ТЕМА 1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЇХ РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 1.1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: РОЛЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЦІЛІ ЇХ РОЗРОБКИ

Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та звітності. Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов'язань, яка надає можливість об'єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб'єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб'єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб'єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі.

Необхідність розробки єдиних стандартів фінансової звітності зумовлена розвитком міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізацією фінансових ринків. Органом стандартизації у галузі бухгалтерського обліку було визначено Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), який було створено 29 червня 1973 р. відповідно до угоди, укладеної фаховими організаціями бухгалтерів Австралії, Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії. Його метою було формулювання, видання та вдосконалення в інтересах суспільства стандартів бухгалтерського обліку, яких слід дотримуватися при поданні фінансових звітів, а також сприяння прийняттю та дотриманню їх у всіх країнах.

За час своєї діяльності КМСБО видав 41 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО), з яких діють 30. Більшу частину діючих стандартів переглядали раніше, що сприяло поліпшенню їхньої якості та поширенню.

З 1983 до 2000 р. членами КМСБО були всі фахові організації бухгалтерів, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ).

У травні 2000 р. було прийнято новий статут, згідно з яким індивідуальне членство було відмінено, а Комітет перейменовано на Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board - IASB).

Відповідно до нового Статуту РМСБО у своїй діяльності має такі цілі:

розроблення в інтересах громадськості єдиної системи високоякісних, зрозумілих і глобальних стандартів бухгалтерського обліку, що мають обов'язкову силу, відповідно до яких у фінансовій звітності повинна розкриватися якісна, прозора і порівнянна інформація для того, щоб учасники фондових ринків та інші користувачі могли приймати обгрунтовані економічні рішення;

поширення і забезпечення суворого дотримання цих стандартів;

забезпечення максимального зближення (конвергенції) національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами виходячи з найбільш оптимального розв'язання питань бухгалтерського обліку і звітності.

Нові цілі РМСБО більше, ніж раніше, орієнтовані на забезпечення практичного застосування міжнародних стандартів і їхню конвергенцію з національними системами обліку. Стандарти в основному визначають методи оцінки і підходи до подання інформації у фінансовій звітності. Тому після реорганізації в 2001 р. РМСБО перейменувала стандарти з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards - IAS) на Міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ (International Financial Reporting Standards - IFRS).

Перший Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ 1) було затверджено 19 червня 2003 р. Він поширюється на фінансову звітність, починаючи з 2004 р. Водночас, стандарти, випущені до цього, зберігають свою колишню назву (МСБО) і будуть замінюватися МСФЗ поступово.

Для розуміння й практичного застосування стандартів важливе значення має Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Вона містить концепції, на яких грунтується фінансова звітність загального призначення. Однак Концептуальна основа не входить до складу МСФЗ. Через це в разі виникнення суперечності між Концептуальною основою та окремим стандартом пріоритетними є вимоги МСФЗ. Подальше вдосконалення стандартів сприяє узгодженню МСФЗ з їхньою Концептуальною основою.

З метою оперативного реагування на проблеми практичного застосування стандартів РМСБО видає тлумачення відповідних положень чинних стандартів та Концептуальної основи.

У широкому сенсі Міжнародні стандарти фінансової звітності - це стандарти та тлумачення, прийняті РМСБО. Вони включають:

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);

Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (IFRIC) або колишнім Постійним комітетом з тлумачень - ПКТ (SIC).


Склад МСФЗ станом на 1 липня 2009 р. наведено у табл. 1.1.

 

1

2

3

4

10

Події після дати балансу

01.01.80

06.09.2007

11

Будівельні контракти

01.01.80

01.01.1995

12

Податки на прибуток

01.01.81

01.01.2001

13

Подання поточних активів та поточних зобов'язань

01.01.81

Замінено МСБО 1 (нова редакція)

14

Звітність за сегментами

01.01.83

Замінено МСФЗ 8

15

Інформація, що відображує вплив зміни цін

01.01.83

Вилучено з 01.01.2005

16

Основні засоби

01.01.83

01.01.2009

17

Оренда

01.01.84

01.01.2010

18

Дохід

01.01.84

16.04.2009

19

Виплати працівникам

01.01.84

01.01.2009

20

Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

01.01.84

01.01.2009

21

Вплив змін валютних курсів

01.01.85

01.01.2005

22

Об'єднання підприємств

01.01.85

Замінено МСФЗ 3

23

Витрати на позики

01.01.86

01.01.2009

24

Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін

01.01.86

01.01.2005

25

Облік інвестицій

01.01.87

Замінено МСБО 39 і 40

26

Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення

01.01.88

01.01.1995

27

Консолідовані та окремі фінансові звіти

01.01.90

01.01.2009

28

Інвестиції в асоційовані підприємства

01.01.90

01.01.2009

29

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

01.01.90

01.01.2009

30

Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ

01.01.91

Замінено МСФЗ 7

31

Частки у спільних підприємствах

01.01.92

01.01.2009

32

Фінансові інструменти: подання

01.01.96

01.01.2009

33

Прибуток на акцію

01.01.98

01.01.2005

34

Проміжна фінансова звітність

01.01.99

-

35

Діяльність, що припиняється

01.01.99

Замінено МСФЗ 5

1

2

3

4

36

Зменшення корисності активів

01.01.99

01.01.2010

37

Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи

01.07.99

-

38

Нематеріальні активи

01.07.99

01.07.2009

39

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

01.01.2001

01.01.2010

40

Інвестиційна нерухомість

01.01.2001

01.01.2009

41

Сільське господарство

01.01.2003

01.01.2009

Тлумачення Міжнародної фінансової звітності (№ШС)

1

Зміни в існуючих зобов'язаннях щодо виведення з експлуатації, відновлення довкілля та подібних зобов'язаннях

01.01.2005

-

2

Частки членів у кооперативах і подібні інструменти

01.01.2005

-

3

Права на викиди

01.03.2005

Вилучено в червні 2005

4

Визначення, чи містить угода положення щодо оренди

01.01.2006

-

5

Права щодо відсотків, які виникають унаслідок виведення з експлуатації та відновлення довкілля

01.01.2006

-

6

Зобов'язання, що виникають від участі в специфічному ринку - відпрацьоване електричне та електронне обладнання

01.12.2005

-

7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

01.03.2006

-

8

Сфера застосування МСФЗ 2

01.06.2006

Вилучено з 01.01.2010

9

Переоцінка вбудованих похідних інструментів

01.06.2006

01.07.2009

10

Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності

01.11.2006

-

11

МСФЗ 2: Група та операції з власними випущеними акціями

01.03.2007

Вилучено з 01.01.2010

12

Послуги за угодами концесії

01.01.2008

-

13

Програми лояльності замовника

01.07.2008

-

14

МСБО 19: Обмеження по активу з визначеною виплатою, вимоги щодо мінімального фінансування та їх взаємодія

01.01.2008

-

1

2

3

4

15

Угоди про будівництво нерухомості

01.01.2009

-

16

Хеджування чистих інвестицій в зарубіжну господарську одиницю

01.10.2008

01.07.2009

17

Розподіл немонетарних активів власників

01.07.2009

-

18

Надходження активів від замовників

01.07.2009

-

Тлумачення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (SIC)

1

Послідовність: різні формули собівартості запасів

01.01.99

Замінено переглянутим МСБО 2

2

Послідовність: капіталізація витрат на позики

01.01.98

Замінено переглянутим МСБО 8

3

Виключення нереалізованих прибутків і збитків від операцій з асоційованими підприємствами

01.01.98

Замінено переглянутим МСБО 28

5

Класифікація фінансових інструментів: забезпечення непередбаченого погашення

01.06.98

Замінено переглянутим МСБО 32

6

Витрати на модифікацію існуючого програмного забезпечення

01.06.98

Замінено переглянутим МСБО 19

7

Введення євро

01.06.98

-

8

Перше застосування МСБО як первинної основи бухгалтерського обліку

01.08.98

Замінено МСФЗ 1

9

Об'єднання підприємств: класифікація або як придбання, або як об'єднання інтересів

01.08.98

Замінено МСФЗ 3

10

Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю

01.08-98

-

11

Обмін валют: капіталізація збитків унаслідок значної девальвації валюти

01.08.98

Замінено переглянутим МСБО 21

12

Консолідація: підприємства спеціального призначення

01.07.99

-

13

Спільно контрольовані підприємства: негрошові внески контролюючих учасників

01.01.99

-

14

Основні засоби: компенсація зменшення корисності або втрати об'єктів

01.07.99

Замінено переглянутим МСБО 16

1

2

3

4

15

Операційна оренда: заохочення

01.01.99

-

16

Акціонерний капітал: викуплені інструменти власного капіталу (власні викуплені акції)

01.07.99

Замінено переглянутим МСБО 32

17

Власний капітал: витрати на операції з власним капіталом

30.01.2000

Замінено переглянутим МСБО 32

18

Послідовність: альтернативні методи

01.07.2000

Замінено переглянутими МСБО 1 і МСБО 8

19

Валюта звітності: оцінка та подання фінансових звітів згідно з МСБО 21 і МСБО 29

01.01.2001

Замінено переглянутим МСБО 21

20

Облік методом участі в капіталі: визнання збитків

15.07.2000

Замінено переглянутим МСБО 28

21

Податки на прибуток: відшкодування переоцінених активів, що не аморти­зуються

15.07.2000

-

22

Об'єднання підприємств: подальше коригування первісно відображених справедливої вартості та гудвілу

15.07.2000

Замінено МСФЗ 3

23

Основні засоби: витрати на значні огляди або капітальний ремонт

15.07.2000

Замінено переглянутим МСБО 16

24

Прибуток на акцію: фінансові інструменти та інші контракти, що можуть бути перетворені на акції

01.12.2000

Замінено переглянутим МСБО 33

25

Податки на прибуток: зміни в податковому статусі підприємства або його акціонерів

1507.2000

-

27

Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму оренди

21.12.2001

-

28

Об'єднання підприємств - дата обміну і справедлива вартість інструментів капіталу

31.12.2001

Замінено МСФЗ 3

29

Розкриття - послуги за угодами концесії

31.12.2001

-

30

Валюта звітності - переведення з валюти оцінки у валюту подання

01.01.2002

Замінено переглянутим МСБО 21

31

Дохід - бартерні операції, включаючи послуги з реклами

31.12.2001

-

32

Нематеріальні активи - витрати на веб-сайти

25.03.2002

-

1

2

3

4

 

Консолідація і метод участі в капіталі -потенційні права голосу і розподілення частки володіння

 

Замінено

33

01.01.2002

переглянутими МСБО 27 і МСБО 28

Забезпечення прозорості суб'єктів національної економіки має величезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю точних відомостей про прибутковість капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержувати менший прибуток але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і точна інформації знизить їх ризики.

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб'єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів являються:

можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;

забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;

можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; у багатьох випадках велика надійність інформації;

прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними

поясненнями до звітності.

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв'язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У зв'язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.

Впровадження МСФЗ потребує тривалого часу й значних зусиль. Новим кроком на шляху до реалізації поставлених завдань щодо реформування бухгалтерського обліку є ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої е удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

Одними із основних напрямів реалізації Стратегії є законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 року обов'язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами.