Тести:

1. Ліквідаційна вартість - це:

а)         сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення
строку його корисного використання за вирахуванням очікуваних
витрат на збут;

б)         сума, яку суб'єкт підприємницької діяльності міг би отримати після
закінчення строку корисного використання об'єкта, що враховує
інфляцію;

в)         сума, яку суб'єкт підприємницької діяльності отримає після дати
фактичного вибуття активу, що враховує зміну вартості грошей у часі;

г)   сума, яку можна отримати сьогодні за актив, якщо б він був у стані, що очікується в кінці строку використання.

2.         Як повинна нараховуватися амортизація нематеріального активу?

а)         з моменту визнання активу;

б)         коли актив доступний для використання;

в)         коли актив почав приносити вигоду;

г)         з місяця, наступного за місяцем надходження.

3.         Балансова вартість нематеріального активу досягла ліквідаційної
вартості. Для підприємства обов'язковим є наступне:

а)         ліквідація (продаж) активу;

б)         перегляд методу і строку амортизації;

в)         припинення амортизації;

г)         тестування активу на предмет зменшення корисності.

4.         Перед початком виробництва фільтру для вихлопних газів компанія
зазнала наступних витрат: реклама - 4000 грош. од., роялті винахіднику
за патент - 16000, зарплата персоналу, що здійснював випробування
прототипу - 24000. Яка оцінка нематеріального активу при первісному
визнанні?

а)         44000;

б)         20000;

в)         40000;

г)         16000.

5.         Перенесення (закриття) суми з рахунку "Дооцінка" в капіталі на
рахунок "Нерозподілений прибуток" дозволяється МСБО 38:

а)         тільки при недостачі прибутку для покриття збитку;

б)         тільки при вибутті активу;

в)         тільки поступово частинами на пропорційній основі;

г)         при вибутті активу, або поступово в кожному періоді.

6.         Що не є інвестиційною нерухомістю?

а)         земельна   ділянка,   придбана   підприємством,   щодо   подальшого
використання якої ще не прийнято рішення;

б)         будівля, що будується, призначена для передачі у фінансову оренду;

в)         будівля, отримана підприємством за договором фінансової оренди та
передана в операційну оренду (суборенду);

г)         будівля, не зайнята підприємством і призначена для передачі в
операційну оренду.

7. Материнське підприємство передало будівлю в оренду своєму дочірньому підприємству. Цю будівлю слід відображати в якості інвестиційної нерухомості у фінансовій звітності:

а)         дочірнього підприємства;

б)         материнського підприємства;

в)         групи (консолідованої звітності);

г)         материнського підприємства і групи.

8.         Підприємство придбало земельну ділянку площею 400 кв. м, яка
прилягає до його території (площа території - 1600 кв. м). Витрати
підприємства, пов'язані з придбанням ділянки, склали, грош. од.:

а)         ціна придбання - 100 000;

б)         оплата послуг юридичної фірми - 5 000;

в)         оплата нотаріальних послуг - 2 000;

г)         охорона території ділянки в період оформлення документів (1/5
всіх витрат на охорону підприємства) - 3 000;

д)         частина зарплати менеджера підприємства, який вів переговори
стосовно придбання земельної ділянки - 500.

Первісна вартість придбаної земельної ділянки складає:

а)         100 000;

б)         105 000;

в)         107 000;

г)         110 000;

д)         110 500;

е)         107 500.

9.         При використанні моделі обліку за справедливою вартістю збільшення
справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображається у:

а)         звіті про фінансове становище (балансі) - в складі резерву переоцінки;

б)         звіті про фінансове становище (балансі) - в складі забезпечення
майбутніх витрат;

в)         звіті про прибуток або збиток - в складі доходів від звичайної
діяльності;

г)         звіті про прибуток або збиток - в складі інших доходів.

10.       Якщо підприємство приймає рішення продати об'єкт інвестиційної
нерухомості без проведення робіт по його реконструкції, ця нерухомість:

а)         переводиться до складу запасів;

б)         продовжує класифікуватися як інвестиційна нерухомість;

в)         переводиться до складу нерухомості, зайнятої власником;

г)         списується з балансу.

11.       При переведенні об'єктів, що обліковуються за справедливою
вартістю, з інвестиційної нерухомості до складу нерухомості, зайнятої
власником, чи запасів, ці об'єкти надалі обліковуються за:

а)         первісною вартістю;

б)         справедливою вартістю на дату зміни способу експлуатації;

в)         первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації;

г)         чистою вартістю реалізації.

12.       При переведенні об'єкту зі складу запасів до складу інвестиційної
нерухомості, яка буде обліковуватися за справедливою вартістю, різниця
між справедливою вартістю цієї нерухомості на дату переведення і її
попередньою балансовою вартістю:

а)         визнається у звіті про прибуток або збиток;

б)         дисконтується за поточною вартістю;

в)         визнається в якості резерву переоцінки;

г)         списується на протязі всього строку корисної служби активу.

13.       Після завершення будівництва чи реконструкції об'єктів
інвестиційної нерухомості, які будуть обліковуватись за справедливою
вартістю, різниця між справедливою вартістю цих об'єктів на дату
закінчення будівництва чи реконструкції і їх попередньою балансовою
вартістю:

а)         визнається у звіті про прибуток або збиток;

б)         дисконтується до поточної вартості;

в)         визнається в якості умовного зобов'язання;

г)         списується на протязі всього строку корисної служби активу.

14.       Непоточний актив для продажу згідно МСФЗ 5 - це:

а)         актив, призначений для продажу в термін менше 12 міс. з дати балансу;

б)         актив, який не відповідає визначенню поточного активу і утримується
виключно для продажу;

в)         актив, балансова вартість якого буде відшкодована шляхом операції
продажу, а не використанням;

г)         активи, що включають суми, які очікується відшкодувати в термін
менше 12 міс., починаючи з дати балансу.

15.       Якщо компонент суб'єкта господарювання більше не класифікується
як такий, що утримується для продажу, то:

а)         немає дій;

б)         рекласифікація активів не змінює вартісної оцінки;

в)         коригування вартості активів не відображається в капіталі;

г)         прибуток не змінюється.

16.       Що можна віднести до припиненої діяльності згідно МСФЗ 5?

а)         скорочення чисельності персоналу;

б)         дочірнє підприємство, придбане для продажу;

в)         скорочення виробничої програми;

г)         зміна структури асортименту.

17.       Що не може бути подією для визнання припиненої діяльності?

а)         укладання договору про продаж;

б)         затвердження плану припинення;

в)         прийняття директором рішення про припинення;

г)         оголошення про припинення.

18.       Коли не слід припиняти визнання активів ліквідаційної групи для
продажу?

а)         сумнівне отримання вигоди від використання;

б)         перестав існувати активний ринок, що означає зменшення корисності
активів;

в)         не очікуються вигоди від ліквідації;

г)         сумнівна достовірність оцінки.

19.       За якою вартістю на дату надходження орендар відображає в обліку
об'єкт, отриманий у фінансову оренду?

а)         справедливою вартістю;

б)         теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів;

в)         за найбільшою з двох оцінок: справедливою вартістю або теперішньою
вартістю мінімальних орендних платежів;

г)         за найменшою з двох оцінок: справедливою вартістю або теперішньою
вартістю мінімальних орендних платежів.

20.       За якою оцінкою на звітну дату орендодавець показує передані у
фінансову оренду активи?

а)         сумою, вказаною у договорі;

б)         дисконтованою   сумою   мінімальних   орендних   платежів   плюс
негарантована ліквідаційна вартість;

в)         сумою чистих інвестицій в оренду;

г)         сумою валових інвестицій в оренду.

21.       Строк фінансової оренди 5 років. Орендний платіж - 25981,62 грош.
од., орендний відсоток - 10 %. Витрати по виконанню контракту - 2000
грош. од. Справедлива вартість 120000 грош. од. Яка сума підлягає
капіталізації?

а)         129908;

б)         119908;

в)         100000;

г)         120000.

22.       На протязі якого періоду амортизується об'єкт, взятий у фінансову
оренду?

а)         строку служби об'єкта;

б)         строку оренди;

в)         більшого з двох періодів:  строку оренди  чи строку корисного
використання;

г)         період амортизації залежить від того, чи перейде право власності до
орендаря.

23.       Знецінення активів означає, що:

а)         його балансова вартість дорівнює сумі, яка буде відшкодована в
результаті використання (чи продажу) активу;

б)         його балансова вартість перевищує суму, яка буде відшкодована в
результаті використання (чи продажу) активу;

в)         сума, яка буде відшкодована в результаті використання (чи продажу)
активу, перевищує його балансову вартість;

г)         первісна вартість активу перевищує його справедливу вартість.

24.       На звітну дату справедлива вартість активу (за вирахуванням витрат
на продаж) дорівнює 105000 грош. од., а його вартість використання
невідома. Балансова вартість активу на цю дату дорівнює 90000 грош.
од. На дату попереднього балансу було визнано збиток від знецінення
активу в сумі 20000 грош. од. Сума зносу активу за звітний період склала
10000 грош. од. Якщо актив враховується за собівартістю, то потрібно, у
грош. од.:

а)         дооцінити його на 20000;

б)         дооцінити його на 15000;

в)         уцінити його на 15000;

г)         дооцінити його на 5000.

25.       Активи одиниці, що генерує грошові потоки, включають, млн. грош.
од.: гудвіл - 100; основні засоби - 600; нематеріальні активи - 300; суму,
що відшкодовується, - 700. Виходячи з цього, збиток від знецінення
одиниці, що генерує грошові потоки, дорівнює, млн. грош. од.:

а)         0;

б)         100;

в)         200;

г)         300.

26. Чи можуть запаси визнавати витратами на протязі декількох періодів:

а)         так, можуть якщо вони були списані на створення основних засобів;

б)         так, можуть, якщо їх вартість списують частинами на протязі декількох
періодів;

в)         так, можуть, якщо регулярно відображається уцінка запасів;

г)         запаси - оборотні активи, вони споживаються в одному періоді,
визнання їх витратами можливо тільки в одному періоді.

27. На 31.12 минулого року обліковувалось 10 одиниць запасів загальною вартістю 4,5 тис грош. од. Ця сума була отримана після уцінки запасів, придбаних по 520 грош. од. за одиницю. На 31.12 поточного року чиста вартість реалізації запасів зросла до 530 грош. од. за одиницю. Як збільшення вартості запасів вплине на фінансову звітність?

а)         дохід: 5300 - 4500 = 800;

б)         дохід: 5200 - 4500 = 700;

сторно витрат: 5200 - 4500 = 700; прибуток: 5200 - 4500 = 700.

28. 01.06. поточного року ВАТ придбало запаси на умовах франко-станція відправлення 3/10, N/30. Вартість запасів за документами постачальника склала 40 тис. грош. од. (без ПДВ). Витрати, понесені постачальником додатково на доставку цих запасів, склали: до станції відправлення - 1200 грош. од; від станції відправлення до стації призначення - 1800 грош. од. 8.06. поточного року ВАТ повернуло постачальнику забраковані запаси вартістю 2000 грош. од. Яку суму 9.06 поточного року слід заплатити ВАТ постачальнику?


а) б) в) г)


38800; 39860; 38600; 38660.


29. Початкові запаси товару на підприємстві склали 100 одиниць за ціною 25 грош. од. На протязі року підприємство закупило товар: 100 одиниць за ціною 30 грош. од., 300 одиниць за ціною 35 грош. од. і 100 одиниць за ціною 40 грош. од. На кінець періоду їх залишок на складі -200 одиниць. Підприємство застосовує для оцінки запасів метод ФІФО. Собівартість реалізованих товарів склала:

30. 31 грудня поточного року на складі компанії було в наявності 6 найменувань різних запасів. Вартість придбання і чиста вартість реалізації цих запасів наступні:

            У грош.од.

Запаси

Вартість придбання

Чиста вартість реалізації

1

1183

1100

2

2496

2500

3

7110

7150

4

5125

5000

5

3992

4000

6

4444

4200

Всього

24350

23950

Вартість запасів цієї компанії в балансі на 31 грудня поточного року повинна бути відображена наступною сумою:

а)         24350;

б)         23950;

в)         23898;

г)         відповідь дати неможливо, оскільки невідомо, що є об'єктом оцінки
(1, група, весь обсяг).