ВСТУП

Глобалізація фінансових ринків і торгівельних операцій обумовила необхідність єдиних підходів до фінансової звітності, які знайшли своє відображення у Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ).

МСФЗ не є домінуючими над законодавчими актами, що регулюють складання фінансової звітності у певній країні. На сьогодні МСФЗ використовуються:

як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах світу;

як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють свої власні вимоги;

фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають або дозволяють іноземним емітентам подавати фінансові звіти відповідно до МСФЗ;

наднаціональними органами, такими як Європейська комісія;

Світовим банком, який вимагає від позичальників подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ;

дедалі більшою кількістю підприємств.

МСФЗ є відправною точкою для багатьох .країн, що розвиваються, які створюють національні стандарти (Китай та інші країни Азії, країни Центральної Європи, СНД). Вони прийняті багатьма фондовими біржами, у тому числі Лондонською, Франкфуртською, Римською, Амстердамською, Гонконгською, Цюріхською.

Можливості виходу України на ринки капіталу безпосередньо залежать від прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якої інвестор міг би приймати рішення про доцільність і обсяг інвестицій. Тому виникає необхідність підтвердження аудитором такої звітності. Згідно з МСФЗ, аудиторський висновок є невід'ємною складовою фінансового звіту корпорації. В сучасних умовах в Україні в якості національних стандартів прийняті Міжнародні стандарти аудиту.

Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту - дисципліна циклу професійної підготовки магістрів.

Метою дисципліни є ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності та міжнародними стандартами аудиту для більш глибокого розуміння загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту в Україні.

Завдання - розкриття принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту за міжнародними стандартами, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку та аудиту для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.


Предметом дисципліни є особливості розробки та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних стандартів аудиту, концептуальна основа складання і подання фінансових звітів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні

знати: перелік основних стандартів з бухгалтерського обліку та з аудиту, підходи до визнання активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ, вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов'язань, взаємозв'язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю, складові міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики і особливості їх практичного застосування, відмінності між аудитом фінансової звітності та супутніми послугами, принципи здійснення аудиту за міжнародними стандартами, елементи системи контролю якості аудиторських послуг і т.д.;

вміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її у відповідній формі фінансової звітності, обгрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи зобов'язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснити будь-які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнити основні форми фінансової звітності, скласти лист-зобов'язання щодо умов здійснення аудиту, скласти договір на проведення аудиту, скласти програму та робочі документи аудитора, скласти аудиторський висновок і т.д.