3.6. ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

МСБО 36 "Зменшення корисності активів" слід застосовувати для обліку зменшення корисності всіх активів за винятком:

а)         запасів;

б)         активів, які виникають від будівельних контрактів;

в)         відстрочених податкових активів;

г)         активів, які виникають від виплат працівникам;

д)         фінансових активів, на які поширюється дія МСБО 39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка";

е)         біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською
діяльністю, що обліковуються за справедливою вартістю за
вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;

ж)        інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою
вартістю;

з)         відстрочених витрат на придбання основних засобів і нематеріальних
активів, що виникли від контрактних прав страхувальника згідно із
страховими контрактами, на які поширюється МСФЗ 4 "Страхові
контракти";

и)         непоточних активів (або ліквідаційної групи), класифікованих як
утримувані для продажу згідно з МСФЗ 5 "Непоточні активи,
утримувані для продажу, і припинена діяльністьь".

Свідченням можливого зменшення корисності активу є, зокрема, наступні показники внутрішньої звітності:

грошові потоки для придбаного активу або подальші кошти, необхідні для його утримання, істотно перевищують ті, що первісно були заплановано;

фактичні чисті грошові потоки або операційний прибуток (збиток) від активу є істотно менші, ніж первісно було заплановано;

суттєве зменшення запланованих грошових потоків або операційного прибутку або суттєве зростання запланованого збитку, які надходять від активу;

операційні збитки або чисті грошові видатки для активу, коли до суми поточного періоду приєднано бюджетні суми майбутніх періодів.

Ознаки можливого зменшення корисності активу представлені на рис.

3.6.


ОЗНАКИ МОЖЛИВОГО ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВУ


Зовнішні


Внутрішні     \           


 

Протягом періоду ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж могла зменшитися за очікуванням, унаслідок плину часу або звичайного використання

Протягом періоду відбулися або відбудуться найближчим часом значні зміни з негативним впливом на підприємство у технологічному, ринковому, економічному або правовому довкіллі, в якому діє підприємство, чи на ринку, для якого призначено актив.

Ринкові ставки доходу від інвестицій збільшилися протягом періоду, і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленні вартості при використанні, і суттєво зменшить суму очікуваного відшкодування активу.

Балансова вартість чистих активів підприємства є більшою, ніж їхня ринкова капіталізація

Є свідчення застаріння або фізичного пошкодження активу

Протягом періоду відбулися суттєві зміни, які негативно впливають на підприємство (або очікується, що вони відбудуться у близькому майбутньому) такою мірою чи таким способом, якими використовують цей актив або за очікуванням використовуватимуть

Дані внутрішньої звітності вказують, що економічна ефективність є або буде гіршою, ніж очікувана

Рис. 3.6. Мінімальні ознаки можливого зменшення корисності активу


Приклад 3.12

Підприємство "Корчма" має патент на нову технологію. Первісна вартість патенту становила 390 000 грн. За очікуванням керівництва "Корчми" строк корисного використання патенту дорівнюватиме 3 рокам. Був обраний прямолінійний метод амортизації. Очікується, що протягом строку корисного використання попит на продукцію, виготовлену за цією технологією, виросте на 3% на рік. Підприємство не очікує від патенту значного надходження грошових коштів після закінчення строку його корисної експлуатації. Грошові потоки від реалізації продукції, виготовленої за цією технологією, протягом першого року дорівнювали 100 000 грн. Ставка додаткових позик підприємства дорівнює 12%.

Обчисліть вартість використання і збитки від зменшення корисності. Додаткова інформація:

Теперішня вартість одиниці

Період

12%

1

0,89286

2

0,79719

3

0,71178

Розв'язок. За МСБО 36 "Зменшення корисності активів" визначення вартості використання активу включає такі кроки:

а)         визначення майбутнього надходження та вибуття грошових коштів
від постійного використання активу і від його вибуття;

б)         застосування відповідної ставки дисконту до цих майбутніх
грошових потоків.

У нашому випадку підприємство вирішило, що 12 %, ставка додаткових позик підприємства, є відповідною ставкою дисконту для оцінки грошових потоків, пов'язаних з патентом.

Вартість використання 246,9 тис. грн.

 

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

Фактор дисконту. 12%

Теперішня вартість, тис. грн.

1

100.0 х 1,00 = 100,0

0,89286

89.3

2

100.0 х 1,03 = 103,0

0,79719

82.1

3

103.0 х 1,03 = 106,1

0,71178

75.5

Разом

246,9

Чиста балансова вартість після першого року використання дорівнює, грн.:   390000 - 1/3 х 390000 = 260000

Збиток від зменшення корисності активів дорівнює, грн.: 260000 - 246900 = 13100

Витрати на продаж — це всі додаткові витрати, прямо пов'язані з продажем активу, крім фінансових витрат (відсотків) і витрат з податку на прибуток. Прикладом таких витрат є витрати на юридичні послуги, на гербовий збір і подібні податки на операцію, витрати на переміщення активу, а також прямі припустимі витрати на доведення активу до стану, прийнятного для продажу.

Вартістю при використанні є теперішня (дисконтована) вартість
майбутніх грошових потоків, які очікують отримати від активу або одиниці,
яка генерує грошові кошти.

Приклад 3.13.

Обчисліть збиток від зменшення корисності і визначте, яким чином його слід розподілити на активи одиниці, яка генерує кошти у країні А.

Підприємство "М" придбала підприємство "О" за €20 млн. чотири роки тому. Підприємство "О" має три підрозділи у трьох країнах, кожний з яких є одиницею, яка генерує грошові кошти. При придбанні дані щодо країни А були такими:

а)         вартість придбання - €6 млн.;

б)         справедлива вартість ідентифікованих активів - €4 млн.;

в)         гудвіл - €2 млн.

Амортизаційні витрати нараховувалися за прямолінійним методом протягом 20 років без залишкової вартості.

Наприкінці 4-го року були запроваджені урядові обмеження на експорт, що зменшило виробництво у країні А на 50%. Чисту ціну продажу одиниці, яка генерує кошти у країні А, неможливо визначити, оскільки малоймовірно, що є покупець, готовий придбати всі активи цієї одиниці. Вартість використання одиниці у країні А складає €2,73 млн.

Розв'язок.

Збиток від зменшення корисності обчислюється порівнянням балансової вартості і вартості використання (тому що чиста вартість реалізації невідома) і розподіляється таким чином:

 

Наприкінці 4-го року

Гудвіл

Ідентифіковані активи

Усього

€'000

€'000

€'000

Історична вартість

2000

4000

6000

Накопичена амортизація/ амортизація (роки з 1 до

4)

(400)

(800)

(1200)

Балансова вартість

1600

3200

4800

Збиток від зменшення корисності

(1600)

(470)

(2070)

Нова балансова вартість

-

2730

2730

Оцінки майбутніх грошових потоків слід здійснювати з урахуванням поточного стану. Тому до оцінок майбутніх грошових потоків не слід включати оцінені майбутні надходження або видаток грошових коштів, які, за очікуванням, виникнуть внаслідок:

майбутньої  реструктуризації,   щодо   якої   підприємство   ще   не прийняло зобов'язання;

майбутніх витрат, які збільшують вартість активу, замінюють його частину або для обслуговування активу.

Одиниця, яка генерує грошові кошти — це найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів унаслідок безперервного використання, що здебільшого не залежить від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів.

Прикладом одиниці, яка генерує грошові кошти, може бути:

група свердловин в одному полі;

парк літаків одного аеропорту;

група устаткування, що використовується для виробництва однієї про­дукції.

Балансова вартість одиниці, яка генерує грошові кошти, не включає балансової вартості будь-якого визнаного зобов'язання, якщо суму очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, можна визначити, не враховуючи це зобов'язання.