2.8. ПРОМІЖНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (МСФЗ 1, МСБО 34)

Проміжна фінансова звітність - це фінансова звітність, яка включає повний комплект фінансових звітів або комплект стислих фінансових звітів за проміжний період.

Проміжний період - це період фінансової звітності, коротший за повний фінансовий рік (місяць, квартал, півріччя).

Проміжна   фінансова  звітність   може  складатись  у  повному  та скороченому обсязі.

Звітні періоди, за які слід надавати проміжну фінансову звітність

І


Звіт про фінансове становище

Звіт про прибуток або збиток

Звіт про зміни у власному капіталі

Звіт про рух грошових коштів


т


І


І


На кінець поточного проміжного періоду та порівняльний баланс за станом на кінець безпосередньо попереднього фінансового року

За поточний проміжний період і наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності

разом із порівняльними звітами про прибутки або збитки за зіставні проміжні періоди (поточний і за рік до дати звітності) безпосередньо попереднього фінансового року

Наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності разом із порівняльним звітом за зіставний період за рік до дати звітності безпосередньо попереднього фінансового року

Наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності разом із порівняльним звітом за зіставний період за рік до дати звітності безпосередньо попереднього фінансового року


 

Рис. 2.3. Звітні періоди (дати), за які слід надавати проміжну фінансову

звітність

Якщо остання річна фінансова звітність була консолідованою звітністю, то проміжну фінансову звітність також складають на консолідованій основі. Проте, якщо останній річний звіт містить одночасно консолідовану фінансову звітність та фінансову звітність материнського підприємства, тоді питання включення до проміжного звіту фінансової звітності материнського підприємства вирішується останнім самостійно.

Основним призначенням проміжної фінансової звітності є оновлення останнього повного комплекту річних фінансових звітів. Тому основну увагу при складанні таких звітів слід зосереджувати на нових видах діяльності, нових подіях і обставинах, а не дублюванні інформації, відображеної в останніх річних фінансових звітах.

Виходячи з цього, МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" вимагає наводити у примітках до проміжних фінансових звітів мінімальну інформацію, яка є суттєвою і не розкрита в інших компонентах проміжної фінансової звітності. Таку інформацію слід наводити за період з початку фінансового року до звітної дати.

Також слід розкривати інформацію про ті події та операції, що є суттєвими для розуміння поточного проміжного періоду:

зазначення того, що у проміжному фінансовому звіті дотримувалися тієї самої облікової політики і методів, що й в останньому річному фінансовому звіті, або (в разі зміни цієї політики або методів) опис характеру та вплив цих змін;

коментарі з поясненням щодо сезонності або циклічності проміжної діяльності;

характер і суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштів, які не є типовими за своїм характером, обсягом або частотою;

характер і суми змін в оцінках сум, відображених у попередніх проміжних звітах поточного фінансового року, або зміни в оцінках сум у звітах попередніх фінансових років, якщо такі зміни мали значний вплив на поточний проміжний період;

випуск, викуп і погашення боргових цінних паперів та цінних паперів, що надають право власності;

сплачені дивіденди (сукупна сума чи в розрахунках на акцію) окремо щодо звичайних та інших акцій;

дохід сегмента чи результат діяльності сегмента для господарських сегментів та географічних сегментів залежно від основи звітності за сегментами підприємства (розкриття даних сегмента в проміжних фінансових звітах підприємства необхідне тільки тоді, коли МСБО 14 "Звітність за сегментами" вимагає від підприємства розкривати дані щодо сегмента в річних фінансових звітах);

суттєві події, які відбуваються після закінчення проміжного періоду і не відображені у фінансових звітах за цей проміжний період;

вплив змін у структурі підприємства за проміжний період, зокрема: об'єднання бізнесу, придбання або продаж дочірніх підприємств і також довгострокових інвестицій, реструктуризація та діяльність, що припиняється. У разі об'єднання компаній підприємству слід розкривати інформацію, яка вимагається п. 66-73 МСФЗ 3"Об'єднання бізнесу";

зміни в непередбачених зобов'язаннях або активах з дати останнього річного балансу.

МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" містить такі приклади інформації, що підлягають розкриттю у проміжній фінансовій звітності: списання запасів до чистої вартості реалізації і сторнування такого списання;

визнання збитку від зменшення корисності основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, а також сторнування такого збитку від зменшення корисності;

сторнування будь-якого забезпечення витрат на реструктуризацію; придбання та продаж об'єктів основних засобів; зобов'язання придбати основні засоби; виплати, пов'язані з судовою справою; виправлення помилок попереднього періоду;

будь-який дефолт або будь-яке порушення умов боргової угоди, що їх

надалі не виправлено;

операції зі зв'язаними сторонами.