ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 7.1. Послуги, які надаються на місцевому рівні

Основною проблемою формування інституту місцевого са­моврядування є розмежування повноважень між органами держа­вної влади і місцевим самоврядуванням та виділення функцій і завдань, які покладаються на місцеву владу. При вирішенні цих питань беруться до уваги суспільно корисні послуги, що нада­ються державою та органами місцевого самоврядування.

За змістом послуги, які надаються на місцевому рівні, мож­на систематизувати так:

економічні - створення сприятливих умов для бізнесу, контроль за процесом відтворення, управління місцевим госпо­дарством;

соціальні - соціальний захист, соціальне забезпечення на­селення, сприяння зайнятості, утримання соціально-культурних закладів і установ;

безпека і охорона правопорядку, навколишнього природ­ного середовища - місцева пожежна охорона, місцева міліція, охорона природних ресурсів комунальної власності.

Тобто на місцеве самоврядування припадає основне наван­таження при наданні суспільних послуг у галузі освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, транспорту, до­рожнього господарства, культури та мистецтва, фізичної культу­ри й спорту, в той час як держава виконує повноваження у сфері державного управління, оборони, правоохоронної діяльності, га­рантування безпеки держави.