5.2. ПЛАТІЖ НА ОСНОВІ АКЦІЇ

Згідно з МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" операція, платіж за якою здійснюється на основі акції, — це операція, в якій підприємство отримує товари або послуги як компенсацію за інструменти капіталу підприємства (акції та опціони на акції), або купує товари чи послуги шляхом прийняття зобов'язання перед постачальником, сума якого базується на ціні акцій або інших інструментів капіталу.

Суб'єкт господарювання визнає товари або послуги, отримані або придбані в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, в момент отримання зазначених товарів або послуг.

В разі отримання товарів чи послуг в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструменту власного капіталу, суб'єкту господарювання слід визнавати відповідне збільшення власного капіталу, і навпаки - визнавати зобов'язання в разі придбання товарів чи послуг в результаті операцій, платіж за якими здійснюються на основі акцій з використанням грошових коштів.

Якщо товари або послуги, придбані чи отримані в результаті операції, платіж за якою здійснюється на основі акцій, не підлягають визнанню в якості активів, вони підлягають визнанню як витрати.

Стороною угоди про платіж на основі акції, що набуває таке право, звичайно є працівники або інші особи, що надають подібні послуги.

Умови набуття права - це умови, які визначають, що підприємство отримало послуги, наслідком чого є набуття права іншою стороною угоди. Обмежують визначення умов набуття права лише умовами надання послуг і умовами результатів діяльності

Умови набуття права за угодою про платіж на основі акції:

умови надання послуг, які вимагають від сторони угоди повного надання послуг упродовж певного періоду;

умови результатів діяльності (умови, що базуються на ринкових та неринкових показниках), які вимагають досягнення конкретних результатів діяльності.

Ринкові умови - це умови, за яких ціна здійснення, набуття прав або можливість отримання інструментів капіталу залежить від ринкової ціни інструменту капіталу підприємства. Прикладом ринкових показників є:

ринкова ціна акції;

внутрішня вартість опціона на акції;

ціна акції, прив'язана до індексу ринкових цін.

Неринковіумови - це умови, за яких набуття права, ціна здійснення та можливість отримання інструментів капіталу залежать від показників, інших, ніж ринкова ціна інструменту капіталу підприємства. Прикладами неринкових показників є:

зростання доходу;

зростання прибутку;

зростання прибутку на акцію;

нефінансові показники (кількість працівників, частка ринку тощо);

завершення періоду.

Усі інші положення угоди про платіж на основі акцій, крім умов надання послуг і умов результатів діяльності, розглядають як умови, які не надають права.

Облік платежу на основі акції залежить від способу розрахунку:

а)         з використанням інструменту капіталу;

б)         з використанням коштів;

в)         за наявності альтернативи розрахунку коштами.

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акції з використанням інструменту капіталу, - це операція, в якій підприємство отримує товари або послуги як компенсацію за інструменти капіталу (або права на інструменти капіталу) цього підприємства.

Для обліку операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, суб'єкт господарювання має здійснювати безпосередню оцінку отриманих товарів чи послуг, а також відповідного збільшення власного капіталу за справедливою вартістю отриманих товарів чи послуг, за винятком випадків, коли ця справедлива вартість не може бути оцінена достовірно.

Якщо суб'єкт господарювання не може достовірно оцінити справедливу вартість отриманих товарів чи послуг, слід здійснити непряму оцінку їх вартості і відповідного збільшення власного капіталу шляхом посилання на справедливу вартість наданих інструментів власного капіталу.

Переглянутий МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" вказує, що при визначенні справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу підприємство має враховувати:

^ усі умови, які не надають права;

^ умови надання права, які є ринковими умовами.

Методи обліку платежу на основі акції з використанням інструменту капіталу за наявності умови досягнення неринкових показників:

на дату укладення угоди (надання права) - справедлива вартість виключає неринкові показники умов набуття права;

на проміжну звітну дату - накопичені витрати дорівнюють добутку останньої оцінки кількості акцій, що будуть надані, та первісної справедливої вартості;

на дату набуття права - накопичені витрати дорівнюють добутку фактичної кількості наданих акцій та первісної справедливої вартості.

Методи обліку платежу на основі акції з використанням інструменту капіталу за наявності умови досягнення ринкових показників:

на дату укладення угоди (надання права) - справедлива вартість виключає ринкові показники умов набуття права;

на проміжну звітну дату - накопичені витрати дорівнюють добутку первісної оцінки кількості акцій, які будуть надані, та первісної справедливої вартості;

на дату набуття права - накопичені витрати дорівнюють добутку первісної оцінки кількості акцій, що будуть надані, та первісної справедливої вартості.

До будь-яких анулювань угоди незалежно від того, хто їх ініціював (підприємство чи інша сторона), слід застосовувати однаковий обліковий підхід. Згідно з МСФЗ 2 "Платіж на основі акції", анулювання інструмента власного капіталу обліковують як прискорення періоду набуття права. Тому невизнана сума, яка інакше була б визнана упродовж залишкового періоду набуття права, має бути визнана негайно.

Будь-які платежі, здійснені у зв'язку з анулюванням, обліковують як викуп частки капіталу.

Платежі, що перевищують справедливу вартість наданих інструментів власного капіталу, визнаються витратами.

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акції з використанням коштів, - це операція, в якій підприємство придбає товари або послуги шляхом прийняття зобов'язання передати кошти або інші активи постачальнику цих товарів або послуг, сума якого базується на ціні (або вартості) акцій або інших інструментів власного капіталу підприємства.

Такі операції оцінюють за справедливою вартістю зобов'язання на кожну звітну дату. Платежі за такими операціями також визнаються лише тою мірою, якою пов'язані з ними товари або послуги було придбано чи отримано. Проте на відміну від операцій, розрахунки за якими здійснюються інструментами капіталу, зобов'язання за операціями на основі акції з використанням коштів продовжують переоцінювати до моменту його погашення.

МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" вимагає відображення переоцінки такого зобов'язання у складі прибутків або збитків доти, доки придбані товари або послуги не визнано як активи.

Приклад 5.5.

Підприємство "А@В" гарантує права на збільшення вартості акції десятьом її працівникам упродовж контрактного періоду 10 років.

Зазначені права набувають чинності наприкінці третього року та надаються працівникам, які продовжують працювати в компанії, та у разі середнього зростання доходу упродовж періоду більше ніж на 5 %.

Якщо середнє зростання доходу буде в межах 5-10 %, кожний працівник отримає 200 прав на зростання вартості акцій. Якщо середнє зростання доходу перевищить 15 %, кожний працівник отримає 300 прав.

На дату встановлення зазначених прав підприємство "А@В" визначило справедливу вартість кожного права в розмірі 25 євро. Підприємство очікує щорічне середнє зростання доходу в розмірі 8 % упродовж трьох років та те, що чотири працівники залишать підприємство до завершення гарантованого періоду.

Відобразити проведені операції в системі рахунків.

Розв'язок.

Виходячи з припущення, що зроблені оцінки не змінюються упродовж першого року, слід зробити наступний запис: Рік 1. 25 • [100 • (10 - 4)] • 1/3

Дт "Витрати" 5000

Кт "Зобов'язання"      5000

Наприкінці другого року зростання доходу прогнозується в розмірі 11 % та очікується, що 8 працівників залишаться на підприємстві. Справедлива вартість кожного права становить 30 євро.

Виходячи з цього, буде зроблено такий запис: Рік 2. 30 • [200 • (10 - 2) • 2/3] - 5000

Дт "Витрати" 27000

Кт "Зобов'язання"      27000

Наприкінці третього року зростання доходу становило 13 % та 9 працівників залишилось на підприємстві. Справедлива вартість кожного права становила 35 євро. На кінець третього року дві особи здійснили свої права за ціною 33 євро за кожне право.

Виходячи з цього, слід зробити такий запис:

Рік 3.

Дт "Витрати" 30200

Кт "Зобов'язання"      17000

Кт "Грошові кошти" 13200 Наведені суми розраховано так:

витрати          [35 • 200 • (10 - 1)] - 32000 - [200 • 2 • (35 - 33)]

зобов'язання      (35 • 200 • 7) - 32000

грошові кошти   33 • 200 • 2

Зобов'язання щодо решти прав буде оцінюватись за справедливою вартістю доти, доки ці права не будуть здійснені працівниками.

Певні контракти надають одній із сторін можливість вибору розрахунку коштами або інструментами капіталу. В цьому випадку слід окремо визнавати і оцінювати обидва компоненти: зобов'язання та капітал. Підприємству слід відображати компонент зобов'язання аналогічно операції, що передбачає платіж на основі акції з використанням коштів, а компонент капіталу - подібно до платежу на основі акції з використанням інструменту капіталу.

МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" вимагає оцінювати платіж на основі акції за справедливою вартістю на певну дату:

платіж на основі акції з використанням інструментів капіталу -лише на дату угоди (надання права);

платіж на основі акції з використанням коштів - на кожну звіту

дату;

3)         платіж на основі акції за наявності альтернативи розрахунку
коштами - лише на дату угоди (для компонента капіталу) та на кожну звітну
дату (для компонента зобов'язання).

Залежно від виду платежу на основі акції справедлива вартість може бути визначена виходячи з:

справедливої вартості наданих акцій або прав на акції (застосовується для оцінки операцій з працівниками та особами, що надають подібні послуги);

справедливої вартості отриманих товарів або послуг (стосується операцій, коли стороною контракту не є працівники або особи, що надають подібні послуги);

внутрішньої вартості (використовується у випадках, коли справедливу вартість наданих інструментів капіталу неможливо достовірно визначити).

Більшість платежів на основі акції не матимуть еквівалентного інструменту, який є об'єктом купівлі-продажу н активному ринку. МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" вимагає, щоб усі моделі оцінки розглядали, як мінімум, наступні вихідні дані:

ціну здійснення опціону;

поточну ціну базових акцій;

строк опціону;

очікувану кількість ціни акції;

очікувані дивіденди на акцію;

ставку відсотка без врахування ризику.

Суб'єкт господарювання повинен розкривати інформацію, яка дозволить користувачам фінансових звітів зрозуміти характер і обсяг угод, платіж за якими здійснюється на основі акцій, які існували протягом відповідного періоду.

опис кожного виду угоди, платіж за якою здійснюється на основі акцій, що існувала у будь-який момент протягом відповідного періоду, включаючи загальні умови кожної з угод, як-то вимоги для набуття права, максимальний строк наданих опціонів і метод розрахунку (наприклад, грошовими коштами або інструментами власного капіталу).

кількість і середньозважені ціни виконання опціонів на акції за кожною із наведених далі групою опціонів:

непогашені на початок періоду;

надані протягом періоду;

втрачені протягом періоду;

здійснені протягом періоду;

строк яких закінчився протягом періоду;

непогашені на кінець періоду;

такі, що підлягають здійсненню в кінці періоду.

для опціонів на акції, які були здійснені протягом періоду -середньозважену ціну акції на дату здійснення. Якщо протягом періоду опціони здійснюються на регулярній основі, суб'єкт господарювання може натомість розкривати середньозважену ціну акції протягом зазначеного періоду.

для опціонів на акції, які були непогашені на кінець періоду, -діапазон цін виконання і середньозважену чинність, що залишилася згідно контракту. Якщо діапазон цін реалізації є широким, непогашені опціони слід розподілити на категорії, які дозволять оцінити кількість і строк додаткових акцій, які можуть бути випущені, і грошових коштів, які можуть бути отримані після здйснення цих опціонів.