ЛІТЕРАТУРА

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.

Бак H.A. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного регулювання// Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 78-82.

Берг О.В. Проблемы формирования бюджетов муници­пальных образований // Финансы. - 2001. - № 6. -С. 72-75.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місце­ве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 304 с.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.

б.Блейклі Е. Дж. Планування місцевого економічного розвит­ку. Теорія і практика. Вид. 2-ге: Пер. з англ. - Львів: Літопис, 2002. - 416 с.

Бураківський І.В., Зайчикова В.В. Фінансова політика ор­ганів місцевого самоврядування: Навч. посібник. - К.: Норап-ринт, 2003. - С. 56-82.

Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи фор­мування місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 6. -С 14-24.

Буряченко А.Є., Палій М.П. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2003. - № 8. -С. 13-18.

Бутаков Д.Д. Местные бюджеты и межбюджетные отно­шения в странах Восточной Европы // Финансы. - 2001. - № 1.

Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації // Фінанси України.-1998. -№ 10. - С 23-32.

12.Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх роз­в'язання: Матеріали конф. - НДІ Мінфіну, 2001 р. - 345 с.

13.Бюджетний кодекс України від 21.06.01 № 2542 - III // Го­лос України. - 2001. - 24.06.01. - С. 5-12.

14. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В. Турчинової і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.

15.Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федоров, В. Опа­рін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

Іб.Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні міс­цевих бюджетів району: навч. посібник / С.І. Мельник та ін. - К.: Міленіум, 2003. - 266 с

17.Василенко Л.І., Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність // Фінанси України. - 1998. - №8. - С. 112-117.

18.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державін фінанси України: Під­ручник. - К.: НІОС. - 2002.

19.Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. -2000.      - с.416.

20.Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Під­ручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.

21.Василишин М.М. Формування місцевих бюджетів та об­ґрунтування міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 125-129.

Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бю­джетного кодексу України: Навч. посібник / С.І. Мельник, С.Б. Ільїних, І.Ф. Щербина та інші. - К.: Міленіум, 2002. - 280 с.

Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Міс­цеве та регіональне самоврядування України. - К.: 1994. - Вип. 1­2 (6-7). - С. 65-69.

Гаєвий М.В. Фінанси житлового господарства // Фінанси України. - 2002. - № 5.

25.       Господарський кодекс України від 16.01.03. № 436 - IV.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 25.05.93 // Відомості ВРУ. - 1993. - № 30.

Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посі­бник / М.І. Карлін., Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. Карліна МЛ. - К.: Кондор, 2003. - 220 с.

Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифіко­вана Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місце­вого самоврядування» від 15.07.97 № 452/97-ВР // Відомості ВРУ. -1997. - № 38. - С. 249.

Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюдже­тів України // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С. 12-18.

Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси Укра­їни. - 2005. - № 8 - С. 7-11.

Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінан­совий словник. - 4-е вид., випр. та доп. - К.: Знання, КОО; Львів.: ЛБІ НБУ, 2002. - 566 с.

Зайчикова В.В. Шляхи зміцнення власної дохідної бази мі­сцевого самоврядування // Наукові пращ НДФІ. - К.: НДФІ - 2003. -Вип. 1 (20). - С. 61-68.

Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лек­цій, 3-тє вид., доп. - К.: МАУП, 2003. - С. 153-158.

Каленський М.М. Контроль як невід'ємна складова управління // Фінансовий контроль. - 2001. - № 3. - С. 10.

Кириленко О. Фінансово-кредитні методи збалансування місцевих бюджетів // Банківська справа. - 2001. - № 6. -С. 33-36.

Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, тео­рія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.

Кириленко О.П. Місцеві фінанси: навч. посібник. - Тер­нопіль: Астон, 2004.- 192с.

Кирієнко Т. Місцеві податки і збори: механізм стягання та порядок сплати // Вісник податкової служби України. - 2003.-№ 2. - С. 55-57.

41.Кіреєв О.І. Казначейське обслуговування місцевих бю­джетів: проблеми та шляхи вдосконалення // Фінанси України. -2001.-№ 5. - С. 34-41.

42.Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регі­ону// Фінанси України. - 2002. - № 12. - С 51-54.

43. Колесников Н.А. Финансовый и имущественный потенці­ал региона: опыт регионального менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 7.

44.Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 - ВР. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - С. 141.

45.Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. -К.: ТВО "Знання", 1999.

46.Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування Украї­ни: проблеми становлення (1989-2001). - К.: KM Лсааешіа, 2001.­460 с.

48. Крайник О. Сучасні підходи до формування місцевих бю­джетів // Регіональна економіка. - 2002. - № 4. - С. 65-75.

Кульчинський Н.І. Роль міжбюджетних відносин у сти­мулюванні розвитку України // Фінанси України. - 2000. -№ 3.-С. 87-91.

Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. по­сібник. 3-тє вид., доп. і перероблене. - К.: Центр навчальної літе­ратури, 2003. - 432с.

Ларіонова Л. Основні аспекти місцевих податків і збо­рів // Фінанси України. - 1997, - №1. - С. 18.

Луніна І. Податкові повноваження місцевих органів влади // Економіст- 2001. - № 2, - С. 37-39.

63. Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансо­вої діяльності держави // Фінанси України - 1998. - № 6. - С. 104­107.;

54.Львов Н.В., Трунов С.А. Местные финансы и формирова­ние бюджетов муниципальных образований // Финансы. -1997.-№11.-С. 14-15.

55.Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менедж­мента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1993. - 702 с.

Мех Я.В. Шляхи вдосконалення методики фінансового кон­тролю // Фінансовий контролі» - 2001. - № 1. - С. 32

Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003 - 240с.

Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, про­блеми). - К.: Парламентське вид-во, 2000. - 232 с.

Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / За ред. М.Я. Азарова.— У 2-х ч. - К.: Експер-Про, 2000. - Ч. 1. - С 55.

Місцеві фінанси: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав-кова. - К.: КНЕУ, 2002. - 184с.

61..Місцеві фінанси: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.050104 та 8.050104 «Фі­нанси» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» ден. та заоч. форм навчання/ Уклад.: С.М. Еш, О.М. Пєтухова.- К.: НУХТ, 2005.- 37с.

62.Муниципальний менеджмент: Учеб. пособие / Под ред.. Т.Т. Морозовой. - М.: ЮНИТИ, 1997.

63. Общая теория финансов / Под ред. Л.А. Дробозиной. -М.: ЮНИТИ, 1995. - 526 с.

64.0парін В.М., Малько В.І., Кондратюк СЯ. Бюджетна сис­тема.- К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 с.

Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект. - К.: Кондор, 2004. - 282 с.

Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.01, № 604.

Про власність: Закон України від 07.02.91 № 697-ХІІ, зі змінами та доповненнями // Баланс. - 2001. - № 35. - С. 15.

69.Про державну підтримку розвитку місцевого самовряду­вання в Україні: Указ Президента України від 30.08.01 № 749.

Про затвердження Порядку використання коштів резерв­ного фонду бюджету: Постанова КМУ від 29.03.02 № 45 // Офі­ційний вісник України. - 2002. - № 14. - С. 124.

Про затвердження Порядку здійснення запозичень до мі­сцевих бюджетів: Постанова КМУ від 24.02.03 № 207.

Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюдже-тних трансфертів (дотацій вирівнювання та кошти, що переда­ються до державного бюджету) між державним бюджетом та міс­цевими бюджетами: Постанова КМУ від 05.09.01 № 1195, зі змі­нами та доповненнями.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Ві­домості ВРУ. - 1999. - № 20-21. - С. 190.

Про невідкладні заходи щодо механізмів казначейського обслуговування: Указ Президента України від 05.12.02 № 1133/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 49. - С 12.

Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних транс­фертів: Наказ Державного казначейства від 31.01.02 № 17 // Офі­ційний вісник України. - 2002. - № 9. - С. 177.

Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства від 04.11.02, № 205.

Про проведення експерименту в Дніпропетровській і Чер­каській областях по переходу на казначейське виконання місце­вих бюджетів: Постанова КМУ, від 01.04.99 № 522 -www.rada.kiev.ua.

Про систему оподаткування: Закон України // Відомості ВРУ. - 1997. - №16.

Родіонова В. М Бюджетна реформа: зміст і проблеми // Фінанси. - 2004. - № 8. - С. 31-35.

Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. -К.: ТОВ "Нікос", 1998.- 220 с.

Руденко І.В. Фінансові ресурси органів місцевого самовряду­вання як складова фінансової системи регіону // Наукові праці НДФІ. - К. - 2003. -       Вип. №4 (23). - С. 54-62.

Руденко І.В. Фінансові ресурси органів місцевого самов­рядування: поняття та сутність //Наукові праці НДФІ, - К. - 2003. - Вип. 2 (21). - С. 120-127.

Слухай С.В. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 18 - 55.

83.Стоянов В.І. Казначейська система виконання бюджетів// Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 56-64.

84. Сукач О.М. Прогнозування доходів місцевих бюджетів// Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - №7-8 (26-27).

85.Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспек­тиви формування місцевих бюджетів // Актуальні проблеми еко­номіки. - 2002, - № 6. - С 34-30.

86.Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

Сунцова О.О. Особливості реформування комунального сектору в умовах української моделі самоврядування // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6 (36). - С. 12-17.

Сушко Н. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Казна. - 2002.— №12 (26). - С. 5-8.

89.Тарангул Л. Основні напрямки удосконалення законодав­чої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Еконо­міст. - 2001. - №3.

90. Теорія фінансів: Навч. посібник для студентів економіч­них спеціальностей / За ред. О.П. Чернявського, П.В. Мельника, В.М. Мельника. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.

91.Титаренко В.О. Економічні засади місцевого самовряду-вання.-К., 1994.

92. Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самовряду­вання: світовий та український досвід. - К.: Заповіт, 1998 - 186с.


Ткачук І.Г. Економічна самостійність регіону: Моногра­фія. - К.: Наукова думка, 1994. - С. 60.

Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування дохо­дів місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2002. №5.

Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Дробози-ной. - М.: Финансы - ЮНИТИ, 2000. - С. 83-84.

96.Фінансове право. Навч. посібник/ За ред.. Л.К. Вороно­вої.- Харків, 1998.-496с.

Чернюк О.В. Розгляд особливостей комунальної власності як власності адміністративно-територіальних одиниць в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 3 (34). - С. 45-48.

Чугунов І.Я. Вплив бюджету на економічний розвиток адмі­ністративно-територіальний одиниць // Фінанси України. - 2002. -№ 12. - С.42-50.

99.       Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюдже-
тів // Фінанси України. - 2002. № 4. - С. 54 - 57.

100.Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.: Финансы и стати­стика. - 1991. - 128 с.

101.Юрій С.І., Вескид Й.М. Бюджетна система України: На­вч. посібник. - К.: НІОС, - 2000, - 400 с.

102.Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 590 с.