2.3. ЗВІТИ ПРО ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК, ПРО ВСЕОХОПЛЮЮЧИЙ ПРИБУТОК, ПРО ВИЗНАНІ ДОХІД І ВИТРАТИ, ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ (МСБО 1, МСФЗ 1)

МСБО 1 "Подання фінансових звітів" надає вибір тим, хто складає фінансові звіти: наводити всі статті доходів і витрат в одному звіті про всеохоплюючий прибуток або надавати два звіти, один з яких фактично є продовженням звіту про прибуток або збиток, а другий - звітом про визнані дохід і витрати. Приклад першого підходу наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Звіт про всеохоплюючий прибуток

 

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Дохід

390 000

355 000

Витрати

(250 000)

(27 5 000)

Прибуток до оподаткування

140 000

80 000

Витрати з податку на прибуток

(25 000)

(15 000)

Прибуток за рік від діяльності, яка триває

115 000

65 000

Збиток за рік від припиненої діяльності

(30 500)

-

Прибуток за рік

84 500

65 000

Інші визнані дохід і витрати

Курсові різниці від переведення зарубіжної діяльності

5 000

10 000

Фінансові активи, що доступні для продажу

2 400

3 500

Хеджування грошового потоку

1 200

2 200

Прибутки від переоцінки нерухомості

8 000

7 000

Актуарні прибутки (збитки) за пенсійними програмами з визначеним внеском

(667)

1 333

Частка інших визнаних доходу і витрат асоційованих підприємств

400

(700)

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами інших визнаних доходів і витрат

(4 000)

(3 900)

Інші визнані дохід і витрати за рік (за вирахуванням податку)

12 333

19 433

Разом визнані дохід і витрати за рік

96 833

84 433

Як бачимо, в цьому випадку традиційний звіт про прибуток доповнено ще одним розділом, де узагальнено витрати й доходи, які були відображені безпосередньо на рахунках власного капіталу.

Приклад подання всеохоплюючого прибутку шляхом складання двох звітів наведено в таблицях 2.3 і 2.4.

Таблиця 2.3. Звіт про прибуток або збиток

            Угрош. од.

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Дохід

390 000

355 000

Витрати

(250 000)

(275 000)

Прибуток до оподаткування

140 000

80 000

Витрати з податку на прибуток

(25 000)

(15 000)

Прибуток за рік від діяльності, яка триває

115 000

65 000

Збиток за рік від припиненої діяльності

(30 500)

-

Прибуток за рік

84 500

65 000

Таблиця 2.4. Звіт про визнані дохід і витрати

У грош. од.

Стаття

2009 р.

2008 р.

1

2

3

Прибуток за рік

84 500

65 000

Інші визнані дохід і витрати

 

 

Курсові різниці від переведення зарубіжної діяльності

5 000

10 000

Фінансові активи, доступні для продажу

2 400

3 500

Хеджування грошового потоку

1 200

2 200

Прибутки від переоцінки нерухомості

8 000

7 000

Актуарні прибутки (збитки) за пенсійними програмами з визначеним внеском

(667)

1 333

Частка інших визнаних доходів і витрат асоційованих підприємств

400

(700)

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами інших визнаних доходів і витрат

(4 000)

(3 900)

Інші визнані дохід і витрати за рік (за вирахуванням податку)

12 333

19 433

Разом визнані дохід і витрати за рік

96 833

84 433

При такому підході разом зі звітом про прибуток або збиток складають звіт про визнані доходи і витрати, який у попередній версії МСБО 1 був альтернативою звіту про зміни у власному капіталі.

Переглянутий МСБО 1 "Подання фінансових звітів" значно спрощує структуру звіту про зміни у власному капіталі.

Тепер цей звіт буде містити узгодження власного капіталу на початок і кінець періоду шляхом подання:


підсумку визнаних доходів і витрат за період;

впливу змін в облікових політиках і виправлень помилок на капітал, відображених згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки";

змін у власному капіталі, що виникли внаслідок операцій із власниками (табл. 2.5).

Примітка.

* — Прибуток за рік + Актуарні прибутки/збитки за пенсійною програмою з виплатою; ** — Прибуток від переоцінки нерухомості + Частка інших визнаних доходу і витрат асоційованого підприємства + Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами інших визнаних доходу і витрат (для спрощення допускається, що всі компоненти пов'язані з переоцінкою).

Отже, звіт про зміни у власному капіталі став безальтернативним, оскільки раніше можна було подавати замість нього звіт про визнані доходи і витрати, а зміни в капіталі внаслідок операцій з власниками наводити у примітках до фінансових звітів.