Практичні ситуації

Ситуація 1.

Компанія придбала земельну ділянку, плануючи будівництво заводу, за 300000 грош. од. За складання топографічного плану місцевості товариству "Трест" було сплачено 2600. Крім того, за складання проекту будівництва виробничих приміщень сплачено 1300, за знос непотрібних будівель - 28000. Лом, дрова від цих будівель були продані за 2000. Гонорар юриста за цією угодою склав 390. Виплати підряднику згідно актів здійснювалися: у жовтні 60000, у грудні 60000. Кошторисна вартість узгоджена в сумі 135000. Сплачені відсотки по кредиту на будівництво, що відносяться до минулого року, склали 16000, до поточного року - 24000. Будівництво завершено у грудні.

Яка первісна вартість будівлі заводу?

Ситуація 2.

Визначите первісну вартість об'єктів основних засобів, які були отримані в 2009 році. Підприємством в 2009 році були придбані такі основні засоби:

1)         5 травня було отримано устаткування за договором купівлі-
продажу. За договором ціна придбання складала $ 4200000. Окрім цього,
були понесені наступні витрати:

транспортні послуги - $ 7200;

послуги монтажників зі збирання устаткування - $ 5000;

тестування устаткування - $ 12000;

в результаті тестування пробна партія продукції була реалізована за $ 3000;

навчання фахівців роботі з даним устаткуванням - $ 200.

2)         20 червня був придбаний виробничий комплекс вартістю $ 2500000.
У складі комплексу знаходиться:

—        будівля, справедлива вартість якої за даними експертної оцінки складає

$ 1000000;

земля, справедливу вартість якої не можливо визначити;

технологічна лінія, поточна вартість якої визначена в розмірі $ 800000;

3)         5 жовтня була закінчена і введена в експлуатацію будівля складу
готової продукції. Первинні прямі витрати, пов'язані з будівництвом, склали
$ 150000. Проте, на думку експертів, справедлива вартість аналогічного
об'єкту складає $ 128000.

4)         1 січня розпочато будівництво заводу, яке закінчилося через 8
місяців. Завод був запущений в експлуатацію 1 жовтня. Наступні витрати
були понесені за період будівництва заводу (тис. дол.):

ділянка землі з будівлею - $ 5000;

витрати на підготовку майданчика, знос старої будівлі - $ 300;

матеріали, отримані в результаті зносу будівлі були реалізовані за

$ 10;

матеріали, використані для будівництва - $ 11000;

накладні витрати склали $ 4000, в т.ч. $ 200, витрати пов'язані з виправленням виниклого браку;

зарплата працівників, зайнятих на будівництві за 9 місяців, - $ 600;

управлінські витрати - $ 300;

для забезпечення будівництва був узятий кредит в сумі $ 36000 під 10 % річних;

придбано  устаткування   1   серпня  вартістю   $   9000.   Термін корисного використання заводу 20 років, а устаткування 5 років.

Відобразити вартість необоротних активів за станом га 31.12. 2009 р.

Ситуація 3.

Підприємець Буш встановив в університеті копіювальний автомат (вартість 15000 грош. од.). Після 100000 зроблених копій, через більші подальші витрати на ремонт, Буш планував продати його за половину закупівельної вартості. За травень-червень було зроблено, відповідно, 40000 і

30000 копій. Амортизація нараховувалася методом суми одиниць продукції. В липні Буш поїхав у відпустку, передав апарат дружині, яка за літні місяці, що залишилися, нараховувала амортизацію прямолінійним методом, виходячи з трьохрічного терміну використання апарату.

Яка величина амортизації у червні і липні, відповідно?

Ситуація 4.

Визначити балансову вартість об'єктів основних засобів на кінець

2009 р.:

У травні було придбано обладнання вартістю $ 500 тис. Планується використовувати устаткування протягом 8 років, а після ліквідації отримати $ 60 тис. Обладнання введено експлуатацію 31 травня.

Підприємство витратило $ 300 тис. на будівництво складу. 1 серпня будівництво було закінчено і склад почав свою роботу, як очікується склад буде використовуватися 20 років і витрати на його ліквідацію в кінці строку корисного використання складуть $ 10 тис. а дохід від ліквідації склав би за поточними цінами $ 40 тис. Кожні 5 років виникає необхідність в заміні системи кондиціонування, яка коштує $ 20 тис.

З нового року прийнято рішення про зміну методу нарахування амортизації на прямолінійний, і збільшення терміну корисного використання до 7 років для автомобіля, який був придбаний 01.01.06 р. за $ 150 тис. і до якого застосовувався прискорений метод нарахування амортизації з початковим строком корисного використання 5 років.

Ситуація 5.

Обладнання має первісну вартість 55000 грош. од. і ліквідаційну вартість 1000 грош. од. Амортизація розраховується за методом зниження залишку (норма амортизації - 20 % на рік). Після чотирьох років служби воно продано за 25000 грош. од.

Який результат продажу?

Ситуація 6.

1 липня 2009 р. один з фургонів компанії був пошкоджений в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). На цю дату балансова вартість фургону склала 2500 грош. од. 15 червня компанія оплатила рахунок за новий монітор, встановлений в фургоні у травні на суму 70, а також другий рахунок на 500 за різні види ремонту. В серпні компанія отримала 3500 грош. од. страховки, за які планують придбати новий фургон.

Яку суму повинна відобразити компанія в своєму звіті про прибуток або збиток за 2009 рік як результат списання фургону?

Ситуація 7.

Компанія "Бест" 2 січня 2006 уклала угоду про оренду обладнання у компанії "Вектор", яка придбала його за $ 100000. Термін корисної експлуатації обладнання 5 років, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Термін оренди 4 роки, мінімальні орендні платежі становлять $ 29340 на рік. Ставка орендного відсотка, яким користувався орендодавець для визначення суми орендної плати дорівнює 12 %, найбільш поширена ставка відсотка банку для отримання кредиту складає 10 %. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Отримання права на придбання активу після закінчення терміну оренди або перехід права власності до орендаря не передбачені.

Завдання:

1.         Визначити вид оренди за ознаками, зазначеним в МСБО 17
"Оренда".

2.         Визначити дисконтовану вартість мінімальних орендних платежів та
оцінку, за якою обладнання буде відображено в обліку. Пояснити як впливає
порядок розрахунків з орендних платежів (у кінці або на початку звітного
періоду на їх відображення в обліку орендаря).

3.         Скласти розрахунок орендних платежів за весь період оренди
обладнання кумулятивним і актуарним методом:

по платежах на початок звітного періоду;

по платежах на кінець звітного періоду.

Ситуація 8.

30 червня 2009 р. підприємство "Counting" продає верстат підприємству "Money" за € 2000, що становить справедливу вартість активу на дату продажу. Первісна вартість активу для підприємства "Counting" становила €10000 кілька років тому, нарахована амортизація становить

€6000.

Підприємство "Money" негайно здає у подальшу оренду верстат підприємству "Counting" на майбутні три роки за річну орендну плату €800, що має сплачуватися авансом.

Як відображатимуть цю операцію в облікових книгах підприємства "Counting" та підприємства "Money" за рік, що закінчився 31 грудня 2009 р.?

Ситуація 9.

Компанія А заплатила 11000 грош. од. за 100 % капіталу компанії Б. Чисті активи компанії Б - 7000 грош. од. Компанія Б мала торгову марку парфумів. Аналогічна торгова марка оцінена в 250 грош. од. Є ексклюзивне право на реалізацію парфумів протягом шести років, яке повинно принести 150 грош. од. на рік. Прийнятна ставка - 10 %.

Який розмір гудвілу?

Ситуація 10.

Компанія  володіє  деякими  об'єктами  інвестиційної  нерухомості, первісна і справедлива вартість ($) яких на кінець 2009 р наведено нижче:

 

 

Первісна

Справедлива

Примітки

А

100000

120000

термін 5 років, прямолінійний

Б

48000

30000

строк 3 роки, прямолінійний

В

85000

80000

термін 10 років, змен. залишку

Всі об'єкти придбані на початку звітного періоду

Відобразіть залишки об'єктів інвестиційної нерухомості станом на звітну дату при використанні різних моделей обліку.

Ситуація 11.

Перед класифікацією активів як таких, що утримуються для продажу, їх балансова вартість складала наступну величину: фінансові активи - 4000, запаси - 9300, основні засоби - 96000 (у тому числі переоцінені 40000, непереоцінені - 56000), гудвіл - 5000. Справедлива вартість ліквідаційної групи на дату класифікації склала 107000 грош. од.

На яку суму змінилася балансова вартість гудвілу після розподілу збитку від зменшення корисності активів ліквідаційної групи?

Ситуація 12.

Залишки запасів підприємства "Камея" станом на 01.01.2009 р. складали $ 43500. За звітний період було куплено товарів на $ 87000 і виробничі витрати склали $ 95000.

За результатами інвентаризації залишки запасів на складі підприємства складають $ 28000.

Окрім цього є наступна інформація:

Запчастини собівартість яких складає $ 15000 можуть бути реалізовані за $ 16000 і витрати на реалізацію складуть $ 2000.

На умовах комісійного продажу на складі комісіонера знаходяться товари, не реалізовані на звітну дату на суму $ 5000.

15 січня 2010 р. в результаті аварії частина товарів загальною вартістю $13000 була пошкоджена і на думку експертів її можлива ціна реалізації за мінусом витрат н реалізацію складе не більш $ 10000.

4/ У грудні покупцеві були відвантажені товари собівартістю $ 23000, за умовами договору покупець має право повернути товар протягом 3-х місяців після відвантаження.

Визначте вартість запасів підприємства "Камея" станом на 31.12.2009 р.

Ситуація 13.

Дати відповіді на запитання.

1.         Для виробництва своєї продукції підприємство використовує
сировину. Закупівельна вартість одиниці сировини - 45 грош. од. На звітну
дату ринкова ціна сировини знизилась до 37 грош. од. Чи слід уцінювати
сировину, якщо:

а)         продукція продається з прибутком?

б)         ціна виготовленої продукції падає через зміни попиту?

2.         На складі підприємства є 270 барелів нафти закупівельною вартістю
40 грош. од. за барель. На звітну дату ринкова ціна нафти знизилась і досягла
30 грош. од. за барель. Яка уцінка запасів і вартість на звітну дату, якщо (далі
перераховані не зв'язані між собою ситуації):

а)         немає укладених договорів на продаж;

б)         перед затвердженням фінансового звіту ціна знизилась до 35 грош.
од. за барель; нафта залишається непроданою;

в)         є укладений договір на продаж нафти по ціні 38,5 грош. од.;

г)         є укладений договір на продаж 170 барелів нафти по ціні 38,5 грош.

од.

3.         Підприємство займається перепродажем автомобілів. На звітну дату
є 40 одиниць закупівельною вартістю 6000 грош. од. Згідно прийнятого
закону, на кожному автомобілі мають бути встановлені фільтри для
вихлопних газів). Це вимагатиме додаткових витрат в сумі 2200 грош. од. на
кожну одиницю запасів). Ціна продажу залишиться на рівні 7500 грош. од.
Який збиток від знецінення запасів і вартість залишку?