 14800000


■-4,4 0


Після реалізації опціонів або варантів акції розділяються таким чином:

а)         акції, які були б емітовані в разі використання отриманих коштів для
придбання акції за справедливою вартістю;

б)         акції, що залишилися, розглядаються як такі, що були випущені на
без-компенсаційній основі.

При розрахунку розбавленого прибутку на акцію, до уваги приймаються лише ті акції, які підлягали випуску без компенсації. Акції, випущені за повною ринковою вартістю не мають розбавляючого впливу. Такі акції є розбавляючими і вони додаються до кількості звичайних акцій в обігу при обчислені розбавленого прибутку на акцію.

Приклад 6.14.

Підприємство "Galaxy" показало річний прибуток в розмірі 3 млн. євро. Протягом цього року в обігу знаходився 1,4 млн. звичайних акцій.

За результатами року підприємство "Galaxy" також мало непогашені опціони у кількості 250000, ціна реалізації яких становить 15 євро. Середня справедлива вартість однієї звичайної акції протягом періоду дорівнювала 20 євро.

Обчисліть базисний та розбавлений прибуток на акцію. Розв'язок.

к          "      б   ■     3000000

Базисний прибуток на акцію:          = €2,14

1400000

Розбавлений прибуток на акцію

Компенсація в разі реалізації опціону: 250000 * €15 = €3750000

. ■ 3750000 10„ГЛЛ
Акції, придбані за справедливою вартістю:          —        = 187500

Акції, випущені на безкомпенсаційній основі: (250000 - 187500) = 62500

Па =      3000000      = €2,05 1400000+62500

Підприємство може укласти контракт на випуск звичайних акцій залежно від певних подій в майбутньому, таких як майбутні прибутки, майбутня ціна на акцію або майбутнє розширення діяльності.

Кількість додаткових акцій, які можуть бути включені до знаменника має відповідати тій кількості акцій, які будуть випущені на дату підготовки звіту якби кінець звітного періоду збігався з кінцем періоду непередбаченої події. Тобто, якщо умови випуску були виконані на дату підготовки звіту, додаткові акції розбавляють прибуток на акцію. Але, навіть якщо на дату підготовки звіту умови можуть бути виконані, базисний прибуток на акцію не підлягатиме коригуванню, оскільки ці умови можуть бути не виконаними в майбутньому, коли відбудеться завершення періоду непередбаченої події.

Якщо підприємство може здійснити розрахунок за контрактом готівковими коштами або акціями згідно власного вибору, розбавлений прибуток на акцію базуватиметься на припущенні, що розрахунок за таким контрактом буде здійснено акціями, отже прибуток буде розбавлений.

Часовий зважений коефіцієнт — це співвідношення загальної кількості днів, протягом яких акції перебувають в обігу, та загальної кількості днів відповідного періоду.

Для обчислення розбавленого прибутку на акцію чистий прибуток, що може бути розподілений серед власників звичайних акцій, та їх середньозважену кількість в обігу, слід скоригувати з урахуванням впливу розбавляючих потенційних звичайних акцій.

Потенційні звичайні акції — це фінансові інструменти або інші контракти, які можуть надавати їхнім власникам право на звичайні акції.

Прикладом потенційних звичайних акцій є:

фінансові інструменти (в тому числі привілейовані акції), які можуть бути конвертовані у звичайні акції;

варанти та опціони;

заохочувальні програми підприємства, які дають змогу працівникам отримати звичайні акції як частину їхньої винагороди;

акції, які будуть випущені для задоволення певних умов контракту, таких як придбання іншого підприємства або інших активів. Потенційні звичайні акції слід розглядати як розбавляючі тоді і тільки

тоді, коли їх конвертування у звичайні акції призводить до зменшення чистого прибутку або до збільшення чистого збитку на акцію в ході постійної діяльності.

Звичайно випуск нових звичайних акцій матиме розбавляючий вплив, але в деяких випадках це може не відбуватися. Такий вплив називається антирозбавляючим. Відповідно, такі акції не включаються в розрахунок розбавленого прибутку на акцію. Якщо існує кілька інструментів, які можуть створити потенційні акції, порядок їх включення до обчислення розбавленого прибутку на акцію впливає на цей розрахунок. Отже, ці інструменти слід розглядати у послідовності від найбільш розбавляючих до найменш розбавляючих.

Прибуток або збиток від подальшої діяльності слід використовувати як контрольний показник для визначення характеру інструменту, а саме - чи є він розбавляючим або ж антирозбавляючим.

Підприємству слід подавати базисний та розбавлений прибуток на акцію в основній частині звіту про прибутки та збитки для кожного класу звичайних акцій. Еквівалент прибутку на акцію на основі припинення діяльності має подаватися в основній частині звіту про прибутки та збитки або в примітках до нього.

Підприємству слід розкривати суми, використані як чисельники та знаменники, а також узгодження цих сум із сумами відображеного у звіті прибутку, який відноситься до материнської підприємства.

Слід подавати опис будь-якого руху акцій або потенційних акцій після дати підготовки звіту за умови, що такий рух суттєво змінює кількість акцій або потенційних акцій.