1.4. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки

Місцеві фінанси як цілісна і складна система економічних відносин відіграють важливу роль у реформуванні вітчизняної економіки, створенні основ ринкового господарювання, форму­ванні демократичної, соціально орієнтованої держави.

Схематично роль місцевих фінасів в економічній системі держави подано в табл. 1.2.


Таблиця 1.2


            Продовження таблиці

Місцеві фінанси в економічній системі держави

обсяг і якість надання локальних суспільних послуг населенню;

стан і розвиток місцевого господарства;

фінансову базу місцевого самоврядування;

надання конституційних гарантій населенню;

стан фінансового вирівнювання    


 

Місцеві фінанси в економічній системі держави повинні за­безпечувати:

стабілізацію економічної системи;

адаптацію суб'єктів господарювання, зокрема малих і сере­дніх підприємств, до ринкових перетворень;

формування інвестиційно-інноваційної моделі суспільного розвитку;

забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

формування самодостатніх територіальних утворень;

реалізацію завдань державної регіональної політики;

стимулювання підприємницької діяльності та інвестицій­ної активності;

вирішення соціальних, демографічних, екологічних, націо­нальних та інших проблем регіонів.