2.4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 7)

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за певний період у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів не охоплює:

змін у складі грошових коштів та їх еквівалентів, які є частиною управління грошовими коштами підприємства;

негрошових операцій (бартерних операцій, перетворення боргу на власний капітал, придбання основних засобів на умовах фінансової оренди, обміну власних акцій на акції іншого підприємства, придбання активів безпосередньо за рахунок позики банку)

Згідно МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" лише видатки на активи, які визнані у звіті про фінансове становище, можуть бути класифіковані як інвестиційна діяльність.

Інформація про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності може бути наведена із застосуванням прямого або непрямого методів.

При використанні прямого методу для визначення чистої зміни грошових коштів унаслідок операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів послідовно наводяться всі основні статті надходжень та видатків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

Згідно з прямим методом звіт про рух грошових коштів пов'язаний зі звітом про фінансове становище (балансом) та зі звітом про прибуток або

збиток таким чином:           

Залишок грошових коштів на кінець періоду (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - Залишок грошових коштів на початок періоду (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) = Чистий прибуток за період (зі Звіту про прибуток або збиток) +/- Коригування +/- Зміни робочого капіталу (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - Відсотки та податки сплачені +/- Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності +/- Рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Непрямий метод передбачає відображення у звіті про рух грошових коштів суми чистого прибутку (збитку), яка згодом послідовно коригується до величини чистої зміни грошових коштів виключенням впливу не грошових операцій та операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

За непрямим методом Звіт про рух грошових коштів пов'язаний з Балансом та Звітом про прибутки та збитки таким чином:

Рух грошових коштів за період = Залишок грошових коштів на кінець періоду (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - відповідні витрати / +доходи за період (зі Звіту про прибуток або збиток) - Залишок грошових коштів на початок періоду (зі Звіту про фінансове становище (балансу)).

Приклад 2.1.

Звіт про фінансове становище (баланс) компанії "Партнер" містить

 

 

Стаття

31 грудня

2009 р.

2008 р.

Грошові кошти

36900

10200

Дебіторська заборгованість (нетто)

48300

20300

Запаси

39000

42000

Довгострокові інвестиції

 

15000

Основні засоби

226500

150000

Нарахований знос

(37700)

(25000)

Разом

313000

212500

Рахунки до оплати

17000

26500

Нараховані зобов'язання

19000

17000

Довгострокові векселі до оплати

70000

50000

Прості акції

130000

90000

Нерозподілений прибуток

77000

29000

Разом

313000

212500

Додаткова інформація про операції і події, які мали місце на протязі 2009 року:

Чистий прибуток за 2009 рік склав 90000 грош. од.

Знос основних засобів за рік склав 12700 грош. од.

Продано довгострокових інвестицій на 23000 грош. од.

Виплата дивідендів на 42000 грош. од.

Закупівля обладнання собівартістю 16500 грош. од. за готівку.

Закупівля обладнання в обмін на довгострокові векселі до оплати на суму 60000 грош. од.

Оплата довгострокових векселів до оплати на суму 40000 грош. од. через випуск простих акцій.

Необхідно: сформувати звіт про рух грошових коштів за 2009 рік непрямим методом.

Компанія "Партнер"

Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік

 

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Чистий прибуток

 

90000

Корегування для узгодження чистого прибутку і чистих грошових коштів:

Знос

12700

 

Прибуток від продажу інвестицій

(8000)

 

Збільшення дебіторської заборгованості

(28000)

 

Зменшення запасів

3000

 

Зменшення рахунків до оплати

(9500)

 

Збільшення нарахованих зобов'язань

2000

(27800)

Чисті грошові потоки від операційної діяльності

 

62200

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Продаж довгострокових інвестицій

23000

 

Закупівля обладнання

(16500)

 

Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності

 

6500

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Виплата дивідендів

(42000)

 

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності

 

(42000)

Чисте збільшення (зменшення) в грошових коштах

 

28700

Грошові кошти на 01.01.2009 р.

 

10200

Грошові кошти на 31.12.2009 р.

 

36900

 

Інформацію про рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності необхідно подавати у звіті про рух грошових коштів лише прямим методом. Це означає, що слід окремо наводити основні статті надходжень та видатків грошових коштів за кожним видом діяльності.

У деяких випадках МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" дозволяє подавати інформацію про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності на нетто-основі, тобто показувати лише різницю між сумами надходжень та видатків за однорідними операціями.

Передусім підприємство може обліковувати на нетто-основі рух грошових коштів, який відображує діяльність клієнта (а не самого підприємства) та здійснюється за його дорученням, наприклад, кошти для клієнтів, які тримає інвестиційна компанія; орендна плата, яка одержується за дорученням орендодавця або сплачується йому; акцепт і виплата коштів з депозиту до запитання.

Крім того, рух коштів може бути відображений на нетто-основі за статтями, за якими оборот коштів є швидким, суми значними, а строки погашення короткими. Прикладами таких надходжень та платежів є:

основна сума заборгованості клієнтів за кредитними картками;

придбання та продаж фінансових інвестицій;

короткострокові позики, строк погашення яких становить не більше трьох місяців.

Фінансові установи можуть також подавати на нетто-основі:

надходження та платежі, пов'язані з акцептом і виплатою депозитів із фіксованим строком;

розміщення та вилучення депозитів в інших фінансових установах;

рух грошових коштів, пов'язаний з наданням клієнтам авансів і позик та поверненням їх.

МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" не визначає формат звіту про рух грошових коштів і перелік статей за кожним видом діяльності, але містить конкретні вимоги та пояснення щодо таких об'єктів.

Відсотки і дивіденди. Фінансові установи (банки, інвестиційні компанії тощо) звичайно відображають сплачені та отримані відсотки та дивіденди у складі операційної діяльності. Для інших підприємств передбачена можливість різної трактовки відсотків і дивідендів. Наприклад, сплачені дивіденди можна розглядати як фінансову діяльність, оскільки вони є платою за отриманий піонерний капітал, або можна вважати їх операційною діяльністю, яка має забезпечити кошти, необхідні для сплати дивідендів. У свою чергу, отримані відсотки є частиною отриманого прибутку до оподаткування або можуть розглядатися безпосередньо як прибуток від інвестицій.

Податки на прибуток. Рух грошових коштів, пов'язаний з податками на прибуток, відображається окремою статтею у складі операційної діяльності, якщо він не може бути конкретно зарахований до інвестиційної або фінансової діяльності.


3. Інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства. Відображення руху грошових коштів, пов'язаного з інвестиціями в дочірні, асоційовані та спільні підприємства, залежить від методу їх обліку (рис. 2.1).


Об'єкт інвестування

Подпись:

Відображення в звіті про рух грошових коштів

Асоційоване або

 

Метод собівартості

 

Відображається рух коштів

дочірнє

—►

або участі в

—►

між інвестором і об'єктом

підприємство

 

капіталі

 

інвестування, тобто дивіденди

 

 

 

 

та аванси

 

 

 


 

Спільно

контрольоване   |       |

підприємство


 

Метод участі в

 

Відображається рух коштів

капіталі

—►

між інвестором і СП, тобто

 

 

розподіл прибутку та аванси

Пропорційна консолідація

До консолідованого звіту включається пропорційна частина руху грошових коштів СП, яка належить інвестору4. Придбання і продаж дочірніх підприємств та інших господарських одиниць. Рух грошових коштів унаслідок придбання та продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць показують окремою статтею у складі інвестиційної діяльності відповідно як надходження або видаток коштів. При цьому видаток коштів для придбання інших підприємств не вираховується із суми надходження коштів від їхньої реалізації. Придбані або продані дочірні підприємства та інші господарські одиниці є майновими комплексами, які можуть включати різні види активів, в тому числі грошові кошти.

5. Рух грошових коштів у іноземній валюті. Надходження і видаток грошових коштів у іноземній валюті відображають у звіті про рух грошових коштів підприємства шляхом перерахунку іноземної валюти у функціональну валюту за курсом, що діяв на дату руху грошових коштів. Нереалізовані курсові різниці, тобто різниці, що виникають внаслідок перерахунку статей балансу (крім грошових коштів) в іноземній валюті, не є рухом грошових коштів. Однак на суму прибутку або збитку внаслідок неопераційних курсових різниць слід скоригувати прибуток підприємства для визначення руху грошових коштів від операційної діяльності із застосуванням непрямого методу. Суму курсової різниці, що виникає внаслідок впливу зміни валютного курсу на залишок грошових коштів у іноземній валюті слід наводити окремо від руху грошових коштів у результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. На практиці її показують або безпосередньо у звіті про рух грошових коштів після розділу "Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності", або в примітках до фінансової звітності. Це дає можливість узгодити залишки грошових коштів на початок і кінець звітного періоду.