Тести:

1. Фінансовий інструмент згідно МСФЗ - це:

а)         будь-який договір, в результаті якого одночасно виникають фінансовий
актив у одного підприємства і фінансове зобов'язання чи інструмент
власного капіталу - в іншого;

б)         будь-який актив, придбаний за грошові кошти;

в)         будь-який договір, в результаті якого одночасно виникають фінансовий
актив у одного підприємства без виникнення фінансового зобов'язання
чи інструменту власного капіталу - в іншого;

г)   немає правильної відповіді.

2.         Що не є фінансовим активом?

а)         грошові кошти;

б)         інструмент власного капіталу іншої компанії;

в)         договірне право на обмін фінансових інструментів з іншою компанією
на потенційно вигідних умовах;

г)         немає правильної відповіді.

3.         Фінансовий актив чи фінансове зобов'язання первісно слід визнавати
тільки при умові, що:

а)         актив чи зобов'язання забезпечені банківською гарантією;

б)         підприємство стає стороною договору відносно такого активу чи
зобов'язання;

в)         актив чи зобов'язання мають справедливу вартість;

г)         немає правильної відповіді.

4.         Визнання фінансового зобов'язання слід припиняти тільки у випадку,
коли заборгованість, визначену в договорі:

а)         погашено;

б)         анульовано;

в)         списано внаслідок завершення строку її дії;

г)         всі відповіді вірні.

5.         Після первісного визнання інвестиції, що утримуються до погашення,
слід оцінювати за:

а)         первісною вартістю;

б)         справедливою вартістю;

в)         амортизованою собівартістю;

г)         залишковою вартістю.

6.         Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу,
слід оцінювати за:

а)         первісною вартістю;

б)         справедливою вартістю;

в)         амортизованою собівартістю;

г)         справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

7.         Об'єктом хеджування може бути:

а)         визнаний актив;

б)         невизнане тверде зобов'язання;

в)         високоймовірна майбутня операція;

г)         всі відповіді вірні.

8.         Що з наведеного нижче не є інструментом хеджування?

а)         опціон;

б)         ф'ючерс;

в)         своп;

г)         власні цінні папери підприємства.

9.         У фінансовій звітності для кожного типу ризику, який виникає
внаслідок наявності фінансового інструменту, слід розкривати:

а)         тільки якісну інформацію;

б)         тільки кількісну інформацію;

в)         якісну і кількісну інформацію;

г)         обов'язкове розкриття інформації не вимагається.

10.       Інформацію про фінансові інструменти, що підлягають розкриттю у
фінансовій звітності, визначає:

а)         МСБО 32;

б)         МСБО 39;

в)         МСФЗ 7;

г)         все перераховане вище.

11.       Прикладом ринкових показників є:

а)         зростання доходу;

б)         зростання прибутку;

в)         зростання прибутку на акцію;

г)         ринкова ціна акції.

12.       Прикладами неринкових показників є:

а)         зростання прибутку;

б)         зростання прибутку на акцію;

в)         не фінансові показники (кількість працівників, частка ринку тощо);

г)         всі відповіді вірні.

13.       Облік платежу на основі акції залежить від способу розрахунку:

а)         з використанням інструменту капіталу;

б)         з використанням коштів;

в)         за наявності альтернативи розрахунку коштами;

г)         всі відповіді вірні.

14.       Платіж на основі акції регулюється:

а)         МСФЗ 2;

б)         МСФЗ 3;

в)         МСФЗ 5;

г)         МСФЗ 8.

15. Платіж на основі акції з використанням інструментів капіталу оцінюється за справедливою вартістю на:

а)         дату угоди (надання права);

б)         кожну звіту дату;

в)         лише на дату угоди (для компонента капіталу) та на кожну звітну
дату (для компонента зобов'язання);

г)         всі відповіді вірні.