Питання для повторення

Дайте визначення фінансового інструменту.

Які міжнародні стандарти визначають порядок визнання, оцінки і розкриття інформації про фінансові інструменти?

Які категорії фінансових інструментів передбачені стандартами?

Які фінансові інструменти називають похідними? Що таке вбудовані похідні інструменти?

У яких випадках фінансовий актив і фінансове зобов'язання слід визнавати у звіті про фінансове становище (балансі)?

Коли слід припиняти визнання фінансового активу?

Коли слід припиняти визнання фінансового зобов'язання?

Як слід оцінювати фінансові інструменти у момент їх первісного визнання?

Як оцінюють фінансові активи після їх первісного визнання? Які види оцінки фінансових активів Ви знаєте?

Як оцінюють фінансові зобов'язання після їх первісного визнання?

Як слід відображати прибуток або збиток від зміни справедливої вартості фінансових інструментів?

Що таке хеджування? З якою метою його здійснюють?

Дайте визначення інструменту хеджування.

Дайте визначення об'єкта хеджування.

Як необхідно обліковувати хеджування справедливої вартості?

Як слід обліковувати хеджування грошових потоків?

Як слід обліковувати хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю?

Що таке ефективне хеджування?

Як слід класифікувати фінансові інструменти при їх представленні у звіті про фінансове становище (балансі)?

Що таке складні фінансові інструменти?

Як слід класифікувати і оцінювати компоненти складного фінансового інструменту?

Як слід обліковувати і відображати у фінансовій звітності власні викуплені акції?

Як слід відображати у фінансовій звітності відсотки, дивіденди, прибутки і збитки, пов'язані з фінансовими інструментами?

У яких випадках допускається взаємозалік фінансового активу і фінансового зобов'язання і відображення згорнутого сальдо у звіті про фінансове становище (балансі)?

70.   Яку   інформацію   про   фінансові  інструменти   слід  розкривати  у фінансовій звітності?