Тести:

1.         Судження загального характеру при складанні фінансової звітності
включають:

а)         принцип нарахування;

б)         безперервність діяльності;

в)         послідовність представлення;

г)         всі відповіді вірні.

2.         Метою фінансової звітності є надання інформації про:

а)         фінансовий стан підприємства;

б)         рух грошових коштів і грошових еквівалентів підприємства;

в)         результати управління ресурсами підприємства;

г)         всі відповіді вірні.

3.         Положення МСБО 1 "Подання фінансової звітності" не поширюються
на:

а)         фінансову звітність загального призначення;

б)         скорочену проміжну фінансову звітність;

в)         консолідовану фінансову звітність групи;

г)         звітність банків і фінансових інститутів.

4.         Повний комплект фінансової звітності не включає в себе:

а)         короткий опис облікової політики;

б)         звіт про зміни у власному капіталі;

в)         звіт про додану вартість;

г)         звіт про рух грошових коштів.

5.         Виберіть правильне твердження:

а)         кожна неіснуюча стаття має показуватись у фінансовій звітності
окремо;

б)         всі істотні статті повинні об'єднуватись зі статтями аналогічного
характеру;

в)         істотні статті подаються у фінансовій звітності окремо, неістотні -
об'єднуються із сумами аналогічного характеру;

г)         неістотні статті подаються у фінансовій звітності окремо, істотні -
об'єднуються із сумами аналогічного характеру.

6.         Які статті необов'язково розкривати безпосередньо в балансі?

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         випущений капітал і резерви, що стосуються власників власного
капіталу материнської компанії;

в)         біологічні активи;

г)         інвестиційна нерухомість.

7.         Які статті необов'язково розкривати безпосередньо у звіті про
прибуток або збиток?

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         дохід;

в)         витрати на позики;

г)         прибуток чи збиток.

8.         Який показник необов'язково подавати безпосередньо у звіті про зміни
у власному капіталі?

а)         вплив змін в обліковій політиці;

б)         нерозподілений прибуток (збиток) на кінець звітного періоду;

в)         прибуток чи збиток за період;

г)         доходи і витрати, визнані безпосередньо у власному капіталі.

9.         У примітках до фінансової звітності не вимагається розкривати:

а)         місце розташування підприємства;

б)         нерозподілений прибуток (збиток) на кінець звітного періоду;

в)         прибуток чи збиток за період;

г)         доходи і витрати, визнані безпосередньо у власному капіталі.

10.       Категорія, що не знаходить відображення у звіті про рух грошових
коштів, - це:

а)         операційна діяльність;

б)         негрошові статті;

в)         прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності;

г)         немає правильної відповіді.

11.       Якщо компанія використовує прямий метод, то збільшення в
рахунках до оплати:

а)         збільшує грошові потоки від операційної діяльності;

б)         зменшує грошові потоки від операційної діяльності;

в)         зменшує грошові потоки від фінансової діяльності;

г)         зменшує грошові потоки від інвестиційної діяльності.

12.       Коли застосовується непрямий метод при складанні звіту про рух
грошових коштів?

а)         прибуток від продажу обладнання збільшує чистий прибуток;

б)         скорочення в запасах вираховується з чистого прибутку;

в)         амортизація додається до чистого прибутку;

г)         немає правильної відповіді.

13.       Потоки грошових коштів, що виникають у результаті операцій в
іноземній валюті, повинні відображатися у валюті:

а)         здійснення операції

б)         звітності компанії;

в)         країни, де зареєстрована компанія;

г)         будь-якій.

14.       Корпорація "МЕТРО" протягом 2009 р. мала продажі на суму 730000
грош. од., з них 80 % були здійснені в кредит, 20 % - за грошові кошти.
Дебіторська заборгованість збільшилася на 15000 грош. од. і склала
80000 грош. од. Яку суму грошових коштів було отримано від покупців у

2009 р.?

а)         715000;

б)         730000;

в)         745000;

г)         15000.

15.       Собівартість проданих товарів у 2009 р. корпорацією "Грант" складає
480000 грош. од. Запаси товарів на початок звітного періоду складали
105000 грош. од., на кінець - 135000 грош. од. Торговельна дебіторська
заборгованість на початок 2009 року склала 24000 грош. од., на кінець
року - 45000 грош. од. Яку суму грошових коштів корпорація сплатила
постачальникам?

а)         489000;

б)         459000;

в)         510000;

г)         471000.

16.       Зміну облікової політики слід відобразити в звіті про прибуток або
збиток за:

а)         період, в якому була проведена первісна оцінка;

б)         всі попередні звітні періоди;

в)         поточний період і майбутні періоди;

г)         тільки майбутні періоди.

17.       Прибуток, визнаний у результаті завершення судового розгляду, - це:

а)         зміна облікової оцінки;

б)         виправлення помилки;

в)         ретроспективний перегляд показників фінансової звітності;

г)         немає правильної відповіді.

18.       Підприємство створює резерв витрат на гарантійний ремонт у розмірі
2% чистого доходу від реалізації продукції. З урахуванням того, що
фактичні витрати в першому півріччі 2009 р. склали 3 % чистого доходу,
керівництво підприємства вирішило створити резерв у розмірі 3 %,
починаючи з 1 липня 2009 р. Зміну величини відрахувань на
гарантійний ремонт слід відобразити як:

зміну облікової політики;

зміну облікової оцінки;

виправлення помилки;

не відображати.

19.       У фінансових звітах слід розкривати наступну інформацію відносно
помилок попередніх періодів:

а)         характер, сума, податковий ефект і частка меншості;

б)         характер, сума коригування в поточному і попередніх періодах, факт
того, що здійснено перерахунок порівняльних показників чи
причина, по якій порівняльні показники не перераховуються;

в)         причина змін, сума коригування в поточному і в попередніх
періодах, податковий ефект, частка меншості, факт того, що
здійснено перерахунок порівняльних показників, причина, по якій
порівняльні показники не перераховуються;

г)         немає правильної відповіді.

20.       Після дати балансу була отримана інформація про зменшення
корисності об'єкта основних засобів. У зв'язку з цим необхідно:

а)         дооцінити актив і відкоригувати фінансову звітність;

б)         уцінити актив і відкоригувати фінансову звітність;

в)         не виправляти фінансову звітність, але відобразити цей факт у
примітках;

г)         ігнорувати цю інформацію.

21.       9 січня 2009 р. була отримана інформація про банкрутство клієнта,
яке відбулося після дати балансу. В зв'язку з цим необхідно:

а)         нарахувати резерв сумнівної заборгованості і відкоригувати
фінансову звітність;

б)         списати дебіторську заборгованість і відкоригувати фінансову
звітність;

в)         не виправляти фінансову звітність, але відобразити факт у примітках;

г)         ігнорувати цю інформацію.

22.       13 лютого 2009 р. керівництво підприємства отримало інформацію
про викривлення фінансової звітності, яку воно мало намір затвердити
через два дні. Що необхідно зробити в даній ситуації?

а)         передати фінансову звітність аудитору;

б)         відкоригувати фінансову звітність;

в)         не коригувати фінансову звітність, але відобразити факт у примітках;

г)         ігнорувати цю інформацію.

23.       У період між датою балансу і датою затвердження фінансової
звітності підприємство придбало 80 % акцій великого хімічного
комбінату. У зв'язку з цим необхідно:

а)         відкласти надання фінансової звітності;

б)         відкоригувати фінансову звітність;

в)         не коригувати фінансову звітність, але відобразити цей факт у
примітках;

г)         ігнорувати цю інформацію.

24.       Якщо керівництво компанії зобов'язане надавати звітність
спостережній раді, то датою випуску звітності вважається дата:

а)         публікації звітності для всіх зацікавлених користувачів;

б)         передачі звітності спостережній раді;

в)         затвердження звітності спостережною радою;

г)         будь-яка з перерахованих вище.

25.       У фінансовій звітності акціонерної компанії слід розкривати дату:

а)         складання фінансової звітності;

б)         випуску фінансової звітності;

в)         випуску фінансової звітності і особу, що її затвердила;

г)         випуску фінансової звітності, особу, яка її затвердила, і факт
наявності у акціонерів чи інших осіб можливості змінити звітність
після її затвердження.

26.       Функціональна валюта - це валюта у якій:

а)         виражаються ціни на реалізовані товари і послуги;

б)         відображаються витрати на придбані товари і послуги;

в)         відображається емісія інструментів власного капіталу;

г)         всі відповіді вірні.

27.       Яка з наведених статей балансу є монетарною?

а)         відстрочене податкове зобов'язання;

б)         авансовий платіж постачальнику;

в)         кредити банку;

г)         статутний капітал.

28.       Курсова різниця по операціях, розрахунок за якими здійснено на
протязі року, не може розраховуватися по:

а)         середньому курсу за період;

б)         курсу на дату операції;

в)         курсу на звітну дату;

г)         немає правильної відповіді.

29.       Курсову різницю, що виникає по монетарній статті, яка складає
частину чистих інвестицій у закордонну компанію, слід відображати в
окремій фінансовій звітності інвестора в складі:

а)         доходів чи витрат;

б)         балансової вартості інвестиції;

в)         зобов'язань;

г)         власного капіталу.

30.       У випадку зміни функціональної валюти підприємство проводить
перерахунок всіх статей звітності в нову функціональну валюту по
курсу:

а)         на дату зміни функціональної валюти;

б)         на звітну дату;

в)         середньому за звітний період;

г)         на дату визнання статті.

31.       Компанія "Авеста", яка є дочірньою закордонною компанією
корпорації США, була заснована 01.01.2007 р. 20 січня 2007 року
компанія "Авеста" придбала товари вартістю 300000 місцевих грошових
одиниць (МГО). Залишок товарів на 31.12.2007 р. був 75000 МГО.
Валютний курс на протязі 2007 р був наступним:

01.01.07 - 30.06.07 - 2,5 МГО за 1 дол.

01.07.07 - 31.12.07 - 2,0 МГО за 1 дол. Якщо функціональною валютою компанії "Авеста" є долар США, то залишок товарних запасів у балансі компанії на 31.12.07 складе:

а)         37500 дол.;

б)         33333 дол.;

в)         30000 дол.;

г)         22000 дол.

32.       Дочірня компанія, яка повністю належить материнській компанії
"Warren Co" (США), здійснила в 2007 р. такі витрати, виражені в
місцевій грошовій одиниці (МГО):

а)         амортизація обладнання (обладнання було придбано 01.01.2006 р.)
- 80000.

б)         орендна плата - 150000.

Валютні курси були такими (1 дол. за 1 МГО): 31.12.2007 р. - 0,40; Середній за 2007 р. - 0,45;

01.01.2006      р. - 0,50.

За умови, що функціональною валютою дочірньої компанії є долар США, витрати компанії будуть відображені в її звіті про прибуток або збиток в сумі:

а)         92000 дол.;

б)         103500 дол.;

в)         107500 дол.;

г)         115000 дол.

33.       Інформація про запаси і закупівлі на 31.12.2007 р. дочірньої компанії
в місцевих грошових одиницях (МГО):

запаси на 31.12.2006 р. - 70000;

закупівлі в 2007 р. - 200000;

запаси на 31.12.2007 р. - 30000. Запаси були придбані рівномірно на протязі року. Дочірня компанія використовує метод FIFO для оцінки запасів, що вибули. Валютні курси на окремі дати були такими (1 дол. за 1 МГО):

31.12.2007      р. - 0,52
Середній за 2007 р. - 0,48
Середній за 2006 р. - 0,40.

Припустимо, що дочірня компанія повністю належить українському підприємству, і МГО є функціональною валютою дочірньої компанії. Яку суму слід відобразити в консолідованій звітності українського підприємства по статті "Собівартість реалізованої продукції"?

а)         124800;

б)         109600;

в)         96000;

г)         115200.

34.       Курсові різниці, що виникають внаслідок внутрішньогрупової
дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті,
відображаються в консолідованій фінансовій звітності в складі:

а)         власного капіталу;

б)         доходів чи витрат;

в)         гудвілу;

г)         дебіторської чи кредиторської заборгованості.

35.       У випадку продажу інвестиції в закордонну компанію, що
обліковується за методом участі в капіталі, накопичена курсова різниця:

а)         не приймається до розрахунку;

б)         визнається як дохід чи витрата в тому ж періоді, коли продаж
визнається у звіті про прибуток або збиток;

в)         відображається у складі власного капіталу;

г)         немає правильної відповіді.