ЗАДАЧІ

Задача № 1

Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних підприємств міста за даними таблиці.

 

Назва енергоносія

Одиниця ви­міру

Необхідна кі­лькість

Ціна одиниці, грн

Загальна сума

Електрична енергія

тис. кВт ■ год

654

45

 

Котельно-пічне паливо

тис. м3

720

429,0

 

Теплова енергія

Гкал

1480

110,0

 

 

Задача № 2

Розрахувати на плановий період потребу в коштах на прид­бання пального для автобусів, що працюють у звичайному режи­мі руху, виходячи з щоденної потреби в бензині А-76 - 6 тис. л, дизпаливі - 8 тис. л. Вартість 1 л бензину становить 4,8 грн, диз-палива - 4,40 грн. При цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому, становив 1,08. Крім того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 56 тис. грн.

Задача № 3

За наведеними даними розрахувати вартість електроенергії, яка буде споживатись у плановому періоді для перевезення паса­жирів, та розподілити її між видами електротранспорту. У попе­редньому році електротранспортом було спожито 62380 тис. кВт-год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями спожито 46% усієї електроенергії, тролей­бусами - 53% і фунікулером - 1%. У плановому періоді кількість перевезень збільшиться на 2%, а ціна 1 тис. кВттод електроенер­гії становитиме 147,2 грн.

Задача № 4

У періоді, що передує плановому, ДКП "Черкасиелектрот-ранс" перевезе 26750 тис. пасажирів, у тому числі 12938 тис. па­сажирів за кошти і 13812 тис. пасажирів, які користуються пра­вом безкоштовного проїзду. При цьому за абонентними талонами буде перевезено 5000 тис. пасажирів, від яких буде одержано

1,5 млн грн. доходів, а за проїздними квитками буде перевезено 7937 тис. пасажирів, від яких буде одержано 0,9 млн грн. У пла­новому періоді кількість пасажироперевезень збільшиться на 5,2%, а 1 тис. пасажироперевезень становитиме 2100 грн. Визна­чити доходи ДКП "Черкасиелектротранс" у плановому періоді та втрати від безкоштовного перевезення пасажирів.

Задача № 5

У плановому періоді плата за 1 м2 орендованої площі збі­льшиться на 15,5 % порівняно з попереднім періодом, де вона становила 5,22 грн за 1 м . Загальна площа житлових приміщень дорівнює 7% від загальної житлової площі міста, яка становить 8 млн м2. Визначити суму грошових коштів, які надійдуть від екс­плуатації нежитлових приміщень.

Задача № 6

Відповідно до поставленого Уманською міською адмініст­рацією завдання, необхідно відремонтувати 23000 м2 покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками, ця площа та вартість ремон­ту 1 м2 покрівлі розподілились по районах міста так, як наведено в таблиці.

 

Райони

Площа покрівлі, що пот­ребує ремонту, %

Ціна ремонту 1м2, грн

Бабанське передмістя

11

32,1

Передмістя Бессарабка

12

29,6

Звенигородське передмістя

9

34,4

Івангородське передмістя

14

36,1

Передмістя Лиса Гора

7

35,1

Передмістя Міщанка

13

33,5

Передмістя Нова Умань

8

30,1

Передмістя Софїївська слобідка

14

31,8

Передмістя Турок

12

34,8

Усього

100

 

 

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремон­ту покрівлі в місті та розподілити її за районами міста.

Задача № 7

Загальна площа житлових будинків комунальної власності міста Умані, які перебувають на обслуговуванні, становить 1819 тис. м2, у тому числі площа будинків, не обладнаних ліфта­ми, становить 1364 тис. м2. Тарифи по квартирній площі в будин­ках, не обладнаних ліфтами, встановлені в розмірі 0,81 грн без ПДВ з 1 м2, а в будинках, обладнаних ліфтами, - на 12 коп. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

Задача № 8

Відповідно до поставленого Черкаською міською адміністраці­єю завдання, необхідно щорічно заміняти 12 ліфтів вартістю 70 тис. грн кожний. Згідно з цим рішенням, у кожному районі міста було складено такий проект плану заміни та модернізації ліфтів:

 

Райони

Кількість ліфтів

Наддніпрянський

4

Сосновський

5

Черкаський

3

усього

12

 

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

Задача № 9

Відповідно до проекту заміни газових плит і газових коло­нок у житлових будинках міста Умані, в яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передба­чається замінити 200 газових плит і 40 газових колонок. Розподіл за районами міста подано в таблиці.

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит і газових колонок за районами міста та в місті в ці­лому.Задача № 10

Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: місцеві податки і збори становили 10 тис. грн, податок з підприємств комунальної форми власності - 12 тис грн, дотації - 4 тис грн, субвенції - 5 тис грн, плата за землю -3 тис. грн.

Задача № 11

Підприємство сплатило за рекламні послуги 500 грн. Кіль­кість працівників на підприємстві - 10 чол. Розрахувати суму по­датку з реклами та суму комунального податку.

Задача № 12

Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету (в тис. грн.) за такими даними: дотації з Державного бюджету -4400; надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів - 1600; суб­венції - 24004; невикористані кошти цільового фінансування -400; місцеві податки і збори - 2400.

Задача № 13

Визначити суму місцевих податків і зборів місцевого бю­джету м. Черкаси (в тис. грн.) за такими даними: плата за землю -5000; комунальний податок - 350; податок з реклами - 88; плата за торговий патент - 95; ринковий збір - 162; збір за паркування автотранспорту - 50; збір за видачу ордера на квартиру - 8; пода­ток з власників транспортних засобів - 605; збір за право викори­стання місцевої символіки з комерційною метою - 10; податки на доходи - 16823; збір з власників собак - 25; податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності - 411.

Задача № 14

Проаналізувати структуру та динаміку доходів міського бю­джету (в тис. грн) за даними таблиці.

 

 

Найменування доходів за бюджетною класифікацією

Роки

2005

2006

Податкові надходження

 

 

Податки на доходи

5025

5175

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

362

387

Плата за торговий патент

100

88

Місцеві податки і збори

637

631

Неподаткові надходження

5775

5825

Усього

 

 

 

Задача № 15

Визначити окремо податкові і неподаткові надходження мі­сцевого бюджету (в тис. грн) за такими даними: місцеві податки і збори - 666; державне мито - 5;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 12; плата за користування надрами - 7;

податок на прибуток підприємств, що належать до комуна­льної власності - 411;

доходи від власності та підприємницької діяльності - 4; плата за торговий патент - 94.

Задача № 16

Визначити окремо суму поточних видатків та видатків роз­витку міського бюджету (в тис. грн) за такими напрямами вико­ристання коштів бюджету:

Соціальний захист і соціальне забезпечення - 2844;

Соціально-культурна сфера - 493;

Інвестиційна діяльність - 43;

Сплата основної частини боргу органів місцевого самовря­дування - 12;

Охорона здоров'я - 6170; Державне управління - 628;

Придбання обладнання, транспортних засобів та іншої тех­ніки - 252;

Реалізація програми соціально-економічного розвитку міс­та - 351;

Фізична культура і спорт - 146.

Задача № 17

Із напрямів формування та використання міського бюджету визначити суму формування поточного бюджету (в тис. грн): Видатки на утримання органів влади - 646; Прибутковий податок з громадян - 20060; Охорона здоров'я - 7506; Державне мито - 2;

Видатки на фінансування пасажирського транспорту - 2891; Місцеві податки і збори - 625.

Задача № 18

Із запропонованих видів видатків бюджету визначити окремо суми видатків місцевих бюджетів, що враховуються і не врахову­ються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів (в тис. грн):

Освіта - 787;

Первинна медико-санітарна допомога - 388; Місцева пожежна охорона - 36;

Культурно-мистецькі програми місцевого значення - 39;

Постійно діючі курси підвищення кваліфікації працівників АПК, що перебувають у комунальній власності - 7;

Місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення - 454;

Будівництво та ремонт доріг місцевого значення - 251;

Позашкільна освіта - 128.

Задача № 19

Визначити витрати підприємства комунального господарс­тва, що включаються до собівартості робіт і послуг за такими да­ними (в тис. грн):

матеріальні витрати - 84;

витрати на оплату праці - 54;

відрахування на соціальні заходи - 16;

амортизація основних фондів - 36.

Задача № 20

За даними таблиці визначити відсоток виконання дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

 

 

Зведені бю­джети облас­тей і АРК

Дотації вирівнювання місцевим бюджетам, тис. грн

Враховано в розрахунках при за­твердженні державного бюджету

Виконання станом на 1 липня 2004 р р.

Відсоток виконання

АРК

133722,1

64143,6

 

Вінницька

245267,2

126699,3

 

Волинська

167862,7

99464,2

 

Київська

172331,9

105344,0

 

Хмельницька

206214,7

84922,7

 

Всього

 

 

 

 

Задача № 21

Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними (в тис. грн): місцеві податки і збори - 30;

податок з підприємств комунальної власності - 34; дотації вирівнювання - 14;

субвенції на здійснення програм соціального захисту - 17; субвенції на виконання інвестиційних проектів — 27.


За даними таблиці визначити та проаналізувати відхилення розподілу бюджетних ресурсів у відсотках у складі зведеного бюджету України.

 

Бюджети

Доходи

Видатки

Відхилення

Державний бюджет

54,3

51,9

 

Місцеві бюджети

45,7

48,1

 

У т.ч. республіканський АРК, обласні, м. Киє­ва та Севастополя

22,6

17,0

 

Міст республіканського та обласного підпо­рядкування

14,7

17,1

 

Районні

6,2

10,9

 

Міст районного підпорядкування

0,7

0,8

 

Селищні

0,6

0,7

 

Сільські

0,9

1,6

 

Всього

100,0

100,0

 

 

Задача № 23

Із запропонованих напрямів формування доходів міського бюджету визначити окремо суму податкових та неподаткових на­дходжень (в тис. грн):

податки на доходи - 16834;

доходи від некомерційного та побічного продажу - 15; державне мито - 1; плата за землю - 3726;

плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - 5; плата за утримання дітей у школах-інтернатах - 3; податок з власників транспортних засобів - 887; місцеві податки і збори - 637;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 13. Задача № 24

Визначити окремо суми доходів місцевих бюджетів, що не враховуються і враховуються при визначенні обсягу міжбюджет-них трансфертів (в тис. грн):


місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів міс­цевого самоврядування - 267;

плата за ліцензії на впровадження певних видів господарсь­кої діяльності, що видаються обласними державними адміністра­ціями - 68;

надходження дивідендів, нарахованих на акції господарсь­ких товариств, що є у власності відповідної територіальної гро­мади - 26;

плата за оренду майнових комплексів, що перебувають в комунальній власності - 17;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями - 83.

Задача № 25

Визначити суму місцевих податків і зборів міського бюдже­ту м. Черкаси (в тис. грн):

податки на доходи - 25552; комунальний податок - 188; податок з реклами - 64;

податок на прибуток підприємств, що належать до комуна­льної власності - 340;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 16; ринковий збір - 95;

збір за паркування автотранспорту - 5; плата за землю - 3485.

Задача № 26

Підприємство сплатило за рекламні послуги 600 грн. Кіль­кість працівників на підприємстві - 15 чол. Знайти суму податку з реклами та суму комунального податку.

За даними таблиці проаналізувати структуру та динаміку видатків міського бюджету (в тис. грн).

 

 

Видатки міського бюджету за функціональною структурою

Роки

2005

2006

Державне управління

10041,7

10333,5

Правоохоронна діяльність

10678,0

4200,0

Освіта

9390,6

10200,9

Охорона здоров'я

9873,4

10405

Житлово-комунальне господарство

35150,0

41600,8

Цільові фонди

1000

5960,0

Резервний фонд

800,0

1000,0

Усього

 

 

 

Задача № 28

Визначити окремо суми доходів місцевого бюджету, які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів бюджет­них трансфертів (в тис. грн):

ринковий збір - 1743;

податок на промисловість, що зараховується до місцевого бюджету - 807;

плата за ліцензії на впровадження певних видів господарсь­кої діяльності та сертифікати, що видаються районними держав­ними адміністраціями - 273;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями, - 70;

плата за забруднення навколишнього природного середови­ща в частині, що зараховується до відповідного бюджету, - 27;

плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності - 373;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької ді­яльності, що стягується районними державними адміністрація­ми - 60.


Визначити окремо суму податкових і неподаткових над­ходжень до міського бюджету м. Умані (в тис. грн): прибутковий податок з громадян - 16148; місцеві податки та збори - 500; адміністративні збори та платежі - 15; плата за утримання дітей у школах-інтернатах - 2; державне мито - 1;

податок на прибуток підприємств, що належать комунальній власності - 272;

податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин та механізмів - 615;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 12;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької ді­яльності - 81;

плата за землю - 2788;

доходи від некомерційного продажу - 16;

податки на доходи - 16420.