ТЕМА 2. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансових звітів", переглянутим у 2009 році, міжнародна фінансова звітність загального призначення включає:

а)         звіт про фінансове становище (баланс);

б)         звіт про прибуток або збиток;

в)         звіт про всеохоплюючий прибуток;

г)         звіт про визнані дохід і витрати (разом із звітом про прибуток та збиток
- альтернатива звіту про всеохоплюючий прибуток);

д)         звіт про рух коштів;

е)         звіт про зміни у власному капіталі;

ж)        облікову політику;

з)         примітки до звітності.

Також до складу річної та проміжної звітності рекомендується включати також такі складові:

а)         звіт менеджменту та аналіз;

б)         аудиторський висновок;

в)         послання акціонерам;

г)         заяву про відповідальність керівництва за інформацію, що міститься в
річній (або проміжній) звітності.

У фінансовій звітності слід також розкривати інформацію про таке:

назва підприємства;

чи це є окреме підприємство або група підприємств;

дата балансу;

період, який розглядається у фінансових звітах;

валюта звітності;

рівень точності, застосований у фінансових звітах;

адреса і правова форма підприємства;

країна реєстрації і юридична адреса;

опис характеру операцій і основні види діяльності;

назва  материнського  підприємства  і  основного   материнського підприємства.

Фінансові звіти можуть подаватися окремо або разом з іншою інформацією, наприклад проспектом емісії або у складі річного звіту.

Часто підприємства подають окремо від фінансових звітів фінансовий огляд, підготовлений керівництвом, який містить:

основні    фактори,    які    визначають    результати    діяльності підприємства;

джерела   фінансування   підприємства,   його   політику   щодо позикового капіталу та управління ризиками;

-    ресурси, вартість яких не відображено в звіті про фінансове становище   (балансі)   згідно   з   Міжнародними   стандартами фінансової звітності. Крім того, в міжнародній практиці багато підприємств включають до складу річного звіту екологічний звіт, звіт про додану вартість та інші додаткові звіти.

МСФЗ стосуються лише фінансових звітів і не застосовуються до іншої інформації, яка включена разом з ними до річного звіту або іншого документа. У зв'язку з цим користувачі повинні мати можливість відрізняти фінансові звіти від іншої інформації, наданої в комплекті з ними.

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансових звітів", кожний комплект фінансових звітів слід чітко ідентифікувати, навівши заголовки сторінок та скорочені назви колонок на кожній сторінці фінансових звітів або в інший спосіб, якщо він забезпечує краще подання та правильне розуміння такої інформації.