ТЕСТИ

Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль

у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

1.         Категорія «місцеві фінанси» - це:

а)         сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самов-
рядування;

б)         місцеве господарство адміністративно-територіальних
одиниць;

в)         система економічних відносин, пов'язаних із формуван-
ням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхід-
них органам місцевого самоврядування для виконання покладе-
них на них завдань;

г)         сукупність матеріальних засобів, які надаються в розпо-
рядження адміністративно-територіальних одиниць.

2.         Функції які виконують місцеві фінанси:

а)         інструмент регулювання соціального та економічного ро-
звитку територій;

б)         контрольна, розподільча;

в)         інструмент економічного зростання;

г)         фіскальна.

3.         До складу місцевих фінансових інститутів не належать:

а)         місцеві бюджети;

б)         державний бюджет;

в)         комунальний кредит;

г)         підприємства комунальної власності.

4.         Яка необхідна умова існування місцевих фінансів:

а)         функціонування інституту місцевого самоврядування;

б)         виникнення державних фінансів;

в)         прийняття Конституції;

г)         всі відповіді правильні?

5.         Яка з теорій не належить до теорій місцевого самовряду-
вання:

а)         теорія вольності общин;

б)         державницька теорія місцевого самоврядування;

в)         теорія муніципального комунізму;

г) децентралізаційна теорія?

6.         Принципи місцевого самоврядування в Україні:

а)         самостійність, автономність, гласність, демократія;

б)         народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєд-
нання місцевих і державних інтересів, виборність, правова, орга-
нізаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повно-
важень;

в)         підзвітність та відповідальність перед територіальними
громадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та
гарантії місцевого самоврядування, судовий захист прав місцево-
го самоврядування;

г)         підзвітність і підконтрольність перед державними орга-
нами влади.

7.         До складу системи місцевого самоврядування в Україні не
включаються:

а)         територіальні громади;

б)         сільські, селищні, міські ради;

в)         сільські, селищні, міські голови;

г)         обласні, районні державні адміністрації.

8.         До основних складових ролі місцевих фінансів не відно-
ситься:

а)         забезпечення обороноздатності країни;

б)         забезпечення фінансової незалежності органів місцевого
самоврядування;

в)         реалізація завдань державної регіональної політики;

г)         вирішення соціальних, демографічних, екологічних, наці-
ональних та інших проблем регіонів.

9.         Коли в Росії відбулося організаційне оформлення інституту
місцевого самоврядування:

а)         в результаті кріпосної реформи 1861 р.;

б)         після земської реформи 1864 р.;

в)         під час Першої світової війни;

г)         у процесі Жовтневого перевороту 1917 р.?

10.       Яка хронологія в прийнятя нормативних актів, що регла-
ментують функціонування місцевих фінансів:

а) Конституція України, Закон України «Про місцеве самов­рядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік;

б)         Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України
«Про Державний бюджет України» на поточний рік;

в)         Конституція України, Закон України «Про місцеве самов-
рядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет
України» на поточний рік, Бюджетний кодекс України;

г)         Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України
«Про Державний бюджет України» на поточний рік, Бюджетний
кодекс України?

11.       Розподільча функція місцевих фінансів реалізовується в:

а)         порядку формування доходів і видатків місцевих бюдже-
тів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допо-
могою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресу-
рсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самов-
рядування функцій і завдань;

б)         діяльності органів місцевого самоврядування при скла-
данні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а
також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бю-
джетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і еко-
номне використання;

в)         створенні таких умов, за яких органи місцевого самовря-
дування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обся-
гів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень, як за-
гальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альте-
рнативних доходів, ефективному використанні фінансових ресур-
сів, які поступають у їх розпорядження;

г)         усі відповіді правильні.

12.       Контрольна функція місцевих фінансів реалізовується в:

а)         порядку формування доходів і видатків місцевих бюдже-
тів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допо-
могою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресу-
рсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самов-
рядування функцій і завдань;

б)         діяльності органів місцевого самоврядування при скла-
данні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а
також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бю-
джетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і еко­номне використання;

в)         створенні таких умов, за яких органи місцевого самовря-
дування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обся-
гів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як за-
гальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альте-
рнативних доходів, ефективному використанні фінансових ресур-
сів, які поступають у їх розпорядження;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Стимулююча функція місцевих фінансів реалізовується в:

а)         порядку формування доходів і видатків місцевих бюдже-
тів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допо-
могою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресу-
рсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самов-
рядування функцій і завдань;

б)         діяльності органів місцевого самоврядування при скла-
данні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а
також виконанні й складанні звіту про виконання місцевих бю-
джетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і еко-
номне використання;

в)         створенні таких умов, за яких органи місцевого самовря-
дування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обся-
гів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як за-
гальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альте-
рнативних доходів, ефективному використанні фінансових ресур-
сів, які поступають у їх розпорядження;

г)         усі відповіді правильні.

14.       Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядуван-
ня?

а)         децентралізаційна;

б)         централізаційна;

в)         унітарна;

г)         усі відповіді правильні.

15.       Місцеві фінанси в економічній системі держави викори-
стовуються як інструмент:

а) перерозподілу валового внутрішнього продукту;

б)         державного регулювання розвитку територій;

в)         державної регіональної політики;

г)         усі відповіді правильні.

16.       Місцеві фінанси в економічній системі держави не визна-
чають:

а)         стану й розвитку місцевого господарства;

б)         стан фінансового вирівнювання;

в)         фінансової бази державного бюджету;

г)         обсягу й якості надання локальних суспільних послуг на-
селенню.

17.       У якому нормативному документі конституційно закріп-
лено існування інституту місцевого самоврядування в Украї-
ні, визначено повноваження органів місцевого самовряду-
вання, матеріальної і фінансової основи самоврядування, ос-
новних засад функціонування місцевих бюджетів, гаранту-
вання фінансування державою здійснення органами місцево-
го самоврядування делегованих повноважень:

а)         Конституції України;

б)         Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в)         Бюджетному кодексі України;

г)         щорічних законах «Про Державний бюджет України»?

18.       У якому нормативному документі здійснено розвиток та
конкретизацію положень Конституції про місцеве самовряду-
вання, його принципів, повноважень органів місцевого само-
врядування, забезпечення матеріальної та фінансової бази, в
т.ч. засад функціонування місцевих бюджетів?

а)         Податковий кодекс України;

б)         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в)         Бюджетний кодекс України;

г)         щорічні закони «Про Державний бюджет України»?

19.       У якому нормативному документі визначено склад зага-
льного і спеціального фондів місцевих бюджетів, взаємовід-
носини між Державним бюджетом України та місцевими бю-
джетами, обсяги та особливості перерахування міжбюджетних
трансфертів, додаткові положення, які регламентують бю-
джетний процес:

а)         Конституції України;

б)         Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в)         Бюджетному кодексі України;

г)         Щорічних законах «Про Державний бюджет України»?
20. У якому нормативному документі визначено склад місце-
вих бюджетів, проведено чіткий розподіл доходів і видатків
між бюджетами, встановлено прозору і об'єктивну процедуру
міжбюджетних відносин, визначено формульний порядок ро-
зрахунку дотацій вирівнювання, зміцнено фінансову базу ор-
ганів місцевого самоврядування, встановлено зацікавленість
у збільшенні доходів державного і місцевих бюджетів, визна-
чено порядок проведення місцевих запозичень, встановлена
відповідальність і контрольні повноваження всіх учасників
бюджетного процесу:

а)         Конституції України;

б)         Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в)         Бюджетному кодексі України;

г)         щорічних законах «Про Державний бюджет України»?

Тема 2: Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фі­нансів

1.         До місцевих бюджетів в Україні належать:

а)         обласні бюджети;

б)         районні бюджети;

в)         бюджети місцевого самоврядування;

г)         всі відповіді правильні.

2.         Які види бюджетів відносяться до бюджетів місцевого са-
моврядування:

а)         бюджети територіальних громад сіл;

б)         обласні та районні бюджети;

в)         бюджети районів у містах;

г)         бюджет Автономної Республіки Крим?

3.         Доходи місцевих бюджетів поділяються на:

а)         загальнодержавні і місцеві;

б)         податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом,
трансферти;

в)         власні і закріплені;
г) постійні і тимчасові.

4.         До складу власних доходів місцевих бюджетів не належить:

а)         державне мито;

б)         плата за забруднення навколишнього середовища;

в)         податок на промисел;

г)         податок з власників транспортних засобів.

5.         Які видатки не фінансуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів:

а)         видатки для забезпечення конституційного ладу держави,
державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства;

б)         видатки, які визначаються функціями держави (освіта,
охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення то-
що);

в)         видатки на реалізацію прав та обов'язків місцевого самов-
рядування;

г)         усі відповіді правильні?

6.         З яких місцевих бюджетів здійснюються видатки на фінан-
сування бюджетних установ та заходів, які забезпечують не-
обхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантова-
них державою, і які розташовані найближче до споживачів (І
група):

а)         з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бю-
джетів;

б)         з бюджетів міст республіканського Автономної Республі-
ки Крим та міст обласного значення;

в)         з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

г)         з районних бюджетів?

7.         З яких місцевих бюджетів здійснюються видатки на фінан-
сування бюджетних установ та заходів, які забезпечують на-
дання основних соціальних послуг, гарантованих державою
для всіх громадян України (II група):

а)         з бюджетів міст Києва та Севастополя;

б)         з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бю-
джетів;

в)         з Державного бюджету України;

г)         з бюджетів міст республіканського Автономної Республі-
ки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів?

8.         На які потреби не використовуються кошти бюджету роз-
витку місцевих бюджетів:

а)         на погашення боргу місцевого самоврядування;

б)         на фінансування поточних потреб органів місцевого са-
моврядування;

в)         на фінансування інвестиційних проектів;

г)         на внески в статутні фонди суб'єктів підприємницької дія-
льності?

9.         Не є джерелами бюджету розвитку місцевих бюджетів:

а)         надходження від місцевих податків та зборів;

б)         кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комуна-
льній власності;

в)         субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;

г)         запозичення, які здійснюють місцеві ради.

10.       Які з названих податків і зборів не відносяться до місце-
вих:

а)         єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

б)         збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та
сфери послуг;

в)         комунальний податок;

г)         ринковий збір?

11.       До місцевих бюджетів не належить:

а)         Державний бюджет України;

б)         бюджет Автономної Республіки Крим;

в)         обласний бюджет;

г)         районний бюджет.

12.       Які види бюджетів не відносяться до бюджетів місцевого
самоврядування:

а)         бюджети територіальних громад сіл;

б)         бюджети територіальних громад селищ ;

в)         бюджети територіальних громад міст;

г)         бюджети територіальних громад районів.

13.       До складу власних доходів місцевих бюджетів не
належить:

а) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

б)         плата за гарантії, надана органами місцевого самовряду-
вання;

в)         гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

г)         надходження від місцевих грошово-речових лотерей.

14.       У державних фінансах місцеві бюджети є:

а)         складовою бюджетної системи;

б)         інструментом реалізації загальнодержавних програм;

в)         інструментом фінансового вирівнювання;

г)         усі відповіді правильні.

15.       До складу закріплених доходів місцевих бюджетів не на-
лежить:

а)         плата за торговий патент на здійснення деяких видів під-
приємницької діяльності (за винятком плати за придбання торго-
вих патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими
органами відповідних рад;

б)         місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів
місцевого самоврядування;

в)         єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в
частині, що належить відповідним бюджетам;

г)         надходження адміністративних штрафів, які накладаються
виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в
установленому порядку адміністративними комісіями.

16.       Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів
здійснюється за рахунок:

а)         надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки,
паї) господарських товариств, що знаходяться у власності тери-
торіальної громади;

б)         коштів від повернення позик, які надавалися з відповідно-
го місцевого бюджету до набрання чинності Бюджетного кодексу
України, та відсотки, сплачені за користування позиками;

в)         кошти, які передаються з іншої частини місцевого бю-
джету;

г)         усі відповіді правильні.

17.       Бюджет розвитку місцевих бюджетів - це:

а) складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для про­ведення поточної діяльності;


б)         складова частина загального фонду місцевих бюджетів, в
якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для прове-
дення поточної діяльності;

в)         складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів,
в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для про-
ведення інвестиційної та інноваційної діяльності;

г)         складова частина загального фонду місцевих бюджетів, в
якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для прове-
дення інвестиційної та інноваційної діяльності.

18.       До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів відно-
сять:

а)         погашення основної суми боргу Автономної Республіки
Крим та місцевого самоврядування (крім боргу за короткостроко-
вими позичками, отриманими на покриття тимчасових касових
розривів у процесі виконання місцевих бюджетів);

б)         капітальні вкладення;

в)         внески органів влади Автономної Республіки Крим та ор-
ганів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підп-
риємницької діяльності;

г)         усі відповіді правильні.

19.       Згідно з Бюджетним кодексом України, місцевий бюджет
складається з фондів:

а) унітарного та федерального;

б)         загального та спеціального;

в)         економічного та соціального;

г)         амортизаційного та інвестиційного.

20.       В економічній системі держави місцеві бюджети вплива-
ють на:

а) соціально-економічний розвиток;

б)         фінансову безпеку;

в)         фінансову стабільність;

г)         усі відповіді правильні.

Тема 3: Фінансові ресурси місцевого самоврядування

1.         Що не відноситься до фінансової основи місцевого самов-
рядування:

а)         доходи місцевих бюджетів;

б)         об'єкти комунальної власності;

в)         кошти цільових фондів;

г)         кошти державного бюджету.

2.         Фінансова незалежність місцевого самоврядування - це:

а)         незалежність органів місцевого самоврядування від зага-
льнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо
місцевих проблем при наявності забезпечення їхнього вирішення
відповідними коштами;

б)         незалежність органів місцевого самоврядування від рі-
шень загальнодержавних органів влади;

в)         право органів місцевого самоврядування самостійно при-
ймати рішення в сфері місцевих фінансів;

г)         залежність органів місцевого самоврядування від загаль-
нодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо міс-
цевих проблем при наявності забезпечення їхнього вирішення ві-
дповідними коштами.

3.         Які органи влади і управління мають право випускати міс-
цеві позики?

а)         органи місцевого самоврядування;

б)         Верховна Рада України;

в)         міські ради;

г)         обласні ради?

4.         Комунальний кредит — це:

а)         сукупність економічних відносин між міжнародними фі-
нансовими інститутами та органами місцевого самоврядування,
за яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;

б)         сукупність економічних відносин між органами держав-
ної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і
юридичними особами - з другого, при яких перші виступають в
якості позичальника, кредитора і гаранта;

в)         сукупність економічних відносин між органами місцевого
самоврядування, з одного боку, та фізичними і юридичними осо-
бами - з другого, при яких перші виступають в якості частіше всього позичальника, рідше - кредитора;

г) сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП і спрямовуються на еко­номічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

5.         Що з наведеного не є формою комунального кредиту?

а)         муніципальна позика;

б)         загальнодержавні грошово-речові лотереї;

в)         комунальний банківський кредит;

г)         місцеві грошово-речові лотереї?

6.         Залежно від мети випуску, муніципальні позики бувають:

а)         проектні;

б)         загальні;

в)         прибутковв;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ра-
ди міст з чисельністю населення:

а)         до 500 тис. осіб;

б)         понад 800 тис. осіб;

в)         понад 1 млн осіб;

г)         до 100 тис. осіб.

8.         Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не
можуть щорічно перевищувати:

а)         20% видатків від загального фонду відповідного місцево-
го бюджету;

б)         10% видатків від загального фонду відповідного місцево-
го бюджету;

в)         50% видатків від загального фонду відповідного місцево-
го бюджету;

г)         30% видатків від загального фонду відповідного місцево-
го бюджету.

9.         Що не входить до складу стадій життєвого циклу облігації
муніципальної позики:

а)         емісія;

б)         збереження;

в)         розміщення;

г)         обіг.

10.       Чи мають право органи місцевого самоврядування, згідно
з Бюджетним кодексом України, створювати позабюджетні та
валютні фонди:

а)         так;

б)         ні;

в)         у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г)         мали право до 01.01.2000 р.?

11.       Відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями до
місцевих бюджетів:

а)         держава не несе;

б)         держава несе;

в)         покладається на вищестоячі органи місцевої влади, а в ра-
зі їх відсутності - на державу;

г)         при виникненні надзвичайних обставин держава може со-
лідарно розподілити відповідальність із відповідним органом мі-
сцевого самоврядування.

12.       Головною ознакою фінансової незалежності органів місце-
вого самоврядування є:

а)         володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресу-
рсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що на них
покладаються;

б)         встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у
межах, визначених законодавством;

в)         рухоме та нерухоме майно, яке знаходиться у комуналь-
ній власності;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Місцеві позики для обслуговування загальних або поточ-
них потреб - це:

а)         прибуткові;

б)         неприбуткові;

в)         загальні;

г)         часткові.

14.       Місцеві фінансові ресурси - це:

а)         сукупність засобів, що перебувають у розпорядженні ор-
ганів місцевого самоврядування;

б)         сукупність фондів грошових засобів, які створюються в
процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на еко-
номічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць;

в)         сукупність економічних відносин між міжнародними фі-
нансовими інститутами та органами місцевого самоврядування,
при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;

г)         сукупність економічних відносин між органами державної
влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і
юридичними особами - з іншого, при яких перші виступають в
якості позичальника, кредитора і гаранта.

15.       Що не відноситься до фінансових ресурсів органів місце-
вого самоврядування:

а)         доходи місцевих бюджетів;

б)         фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

в)         видатки місцевих бюджетів;

г)         благодійні, спонсорські внески, пожертвування?

16.       Згідно з Бюджетним кодексом України, чи мають право
органи влади Автономної Республіки Крим та органи місце-
вого самоврядування визначати напрями використання бю-
джетних коштів відповідно до законодавства України:

а)         так;

б)         ні;

в)         у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г)         мали право до 01.01.2000 р.?

17.       Місцеві позики, що випускаються під конкретний прибу-
тковий проект, - це:

а)         прибуткові;

б)         неприбуткові;

в)         загальні;

г)         часткові.

18.       Органи місцевого самоврядування відповідальність за зо-
бов'язаннями за запозиченнями держави:

а)         несуть;

б)         не несуть;

в)         покладається на вищестоячі органи місцевої влади;

г)         несуть при виникненні надзвичайних обставин.

19.       Згідно з Бюджетним кодексом України, чи мають право
органи місцевого самоврядування самостійно розглядати і за-
тверджувати відповідні місцеві бюджети:

а)         так;

б)         ні;

в)         у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г)         мали право до 01.01.2000 р.?

20.       Місцеві позики для фінансування капіталомістких проек-
тів, погашення яких проводиться за рахунок місцевих надхо-
джень і держбюджету, - це:

а)         прибуткові;

б)         неприбуткові;

в)         проектні;

г)         поточні.

Тема 4: Планування та порядок фінансування видатків міс­цевих бюджетів

1.         Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між
державним бюджетом та місцевими бюджетами не враховує:

а)         фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та кори-
гувальні коефіцієнти до них і прогнозний обсяг кошика доходів
місцевих бюджетів;

б)         коефіцієнт вирівнювання й індекс відносної податкосп-
роможності адміністративно-територіальної одиниці;

в)         кількість мешканців та кількість споживачів соціальних
послуг;

г)         кількість муніципальних закладів.

2.         Індекс відносної податкоспроможності дорівнює:

а)         добутку середньодушового кошика доходів місцевого са-
моврядування і середнього по Україні обсягу середньодушового
кошика доходів;

б)         частці від ділення середньодушового кошика доходів міс-
цевого самоврядування на середній по Україні обсяг середньо-
душового кошика доходів;

в)         різниці середнього по Україні обсягу середньодушового
кошика доходів і середньодушового кошика доходів місцевого
самоврядування;

г) сумі середньодушового кошика доходів місцевого самов­рядування та середньому по Україні обсягу середньодушового кошика доходів.

3.         Коефіцієнт вирівнювання - це:

а)         показник, що дорівнює обсягу коштів, необхідних місце-
вому самоврядуванню для збалансування бюджету;

б)         коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу до-
тацій вирівнювання та коштів, які передаються з Державного бю-
джету України до місцевих бюджетів з метою зміцнення доходної
бази бюджетів місцевого самоврядування;

в)         коефіцієнт, що визначається для розрахунку частки вида-
тків у плановому розмірі доходів місцевого самоврядування;

г)         коефіцієнт, що визначається для розрахунку величини ви-
датків у плановому розмірі доходів місцевого самоврядування.

4.         Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це:

а)         гарантований державою обсяг закріплених доходів бю-
джетів місцевого самоврядування;

б)         розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого
самоврядування;

в)         гарантований державою в межах наявних бюджетних ре-
сурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради мініс-
трів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адмініст-
рацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що вико-
ристовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

г)         гарантований державою в межах наявних бюджетних ре-
сурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Верховної
Ради України, місцевих державних адміністрацій та виконавчих
органів місцевого самоврядування, що використовується для ви-
значення обсягу міжбюджетних трансфертів.

5.         При розрахунку видатків на утримання органів управління
враховується:

а)         чисельність працівників органів управління залежно від
чисельності населення області (міста);

б)         середньодушовий кошик доходів;

в)         фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;

г)         індекс відносної податкоспроможності.

6.         При розрахунку видатків на освіту не враховується:

а) загальний обсяг ресурсів бюджету на освіту;

б)         фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розра-
хунку на одного учня;

в)         наведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх
навчальних закладів;

г)         індекс відносної податкоспроможності.

7.         При розрахунку видатків на соціальний захист і соціальне
забезпечення не враховується:

а)         загальний обсяг ресурсів бюджету на соціальний захист і
соціальне забезпечення;

б)         індекс відносної податкоспроможності;

в)         контингент отримувачів соціальних виплат;

г)         фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

8.         При розрахунку видатків на охорону здоров'я враховується:

а)         чисельність населення адміністративно-територіальної
одиниці;

б)         співвідношення обсягів видатків на охорону здоров'я між
місцевими бюджетами окремих видів;

в)         коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бю-
джетної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків
на заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів,
вікову структуру населення, надання послуг відомчими заклада-
ми охорони здоров'я;

г)         усі названі чинники враховуються.

9.         До видів кошторисів не відносяться:

а)         індивідуальні;

б)         локальні;

в)         загальні;

г)         зведені галузеві.

10.       У процесі програмно-цільового планування на етапі стра-
тегічного планування не здійснюється:

а)         визначення довго- та середньострокових цілей;

б)         моніторинг ресурсної бази, її вартісна оцінка;

в)         прийняття програмних документів органами влади;

г)         відбір першочергових завдань, виходячи з фінансових
можливостей.

11.       У процесі програмно-цільового планування на етапі скла-
дання бюджету не здійснюється:

а) розробка, аналіз і відбір програм;

б)         визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації
програм;

в)         оцінювання та очікування результатів;

г)         подання бюджетних запитів для включення програм до
бюджету.

12.       Кошториси, які визначають обсяг, цільове призначення і
розподіл коштів загального і спеціального фондів, що виді-
ляються з бюджету на утримання кількох типових установ,
які обслуговуються однією централізованою бухгалтерією, ві-
дносяться до :

а)         індивідуальних;

б)         локальних;

в)         загальних;

г)         зведених галузевих.

13.       Показники, які використовуються для оцінювання досяг-
нення поставлених цілей (кількість користувачів товарами,
роботами, послугами, виробленими впроцесі виконання бю-
джетної програми), - це:

а)         показники затрат;

б)         показники продукту;

в)         показники ефективності;

г)         показники якості.

14.       Кошториси, які відображають специфіку й особливості
виробничої діяльності установи, розробляються за затвер-
дженими формами і розрізняються за видами бюджетних
установ (школами, лікарнями, дитячими садками і т.д.), від-
носяться до:

а)         індивідуальних;

б)         локальних;

в)         загальнихі;

г)         зведених галузевих.

15.       За допомогою якого методу здійснюється планування міс-
цевих бюджетів:

а)         нормативного;

б)         розрахунково-аналітичного;

в)         економіко-математичного;

г)         усі відповіді правильні.

16.       Показники, що визначають обсяг та структуру ресурсів,
які забезпечують виконання бюджетної програми, - це:

а)         показники затрат;

б)         показники продукту;

в)         показники ефективності;

г)         показники якості.

17.       Кошториси, які являють собою об'єднані в один кошторис
індивідуальні кошториси однотипних установ, кошториси ви-
датків на централізовані заходи і загальні кошториси мініс-
терств і управлінь відносять до:

а)         індивідуальних;

б)         локальних;

в)         загальних;

г)         зведених галузевих.

18.       До витрат на благоустрій міст і селищ відносяться:

а)         капітальні вкладення;

б)         витрати на капітальний ремонт;

в)         витрати на поточне утримання споруд і благоустрій;

г)         усі відповіді правильні.

19.       Показники, які визначаються як відношення кількості
вироблених товарів (виконання робіт, надання послуг) до їх
вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресур-
сів на одиницю показника продукту), це:

а)         показники затрат;

б)         показники продукту;

в)         показники ефективності;

г)         показники якості.

20.       Кошторис видатків - це:

а)         фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та кори-
гувальні коефіцієнти до них і прогнозний обсяг кошика доходів
місцевих бюджетів;

б)         показник, що дорівнює обсягу коштів, необхідних місце-
вому самоврядуванню для збалансування бюджету;

в)         загальний плановий документ, який визначає обсяг, ці-
льове спрямування та поквартальний розподіл коштів, які виді-
ляються з бюджету на проведення соціально-культурних заходів
з господарського та культурного будівництва;

г) гарантований державою в межах наявних бюджетних ре­сурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради мініс­трів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адмініст­рацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що вико­ристовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Тема 5: Міжбюджетні відносини, їх складові

1.         Міжбюджетні відносини - це:

а)         сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються
протягом бюджетного року;

б)         відносини між державою, Автономною Республікою Крим
та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бю-
джетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконанням функ-
цій, передбачених Конституцією та законами України;

в)         відносини між органами місцевого самоврядування, ме-
тою яких є збалансування місцевих бюджетів;

г)         надання коштів з державного бюджету місцевим для зба-
лансування доходів і видатків усіх бюджетів.

2.         Суб'єктами міжбюджетних відносин є:

а)         місцеві осередки політичних партій;

б)         органи державної влади та управління й органи місцевого
самоврядування, до компетенції яких включені повноваження
щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;

в)         громадські утворення і організації;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Бюджетне регулювання - це:

а)         надання коштів з місцевих бюджетів державному бюдже-
ту для збалансування доходів і видатків державного бюджету;

б)         надання коштів з державного бюджету місцевим бюдже-
там для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів;

в)         надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бю-
джетам у формі субсидій;

г)         надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бю-
джетам у формі дотацій.

4.         Методи бюджетного регулювання:

а)         балансовий;

б)         моделювання;

в)         надання бюджетних трансфертів;

г)         установлення надбавок до загальнодержавних податків.

5.         Фінансове вирівнювання - це:

а)         приведення у відповідність витрат бюджетів (за економі-
чною та функціональною класифікацією) до гарантованого дер-
жавою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення,
ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків у розрізі
окремих територій;

б)         перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних
рівнів;

в)         спрямування коштів із «багатших» регіонів у «бідніші» з
метою збалансування доходної і видаткової частин місцевих бю-
джетів;

г)         відносини між державою, Автономною Республікою
Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповід-
них бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для викона-
ним функцій, передбачених Конституцією та законами України.

6.         Як визначається обсяг дотацій вирівнювання місцевим бю-
джетам?

а)         шляхом зіставлення запланованих доходів і видатків міс-
цевого бюджету;

б)         залежно від обсягів доходів державного бюджету;

в)         як перевищення обсягу видатків (розрахованих із застосу-
ванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та ко-
ригуючих коефіцієнтів) над кошиком доходів;

г)         залежно від обсягів видатків державного бюджету.

7.         Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть
надаватися:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з Державного та з місцевих бюджетів;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

8.         Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних
податків і доходів:

а)         загальні, групові, індивідуальні;

б)         єдині, множинні, індивідуальні;

в)         єдині, групові, індивідуальні;

г)         єдині, галузеві, регіональні?

9.         Дотації для вирівнювання бюджетів районів у містах, сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань надаються:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республікансь-
кого і обласного значення;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

10.       Субвенції на здійснення програм соціального захисту мо-
жуть надаватися:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з Державного та з місцевих бюджетів;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

11.       До способів розмежування доходів між бюджетами відно-
ситься :

а)         розподіл податків та інших доходів між бюджетами різ-
них рівнів;

б)         розщеплення надходжень від податків шляхом закріплен-
ня за кожним рівнем бюджетної системи конкретних часток по-
датку в межах єдиної ставки оподаткування;

в)         установлення територіальних надбавок до загальнодержа-
вних податків на користь місцевого самоврядування;

г)         усі відповіді правильні.

12.       Метою вертикального бюджетного регулювання є:

а)         забезпечення необхідними доходними джерелами бюдже-
тів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування
повноважень між органами державної влади та місцевого самов-
рядування;

б)         розподіл видатків між бюджетами та надання їм доходів,
достатніх для фінансування визначених видатків;

в)         ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченос-
ті в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за кате-
горіями міст, селищних та сільських);

г)         вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місце-
вих бюджетів.

13.       Метою горизонтального бюджетного регулювання є:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюдже­тів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування

повноважень між органами державної влади та місцевого самов­рядування;

б)         розподіл видатків між бюджетами і надання їм доходів,
достатніх для фінансування визначених видатків;

в)         ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченос-
ті в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за кате-
горіями міст, селищних та сільських);

г)         вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місце-
вих бюджетів.

14.       Вертикальне бюджетне регулювання досягається шляхом:

а)         забезпечення необхідними доходними джерелами бюдже-
тів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування
повноважень між органами державної влади та місцевого самов-
рядування;

б)         розподілу видатків між бюджетами та надання їм доходів,
достатніх для фінансування визначених видатків;

в)         ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченос-
ті в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за кате-
горіями міст, селищних та сільських);

г)         вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місце-
вих бюджетів.

15.       Горизонтальне бюджетне регулювання досягається шля-
хом:

а)         забезпечення необхідними доходними джерелами бюдже-
тів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування
повноважень між органами державної влади та місцевого самов-
рядування;

б)         розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів,
достатніх для фінансування визначених видатків;

в)         ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченос-
ті в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за кате-
горіями міст, селищних та сільських);

г)         вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місце-
вих бюджетів.

16.       Дотації вирівнювання бюджетам АРК, обласним, район-
ним, міст Києва та Севастополя, міст республіканського та
обласного значення надаються:

а) з Державного бюджету;


б)         з місцевих бюджетів;

в)         з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республікансь-
кого і обласного значення;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

17.       Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть
надаватися:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з Державного та з місцевих бюджетів;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

18.       Субвенції на утримання об'єктів спільного користування
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спіль-
ного користування можуть надаватися:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з Державного та з місцевих бюджетів;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

19.       Субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місце-
вого самоврядування на виконання власних повноважень
внаслідок надання встановлених пільг, можуть надаватися:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з Державного та з місцевих бюджетів;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.

20.       Субвенції на виконання власних повноважень територіа-
льних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань можуть надава-
тися:

а)         з Державного бюджету;

б)         з місцевих бюджетів;

в)         з Державного та з місцевих бюджетів;

г)         заборонені Бюджетним кодексом України.


Тема 6: Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні

1.         У який термін за рішенням відповідної ради затверджують-
ся обласні та районні бюджети:

а)         не пізніше, ніж у 2-тижневий термін після прийняття про-
екту Закону про Державний бюджет у третьому читанні;

б)         не пізніше, ніж у 2-тижневий термін після офіційного
опублікування Закону про Державний бюджет України;

в)         у місячний термін після затвердження бюджету Автоном-
ної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

г)         у 2-місячний термін після прийняття проекту Закону про
Державний бюджет України?

2.         Який орган державної влади чи місцевого самоврядування
затверджує місцевий бюджет:

а)         Верховна Рада України;

б)         облдержадміністрація;

в)         Кабінет Міністрів України;

г)         місцеві ради?

3.         Чи допускається затвердження місцевих бюджетів з дефі-
цитом:

а)         так;

б)         ні;

в)         бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети
можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту
бюджету розвитку;

г)         затвердження обласних, районних, районних у містах,
сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається?

4.         Кому підзвітне та підконтрольне міське фінансове управ-
ління:

а)         міській раді;

б)         Державній податковій адміністрації України;

в)         Верховній Раді України;

г)         Кабінету Міністрів України?

5.         Вкажіть, що з наведених матеріалів не включається до про-
екту рішення про місцевий бюджет:

а)         пояснювальна записка до проекту рішення;

б)         прогноз показників місцевого бюджету;

в)         перелік інвестиційних програм;

г)         кошториси бюджетних установ.

6.         На рівні місцевих бюджетів у бюджетному процесі виділя-
ють такі стадії:

а)         складання проекту місцевого бюджету, затвердження, ви-
конання місцевого бюджету, розгляд звіту про виконання місце-
вого бюджету;

б)         складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийн-
яття рішення про місцевий бюджет, виконання, підготовка та роз-
гляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення
щодо цього;

в)         розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, за-
твердження місцевого бюджету, виконання місцевого бюджету,
підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

г)         складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийн-
яття рішення про місцевий бюджет, виконання, контроль за ви-
конанням місцевого бюджету.

7.         До прав органів місцевого самоврядування в сфері місце-
вих фінансів належить:

а)         право самостійно розпоряджатися коштами місцевих бю-
джетів, визначати напрями їх використання;

б)         право випускати загальнодержавні лотереї;

в)         право створення позабюджетних і валютних фондів;

г)         усі перелічені варіанти.

8.         Місцевий фінансовий орган - це:

а)         установа (організація), що фінансується з місцевого бю-
джету;

б)         установа, яка, відповідно до законодавства України, орга-
нізовує та здійснює функції по складанню, виконанню місцевих
бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бю-
джетних коштів;

в)         установа, яка здійснює функції по фінансуванню місцевих
бюджетів;

г)         усі відповіді правильні.

9.         Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійсню-
ється:

а) територіальними органами Державного казначейства України;

б)         Державною податковою адміністрацією;

в)         Кабінетом Міністрів України;

г)         в Україні виконання місцевих бюджетів не переведене на
казначейське обслуговування.

10.       Які є методи фінансового контролю на місцевому рівні:

а)         попередній, поточний і наступний;

б)         ревізії та перевірки;

в)         самоаналіз;

г)         аудит?

11.       Стратегічне управління місцевими фінансами - це:

а)         діяльність щодо перевірки правильності розподілу ство-
реної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів,
цільового використання коштів;

б)         діяльність, що виражається в установленні обсягів фінан-
сових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перс-
пективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесен-
ням економіки регіонів України, проведенням її структурної пе-
ребудови, розвитком АПК, а також вирішенням соціальних про-
блем;

в)         діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансо-
вими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні до-
даткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових за-
собів;

г)         регламентована нормами і права діяльність, пов'язана зі
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням,
розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюдже-
тну систему України.

12.       Які є форми фінансового контролю на місцевому рівні:

а)         попередній, поточний і наступний;

б)         ревізії та перевірки;

в)         самоаналіз;

г)         аудит?

13.       Чи мають право органи місцевого самоврядування отри-
мувати короткотермінові позички в межах поточного бюдже-
тного періоду:

а)         ні;

б)         так, терміном до 1 місяця;

в)         так, терміном до 3 місяців;

г) так, терміном до 6 місяців.

14.       Фінансовий контроль як функціональний елемент управ-
ління місцевими фінансами - це:

а)         діяльність щодо перевірки правильності розподілу ство-
реної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів,
цільового використання коштів;

б)         діяльність, що виражається в установленні обсягів фінан-
сових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перс-
пективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесен-
ням економіки регіонів України, проведенням її структурної пе-
ребудови, розвитком АІІК, а також вирішенням соціальних про-
блем;

в)         діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансо-
вими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні до-
даткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових за-
собів;

г)         регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням,
розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюдже-
тну систему України.

15.       Кому підпорядковуються місцеві фінансові органи?

а)         вищестоячому фінансовому органу;

б)         державним адміністраціям;

в)         місцевим радам;

г)         усі відповіді правильні.

16.       Чи мають право органи місцевого самоврядування самос-
тійно розробляти, затверджувати і виконувати відповідні міс-
цеві бюджети:

а)         ні;

б)         так;

в)         так, але до прийняття Бюджетного кодексу України;

г)         так, після прийняття Бюджетного кодексу України.

17.       Бюджетний процес - це:

а)         діяльність щодо перевірки правильності розподілу ство-
реної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів,
цільового використання коштів;

б)         діяльність, що виражається в установленні обсягів фінан-
сових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перс-
пективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесен­ням економіки регіонів України, проведенням її структурної пе­ребудови, розвитком АІІК, а також вирішенням соціальних про­блем;

в)         діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансо-
вими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні до-
даткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових за-
собів;

г)         регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням,
розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюдже-
тну систему України.

18.       Скільки стадій бюджетного процесу визначено Бюджет-
ним кодексом України:

а)         3;

б)         4;

в)         5;

г)         6.

19.       До причин територіальних відмінностей у формуванні до-
ходів і в складі та обсягах видатків місцевих бюджетів відно-
сяться :

а)         різний рівень економічного розвитку господарського
комплексу адміністративно-територіальних одиниць і його спеці-
алізація та різноманітність природно-кліматичних умов;

б)         різний екологічний стан територій та особливості розта-
шування населених пунктів, зокрема адміністративних центрів;

в)         насиченість шляхами сполучення та кількість населення,
його віковий склад;

г)         усі відповіді правильні.

20.       Оперативне управління місцевими фінансами - це:

а)         діяльність щодо перевірки правильності розподілу ство-
реної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів,
цільового використання коштів;

б)         діяльність, що виражається в установленні обсягів фінан-
сових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перс-
пективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесен-
ням економіки регіонів України, проведенням її структурної пе-
ребудови, розвитком АПК, а також вирішенням соціальних про­блем;

в)         діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансо-
вими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні до-
даткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових за-
собів;

г)         регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням,
розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюдже-
тну систему України.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

1.         Послуги, які надаються на місцевому рівні, поділяються
на:

а)         економічні, соціальні, політичні;

б)         економічні, соціальні, комунальні;

в)         економічні, соціальні, забезпечення безпеки, охорони
правопорядку і навколишнього середовища;

г)         соціальні, мікроекономічні, гуманітарні.

2.         До економічних послуг, що надаються на місцевому рівні,
належать:

а)         створення сприятливих умов для бізнесу;

б)         соціальний захист;

в)         місцева міліція;

г)         сприяння зайнятості.

3.         До підприємств комунальної власності, які частково утри-
муються з місцевих бюджетів, належать:

а)         заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечен-
ня, спорту, фізичної культури, туризму;

б)         житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади
культури;

в)         ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні
організації;

г)         правильної відповіді серед наведених немає.

4.         До підприємств комунальної власності, які працюють на
засадах самоокупності, належать:

а)         заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечен-
ня, спорту, фізичної культури, туризму;

б)         житлово-комунальне і транспортне законодавство, закла-
ди культури;

в)         ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні
організації.

5.         До складу місцевого господарства належать:

а)         підприємства (об'єднання), організації, установи, об'єкти
виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною влас-
ністю відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

б)         за згодою власника підприємства (об'єднання), організа-
ції, установи, що не належать до комунальної власності, діяль-
ність яких пов'язана переважно з обслуговуванням населення;

в)         за згодою населення і органів місцевого самоврядування
об'єкти, створені в результаті трудової участі громадян, або при-
дбані на їх добровільні внески;

г)         усі відповіді правильні.

6.         До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі
управління комунальною власністю не належать:

а)         випуск загальнодержавних лотерей;

б)         установлення порядку та здійснення контролю за викори-
станням прибутків комунальних підприємств;

в)         заслуховування звітів керівників підприємств комуналь-
ної власності;

г)         підготовка пропозицій про відчуження комунального
майна, місцевих програм приватизації та переліку об'єктів, які не
підлягають приватизації.

7.         До підприємств комунального господарства не належать:

а)         санітарно-технічні підприємства;

б)         міський транспорт;

в)         санітарно-курортні заклади;

г)         підприємства комунальної енергетики.

8.         Від яких чинників залежить сума квартирної плати:

а)         від кількості осіб, що проживають у квартирі;

б)         від розмірів середньорічної житлової площі і середньої
ставки плати за 1 кв. м;

в)         від кількості повнолітніх осіб, що проживають у примі-
щенні;

г)         від кількості неповнолітніх осіб, що проживають у при-
міщенні?

9.         Які складові доходів транспортних підприємств:

а)         доходи від платних перевезень;

б)         бюджетні дотації;

в)         доходи від здачі в оренду автотранспорту;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Яка мета реформи житлово-комунального господарства в
Україні:

а)         встановлення державної монополії в сфері житлово-
комунального господарства;

б)         приватизація державних житлово-комунальних підпри-
ємств;

в)         створення ефективного ринкового механізму функціону-
вання житлово-комунального господарства;

г)         поліпшення контролю за функціонуванням підприємств
житлово-комунального господарства?

11.       Що належить до джерел фінансування ремонту житлового
фонду підприємств житлового господарства:

а)         доходи від оренди;

б)         бюджетні асигнування;

в)         перевищення доходів над видатками по експлуатації жит-
лового фонду;

г)         усі відповіді правильні.

12.       До підприємств комунальної власності, які знаходяться на
повному утриманні з місцевих бюджетів, належать:

а)         заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечен-
ня, спорту, фізичної культури, туризму;

б)         житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади
культури;

в)         ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні
організації;

г)         правильної відповіді серед наведених немає.

13.       Право комунальної власності територіальних громад мо-
же виникати на:

а) природні ресурси;

б)         побутові підприємства;

в)         житлово-комунальне господарство;

г)         усі відповіді правильні.

14.       До повноважень органів місцевого самоврядування в га-
лузі управління комунальною власністю відноситься:

а)         управління майном комунальної власності;

б)         установлення порядку та здійснення контролю за викори-
станням прибутків підприємств комунальної власності;

в)         підготовка пропозицій про відчуження комунального
майна, місцевих програм приватизації та переліку об'єктів, які не
підлягають приватизації;

г)         усі відповіді правильні.

15.       Що не відноситься до видатків житлового господарства:

а)         плата за технічне обслуговування житлових будинків;

б)         орендна плата за житлові приміщення;

в)         утримання будинкового господарства, технічного інвен-
тарю;

г)         амортизаційні відрахування на повне відновлення відо-
кремлених нежитлових будинків?

16.       До повноважень органів місцевого самоврядування в га-
лузі житлово-комунального господарства відносяться:

а)         управління об'єктами житлово-комунального господарства;

б)         затвердження транспортних маршрутів;

в)         утримання в належному стані кладовищ, їх охорона;

г)         усі відповіді правильні.

17.       Підприємства, що надають послуги з водопостачання, від-
носяться до:

а)         підприємств комунального обслуговування;

б)         підприємств по створенню зовнішнього благоустрою;

в)         санітарно-технічних підприємств;

г)         підсобних промислових та ремонтних підприємств, які
обслуговують потреби комунального господарства.

18.       Доходи від об'єктів комунальної власності включають:

а)         податки, збори та інші обов'язкові платежі від підпри-
ємств, організацій та установ комунальної власності;

б)         плату за оренду цілісних майнових комплексів, які знахо-
дяться у власності місцевих рад;

в)         надходження від продажу земельних ділянок несільсько-
господарського призначення (крім державної власності).

г)         усі відповіді правильні.

19.       Дорожнє господарство відноситься до:

а)         підприємств комунального обслуговування;

б)         підприємств по створенню зовнішнього благоустрою;

в)         санітарно-технічних підприємств;

г)         підсобних промислових та ремонтних підприємств, що
обслуговують потреби комунального господарства.

20.       Що є джерелами надходжень доходів у житловому госпо-
дарстві?

а)         квартирна плата;

б)         виручка від реалізації макулатури;

в)         виручка від реалізації металобрухту;

г)         усі відповіді правильні?

Тема 8: Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах

1.         У якій країні основою доходної бази місцевих бюджетів є
субсидування:

а)         Великій Британії;

б)         Швеції;

в)         Франції;

г)         Іспанії'?

2.         У якій країні податкові надходження в доходах місцевих
бюджетів становлять найбільшу частку:

а)         Великій Британії;

б)         Швеції;

в)         Франції;

г)         Іспанії?

3.         Які податки не входять до складу місцевих податків у зару-
біжних країнах:

а)         власні місцеві податки (прямі, непрямі, майнові);

б)         надбавки до державних податків на користь місцевих бю-
джетів;

в)         загальнодержавні податки;

г)         екологічні податки?

4.         У видатках органів місцевого самоврядування переважа-
ють видатки на:

а)         освіту, громадський порядок та безпеку;

б)         освіту, охорону здоров'я та соціальний захист;

в)         охорону здоров'я, розважальну, культурну та релігійну ді-
яльність;

г)         соціальний захист, транспорт і зв'язок, житлове будівництво.

5.         Які моделі побудови бюджетної системи зарубіжних країн
ви знаєте:

а)         єдності й самостійності;

б)         бюджетного федералізму;

в)         соціального федералізму;

г)         федерального соціалізму?

6.         До критеріїв фінансового вирівнювання за кордоном не ві-
дносяться:

а)         чисельність, щільність і склад населення;

б)         чисельність особового складу збройних сил;

в)         кількість учнів у системі дошкільної і обов'язкової шкіль-
ної освіти;

г)         податковий потенціал територій.

7.         Не відноситься до основних причин збільшення видатків
місцевих бюджетів зарубіжних країн:

а)         розширення кола завдань органів місцевої влади;

б)         необхідність вирішення регіональних проблем;

в)         загострення міжнародного становища;

г)         соціальна орієнтація економіки більшості країн.

8.         Не відноситься до сучасних способів розмежування бюдже-
тних доходів:

а)         розподіл доходів між бюджетами різних рівнів;

б)         розщеплення надходжень від податків за кожним рівнем
бюджетної системи;

в)         установлення територіальних надбавок до місцевих пода-
тків на користь центрального уряду;

г)         встановлення територіальних надбавок до загальнодержа-
вних податків на користь місцевої влади.


9.         У якій з перелічених країн частка видатків соціального
спрямування найвища:

а)         Данії;

б)         Німеччині;

в)         СІЛА;

г)         Іспанії'?

10.       У якій з перелічених країн частка видатків соціального
спрямування найнижча?

а)         Данії;

б)         Німеччині;

в)         СІА;

г)         Іспанії?