Тести

1.         Компанія пред'явила судовий позов постачальнику за порушення
строків поставки. На думку експертів, позов, ймовірно, буде
задоволений, і компанія отримає суму позову, що дорівнює 850 тис. грош.
од., і, крім того, покриття судових витрат. Очікуване надходження
грошових коштів має бути відображено як:

а)         зменшення створеного забезпечення;

б)         дебіторська заборгованість у фінансовому балансі;

в)         доходи майбутніх періодів у фінансовому балансі;

г)         умовний актив у примітках до фінансової звітності.

2.         На раді директорів великої торгової компанії обговорювалося питання
про можливе переміщення бізнесу в інший регіон. Рішення про
реструктуризацію на раді було прийнято більшістю голосів. У зв'язку з
цим:

а)         слід створити забезпечення на покриття витрат по реструктуризації;

б)         не слід створювати забезпечення на покриття витрат по
реструктуризації;

в)         слід розкрити інформацію про можливі витрати по реструктуризації в
примітках до фінансової звітності;

г)         створення забезпечення на покриття витрат по реструктуризації
залежить від рішення ради директорів про його створення.

3.         Забезпечення повинні визнаватися компанією у фінансовій звітності,
якщо дотримуються наступні умови:

а)         компанія має зобов'язання, яке виникло в результаті минулої події, і
його величина може бути визначена з високим рівнем точності;

б)         існує висока ймовірність того, що погашення зобов'язання призведе до
зменшення економічних вигод;

в)         забезпечення відображається тільки в примітках до бухгалтерської
звітності;

г)         дотримуються одночасно умови, вказані в пунктах "а" і "б".

4. Компанія прийняла рішення про встановлення обладнання для очищення виробничих стоків, які скидають у найближчу водойму. Визначена величина можливих витрат, які понесе компанія у зв'язку з модернізацією очисних споруд. Вибрати правильне твердження:

а)         компанія в будь-якому випадку повинна сформувати забезпечення на
покриття витрат на реконструкцію;

б)         компанія відобразить витрати на реконструкцію очисних споруд тільки
в момент, коли вони будуть понесені;

в)         забезпечення витрат створювати не потрібно, але слід розкрити
інформацію в примітках до фінансової звітності;

г)         вирішення питання про створення забезпечення буде залежати від
прогнозної суми витрат.

5. У результаті реалізації прийнятої програми з реконструкції компанії буде продано обладнання, що стало непотрібним. Доходи від продажу обладнання будуть:

а)         враховуватися при визначенні величини створеного забезпечення на
реструктуризацію;

б)         відображені тільки при їх отриманні;

в)         відображені як доходи майбутніх періодів у балансі;

г)         відображені як дебіторська заборгованість з продажів і дохід від
інвестиційної діяльності.

6.         Згідно підписаного договору, після закінчення терміну експлуатації
свердловина має бути виведена з експлуатації і законсервована. Як
відобразити витрати на виведення і консервацію свердловини?

а)         Дт "Інші витрати" Кт активів і зобов'язань;
Дт "Інші витрати" Кт "Забезпечення";

б)         Дт "Забезпечення" Кт активів і зобов'язань;
Дт "Капітальні інвестиції" Кт "Забезпечення";

в)         Дт "Забезпечення" Кт активів і зобов'язань;

Дт "Основні засоби" Кт "Капітальні інвестиції";

г)         Дт "Капітальні інвестиції" Кт активів і зобов'язань;

д)         Дт "Основні засоби" Кт "Капітальні інвестиції".

7.         Яка оцінка забезпечення обтяжливого контракту?

а)         собівартість його виконання;

б)         витрати в зв'язку з неможливістю його виконати;

в)         витрати на погашення зобов'язань за мінусом економічних вигод, які
очікується отримати;

г)         найменша з двох оцінок, наведених у пунктах "а" і "б".

8.         Виплати працівникам регулюються:

а)         МСБО 26;

б)         МСБО 19;

в)         МСБО 20;

г)         МСБО 37.

9.         До короткострокових виплат теперішнім працівникам не відносяться:

а)         зарплати   працівникам  та  службовцям  і  внески   на  соціальне
забезпечення;

б)         оплачувані щорічні відпустки та лікарняні;

в)         участь у прибутку та премії;

г)         відпустка за вислугу років або академічні відпустки.

10.       До довгострокових виплат теперішнім працівникам відносяться:

а)         відпустка за вислугу років або академічні відпустки;

б)         з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років;

в)         виплати у зв'язку з тривалою непрацездатністю;

г)         всі відповіді вірні.

11.       Згідно з програмами з визначеним внеском актуарний та
інвестиційний ризик несе:

а)         працівник;

б)         підприємство;

в)         держава;

г)         пенсійний фонд.

12.       За програмами з визначеною виплатою актуарний та інвестиційний
ризик несе:

а)         працівник;

б)         підприємство;

в)         держава;

г)         пенсійний фонд.

13.       Актуарні припущення охоплюють наступні фінансові припущення:

а)         ставки дисконту для застосування;

б)         очікувана норма прибутку від активівпрограми;

в)         майбутні   рівні   заробітної   плати   тавиплат   (з   врахуванням
вищогоуправлінського персоналу, просуванняпо службі та інфляції);

г)         всі відповіді вірні.

14.       Актуарні припущення охоплюють такі демографічні припущення:

а)         майбутні рівні заробітної плати та виплат (з врахуванням вищого
управлінського персоналу, просування по службі та інфляції);

б)         майбутні рівні збільшення витрат на медичне обслуговування (не
лише внаслідок інфляції, але також пов'язані з кількістю заяв на
медичне обслуговування та кількістю заяв з врахуванням очікувань
щодо збільшення середньої тривалості життя).

в)         кількості заяв до програм медичного обслуговування колишніх
працівників;

г)         немає правильної відповіді.

15.       Програми пенсійного забезпечення можуть бути:

а)         з визначеним внеском;

б)         з визначеною виплатою;

в)         мати характеристики обох типів;

г)         всі відповіді вірні.