1.5. Розвиток місцевого самоврядування

Проблемам зміцнення позицій місцевого самоврядування підпорядкована регіональна політика, яку проводить уряд Украї­ни відповідно до Концепції державної регіональної політики, за­твердженої Указом Президента України від 25 травня 2001 р.

Головною метою державної регіональної політики є ство­рення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення дотримання гарантованих держа­вою соціальних стандартів для кожного її громадянина, незалеж­но від місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів та дієвості управлінських рішень, удоскона­лення роботи органів державної влади та органів місцевого само­врядування.

У сучасних умовах в Україні проходить процес формування правової держави із соціально орієнтованою ринковою економі­кою. Це потребує створення більш ефективної системи держав­ного управління, оновлення змісту діяльності як органів виконав­чої влади, так і органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим започатковано проведення адміністративної реформи.

Суть адміністративної реформи полягає в:

проведенні змін в інституціональній і функціональній по­будові органів державної влади та органів місцевого само­врядування;

оптимізації структури та діяльності органів управління, ро­змежування владних повноважень;

поступовому переході від застосування адміністративно-розпорядчих до координуючо-регулятивних функцій у ві­дносинах із суб'єктами господарювання;

використанні переважно економічних важелів або соціаль­них орієнтирів;

-           забезпеченні раціонального адміністративного устрою.

Складовою частиною адміністративної реформи є муніци­пальна реформа, яка передбачає поступову відмову від централі­зованого державного управління до передачі територіальним громадам та їхнім органам необхідних повноважень і матеріаль­но-фінансових ресурсів для самостійного вирішення більшої час­тини суспільних справ, які стосуються задоволення потреб місце­вого населення.

Муніципалізація в Україні має певні особливості порівняно з країнами, що мають великий досвід ринкового господарювання і розвинуту приватну форму власності. В Україні як постсоціаліс-тичній державі муніципалізація передбачає трансформацію дер­жавної форми власності в муніципальну. В країнах з ринковою економікою муніципалізація означає вилучення майна приватної власності та перетворення його в колективну (муніципальну) вла­сність місцевих самоврядувань.


Запитання для самоконтролю

Що собою являють місцеві фінанси як категорія?

Які функції виконують місцеві фінанси?

Що входить до складу місцевих фінансових інститутів?

Які існують теорії місцевого самоврядування?

Назвіть принципи місцевого самоврядування в Україні?

Що входить до складу системи місцевого самоврядування в Україні?

Яка хронологія прийняття нормативних актів, що регла­ментують функціонування місцевих фінансів в Україні?

Яка роль місцевих фінансів в економічній ситемі держа­ви?