ВСТУП

Наприкінці XX ст. прискорився процес демократизації дер­жавного устрою та управління. У багатьох країнах невід'ємною складовою демократичного управління є місцеві органи самовря­дування. В умовах трансформації економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової системи є місцеві фінанси. Функції регулювання економічних і соціальних процесів поступово переходять від центрального рівня державної влади до місцевого, тому посилюється роль місцевих фінансів та розши­рюється сфера їх застосування. Через місцеві фінанси держава активно здійснює соціальну політику та регулює процес вирівнювання економічного та соціального розвитку територій, які внаслідок історичних, географічних та інших умов є депре­сивними порівняно з іншими територіями країни.

Фінансова наука в Україні стрімко розвивається в різно-векторних напрямах, одним із яких є проблеми місцевих фінансів.

Курс «Місцеві фінанси» є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців фінансово-економічної служби та ме­неджерів. Мета викладання цього курсу — надати знання про стосовно суть і значення місцевих фінансів, засади їхнього функ­ціонування як одного з дійових важелів економічної політики, вчити їх аналізувати використання доходів органів місцевого са­моврядування.

Курс «Місцеві фінанси» як навчальна дисципліна дає студе­нтам теоретичні знання та практичні навички з управління рухом грошових коштів у системі місцевих фінансів та здійснення дер­жавного фінансового контролю за їхнім цільовим використанням, реалізації соціальної-економічної політики держави та реального забезпечення її виконання, також озброює науковими методами дослідження слабких сторін та проблемних питань чинного зако­нодавства, найтиповіших порушень, які трапляються на практиці, розробці пропозицій щодо їх удосконалення з метою запрова­дження ефективного механізму їх функціонування.