Питання для повторення

Дайте визначення фінансової звітності загального призначення.

Назвіть компоненти фінансової звітності згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності".

Яка інформація наводиться в примітках? Яке їх призначення?

Яких основних припущень слід дотримуватися при складанні фінансової звітності?

Яку інформацію слід розкривати у випадку, коли підприємство відступає від вимог окремого стандарту?

Які елементи звітності не підлягають взаємозаліку. Назвіть винятки.

У яких випадках передбачена перекласифікація статей у фінансовій звітності?

У чому суть терміну "розкриття інформації"?

У чому полягає ідентифікація фінансових звітів?

Які вимоги до звітного періоду викладені в МСБО 1"Подання фінансової звітності"?

Які методи подання активів і зобов'язань у звіті про фінансове становище (балансі) передбачені в МСБО 1? В чому суть кожного з методів?

Назвіть критерії, які покладені в основу класифікації активів на поточні і непоточні (довгострокові).

Назвіть критерії, які покладені в основу класифікації зобов'язань на поточні (короткострокові) і довгострокові.

Яка інформація підлягає поданню або безпосередньо в звіті про фінансове становище (балансі), або в примітках до нього?

Яка інформація підлягає обов'язковому представленню у звіті про прибуток або збиток?

Яким чином і на основі якої класифікації підприємство зобов'язане подавати аналіз витрат?

Яку інформацію слід подавати безпосередньо у звіті про зміни у власному капіталі?

Яка інформація має подаватися у примітках до фінансової звітності?

Яка мета складання звітів про рух грошових коштів?

Наведіть визначення грошових еквівалентів.

Що розуміють під рухом грошових коштів (потоком грошових коштів)?

У розрізі яких видів господарської діяльності здійснюється рух грошових коштів у звіті?

У чому суть операційної діяльності? Наведіть приклад грошових потоків, зв'язаних з операційною діяльністю.

У чому суть інвестиційної діяльності? Наведіть приклад грошових потоків, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

У чому суть фінансової діяльності? Наведіть приклад грошових потоків, пов'язаних з фінансовою діяльністю.

У чому суть прямого і непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів? Які переваги і недоліки використання кожного з них?

У чому суть нетто-методу подання даних про рух грошових коштів?

Чи знаходять відображення у звітах про рух грошових коштів результати надзвичайних подій?

Яка мета МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"? Яка сфера його застосування?

Який стандарт встановлює вимоги до розкриття інформації про облікову політику?

В яких випадках допускається зміна облікової політики?

Яку інформацію про зміни облікової політики слід розкривати у фінансовій звітності згідно МСБО 8?

Як слід виправляти помилки попереднього періоду?

Які помилки вважаються істотними?

Яку інформацію про помилки попереднього періоду слід розкривати у фінансовій звітності?

В яких випадках слід застосовувати МСБО 10 "Події після дати балансу"?

Які події вважаються подіями після дати балансу?

Як слід відображати у фінансовій звітності дивіденди, оголошені після дати балансу?

Яка інформація підлягає розкриттю у фінансовій звітності згідно МСБО 10 "Події після дати балансу"?

Як слід вчинити, якщо після дати балансу неможливо застосувати припущення про безперервність діяльності?


Яка сфера застосування МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"?

Що таке валютний курс? Які види валютних курсів розглядаються МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"?

Що таке функціональна валюта?

Які статті фінансової звітності є монетарними статтями?

Дайте визначення операції в іноземній валюті.

Що таке закордонна господарська одиниця?

Як слід відображати операції в іноземній валюті після первісного визнання?

Як слід відображати на звітну дату його статті в іноземній валюті?

Що таке курсова різниця? В яких випадках вона застосовується?

Як слід відображати курсові різниці у фінансовій звітності?

Як слід враховувати вплив зміни функціональної валюти?

Що таке валюта представлення?

Які процедури слід застосовувати для переведення статей у валюту представлення звітності?

Які особливості переведення статей фінансової звітності закордонної господарської одиниці у валюту представлення консолідованої фінансової звітності?

Як слід відображати кумулятивну суму курсових різниць у випадку вибуття (продажу) закордонної господарської одиниці?