АНОТАЦІЯ

М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


УДК 657.1 (075.8) ББК 65.052я73 В 65

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-4416 від 27.052010)

Рецензенти:

Бутинець Ф. Ф. - доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет;

Шевчук В. О. - доктор економічних наук, професор, Державна академія ста­тистики, обліку та аудиту (м. Київ).

Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В.

В 65 Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

ISBN 978-611-01-0112-7

Навчальне видання підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту", яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". За допомогою посібника магістри з обліку та аудиту отримають навички застосування міжнародних стан­дартів фінансової звітності та міжнародних стандартів аудиту в обліково-економічній роботі та навчаться приймати адекватні управлінські рішення.

Для студентів економічних спеціальностей та фахівців, що цікавляться питаннями су­часної методології бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту.

УДК 657.1(075.8) ББК 65.052я73

ISBN 978-611-01-0112-7

© Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А.,

Замазій О. В., 2010 © Центр учбової літератури, 2010