Питання для повторення

Яка сфера застосування МСБО 16 "Основні засоби"? На які основні засоби дія цього стандарту не поширюється?

Які критерії визнання активом об'єкта основних засобів?

Які витрати включаються до первісної вартості придбаного об'єкта?

У чому полягає особливість первісної оцінки об'єкта основних засобів, отриманого в результаті операції обміну активами?

Які  особливості  первісної  оцінки  об'єктів,  зобов'язання  по  яких визначені загальною сумою (паушальна покупка)?

Які моделі оцінки після первісного визнання передбачає МСБО 16 "Основні засоби"?

Які методи амортизації передбачені стандартом? Що впливає на вибір методу амортизації основних засобів?

Якщо призупиняється активне використання об'єкта, чи припиняють його амортизувати?

Як впливає зміна ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів на амортизаційні відрахування?

В яких випадках амортизація дорівнює нулю?

Яка інформація про основні засоби повинна розкриватися у фінансовій звітності?

Якими   стандартами   регулюються   питання   обліку   нематеріальних активів?

Які умови визнання нематеріальних активів?

З чого складається первісна вартість нематеріального активу, отриманого окремо від інших активів?

Яка первісна оцінка нематеріального активу, отриманого при об'єднанні бізнесу?

Як  оцінюють   нематеріальні  активи,  створені  підприємством?  Які особливості оцінки веб-сайту, створеного підприємством?

Що означає зменшення корисності нематеріального активу?

Як    визначається    фінансовий    результат    від    вибуття    об'єктів нематеріальних активів?

Якими методами амортизується вартість нематеріального активу?

Яка сфера застосування МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність"? На які активи він не поширюється?

Яким критеріям класифікації повинні відповідати активи, щоб їх можна було віднести до непоточних активів для продажу згідно з МСФЗ 5?

Чи слід класифікувати непоточні активи, яких збираються позбутися, як непоточні активи для продажу?

Якщо непоточний актив тимчасово виведений з експлуатації, чи можна його віднести до непоточних активів для продажу згідно з МСФЗ 5?

Що таке ліквідаційна група?

За якою оцінкою слід відображати непоточні активи для продажу у фінансовій звітності?

Якщо актив більше не входить до ліквідаційної групи для продажу, то як його слід оцінювати?

Чи амортизуються непоточні активи для продажу?

Що таке припинена діяльність?

Яку інформацію про непоточні активи для продажу і припинену діяльність слід розкривати у фінансовій звітності?

Яка сфера застосування МСБО 17 "Оренда"?

Як визначити вартість об'єкта оренди на початок строку оренди?

З чого складається орендна плата при фінансовій та операційній оренді?

Що таке мінімальні орендні платежі?

Якщо оренда охоплює землю і споруди, то як розподіляються мінімальні орендні платежі?

Хто і відповідно до якого терміну нараховує амортизацію активу при різних видах оренди?

Що таке гарантована ліквідаційна вартість? Що таке негарантована ліквідаційна вартість?

Чи слід переглядати ліквідаційну вартість, якщо вона не гарантована?

Що таке непередбачена орендна плата?

Як визначити дохід від продажу активу з наступним його отриманням у фінансову оренду?

Яка інформація про орендні операції підлягає розкриттю у фінансовій звітності орендаря?

Яка інформація про орендні операції підлягає розкриттю у фінансовій звітності орендодавця?

Яка сфера застосування МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"? Які питання, що стосуються інвестиційної нерухомості, не розглядаються в цьому стандарті?

Що таке інвестиційна нерухомість?

У якому випадку інвестиційну нерухомість слід визнавати активом?

Як оцінюють інвестиційну нерухомість при первісному визнанні?

Як слід оцінювати інвестиційну нерухомість після її визнання?

Коли слід припиняти визнання інвестиційної нерухомості в якості активу?

Яку загальну інформацію про інвестиційну нерухомість слід розкривати у фінансовій звітності?

Що таке знецінення активу? Як визначають збиток від знецінення активу?

Що є основою для оцінки майбутніх грошових потоків, що очікуються від активу?

Який порядок визнання збитку від знецінення активу?

Що таке корпоративні активи? Як їх враховують при проведенні тестування одиниці, що генерує грошові потоки, на предмет знецінення?

Яку інформацію і в якому розрізі слід розкривати відносно знецінення активів або одиниць, що генерують грошові потоки?

На які запаси не поширюється дія МСБО 2 "Запаси"?

Що відноситься до запасів? За яких умов запаси визнаються активами?

В яких випадках запаси визнаються витратами періоду?

Що включають до витрат на придбання запасів?

Що включають витрати на переробку запасів? Які витрати не включають до собівартості виготовлених запасів, а відносять на витрати періоду?

Що таке змінні виробничі накладні витрати?

Які затрати відносять до постійних виробничих накладних витрат?

Як визначають величину постійних накладних витрат, розподілених на кожну одиницю виробництва? Як вони впливають на фінансову звітність?

Як визначаються нерозподілені виробничі накладні витрати? Як вони списуються?

Які методи оцінки запасів застосовуються при їх вибутті?

Чи можна використовувати різні методи оцінки для різних видів запасів?

Яка інформація про запаси підлягає розкриттю у фінансовій звітності?