У Бюджетному кодексі України визначено, що бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпе­чення функцій, які здійснюються органами державної влади України та Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Особливістю місцевих бюджетів є те, що вони:

відображають певну, чітко обмежену, частину грошових відносин, які функціонують на окремій території;

забезпечують матеріальну незалежність органів місцевого самоврядування і безпосередньо їм підпорядковані;

усі їхні ланки органічно пов'язані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами всіх форм власності, які функціонують на території регіону.

Отже, місцеві бюджети як економічна категорія відобража­ють грошові відносини, що виникають між місцевими органами самоврядування та суб'єктами розподілу створеної вартості в процесі формування територіальних фондів грошових коштів, які використовуються для соціально-економічного розвитку регіонів та поліпшення добробуту їх населення.

Місцеві бюджети складаються з:

бюджету Автономної Республіки Крим;

обласних бюджетів;

районних бюджетів;

бюджетів районів у містах;

бюджетів місцевого самоврядування, а саме бюджетів:

територіальних громад сіл;

територіальних громад селищ;

територіальних громад міст;

територіальних громад об'єднань.

В основу бюджетного устрою в Україні, відповідно до Бю­джетного кодексу, покладено такі принципи: - єдності бюджету, що означає існування єдиного рахунка дохо­дів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджет­ної системи забезпечується єдиними:

правовою базою;

бюджетною класифікацією;

грошовою системою;

соціально-економічною політикою;

збалансованості - повноваження на здійснення витрат бю-

джету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами Державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'я­зання органів влади Автономної Республіки Крим та орга­нів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюдже­тні зобов'язання держави;

повноти - включенню до складу бюджетів підлягають усі надходження та витрати бюджетів, що здійснюються від­повідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, орга­нів місцевого самоврядування;

обгрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного й соціального розвитку держави та розрахунках надходжень і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу прагнуть досягти заплано­ваних цілей при залученні мінімального обсягу бюджет­них коштів та досягти максимального результату при ви­користанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

субсидіарності - розподіл видатків між Державним та міс­цевими бюджетами має ґрунтуватися на максимально мо­жливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються лише на цілі, визначені бюджет ними призначеннями;

справедливості та неупередженості - грунтується на за­садах справедливого та неупередженого розподілу суспі­льного багатства між громадянами й територіальними громадами;

публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються відповідними радами, які приймають рішення щодо звіту про їх виконання;

відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.