ЗМІСТ

Вступ  3

Курс лекцій   4

Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність,

склад і роль у розвитку економічної

та соціальної інфраструктури          4

Ідейні засади функціонування місцевих фінансів            4

Формування теорії місцевих фінансів        5

Інститут місцевого самоврядування у вітчизняному

законодавстві            8

Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки 12

Розвиток місцевого самоврядування          13

Тема 2. Місцеві бюджети - визначальна

ланка місцевих фінансів      16

Етапи розвитку місцевих бюджетів України        16

Місцеві бюджети в бюджетній

системі сучасної України     17

Доходи місцевих бюджетів 19

Видатки місцевих бюджетів            26

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування    31

3.1. Фінансова незалежність органів місцевого

самоврядування, її матеріальна та фінансова основа        31

Місцеві позики          34

Позабюджетні та цільові фонди      38

Тема 4. Планування і порядок фінансування

видатків місцевих бюджетів            41

Методи планування місцевих бюджетів    41

Кошториси місцевих бюджетів       42

Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України 45

Програмно-цільовий метод планування бюджету            48


Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові        53

Міжбюджетні відносини      53

Фінансове вирівнювання     57

Методи бюджетного регулювання 58

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий

контроль на місцевому рівні           64

Управління місцевими фінансами  64

Основні завдання та функції фінансового управління     67

Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів   70

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств

комунальної власності         76

Послуги, які надаються на місцевому рівні           76

Місцеве господарство та його роль

у формуванні місцевих бюджетів   77

Тема 8. Основи організації фінансів

місцевих органів влади в зарубіжних країнах        87

Тести  96

Задачі  132

Термінологічний словник    143

Література      183


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Бечко Петро Кузьмич Ролінський Олександр Володимирович

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 26.06.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 12. Тираж 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006