6.2. Основні завдання та функції фінансового управління

В управлінні місцевими фінансами центральне місце посі­дають місцеві фінансові органи, які входять до системи Міністер­ства фінансів України і є виконавчими органами державних адмі­ністрацій і місцевих рад. Місцеві фінансові органи діють на рівні областей, районів і міст. Вони мають подвійне підпорядкування. По вертикалі підпорядковуються відповідному вищестоячому фінансовому органу, а по горизонталі - державним адмініс­траціям або місцевим радам.

Місцевий фінансовий орган це установа, яка, відповідно до за­конодавства України організовує та здійснює функції зі складання проектів та виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Основні завдання фінансового управління:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

складання розрахунків проекту міського бюджету і подан­ня їх на розгляд виконавчого комітету;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення за­ходів соціально-економічного розвитку міста;

-           розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

-           здійснення контролю за дотриманням підприємствами, ус­тановами та організаціями законодавства щодо використання ни­ми бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених ра­дою;

-           здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Основні функції фінансового управління в галузі управління:

розробка і доведення до головних розпорядників бюджет­них коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів;

визначення порядку та термінів розробки бюджетних за­питів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду про­екту міського бюджету, здійснення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефектив­ності використання бюджетних коштів;

прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому міської ради;

участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналіз соціально-економічних показників розвитку міста та вра­хування їх під час складання міського бюджету;

-           організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту міського бюджету, за дорученням голови - визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами міської ради ма­теріалів для підготовки проекту міського бюджету; складання проекту міського бюджету;

забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначен­ням;

здійснення в процесі виконання міського бюджету за до­ходами прогнозування та проведення аналізу доходів міського бюджету;

організація виконання міського бюджету. Разом з іншими структурними підрозділами міської ради, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного ка­значейства забезпечення надходження доходів до міського бюд­жету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

-           складання кошторису доходів і видатків міського бюдже­ту, забезпечення фінансування заходів, передбачених відповідним міським бюджетом, підготовка у встановленому по­рядку пропозицій щодо внесення змін до кошторису у межах річних бюджетних призначень та здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків міського бюджету з обласним бюджетом;

-           здійснення в установленому порядку організації та управління виконанням міського бюджету; координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з пи­тань виконання міського бюджету та здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

проведення моніторингу змін, що вносяться до міського бюджету;

розгляд балансів, звітів про виконання міського бюджету та інших фінансових звітів;

проведення разом з відповідними органами державної по­даткової служби аналізу стану надходження доходів до міського бюджету та підготовка пропозиції про доцільність запровадження на території міста місцевих податків і зборів, а також надання пільг з податків;

проведення на базі статистичної та фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового ста­ну підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності; під­готовка пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансо­вих ресурсів;

здійснення фінансування підприємств, установ та ор­ганізацій, переданих у встановленому Законом порядку в управління міській раді, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм території, до­рожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського по­рядку, інших заходів, передбачених законодавством;

перевірка правильності складання і затвердження кошто­рисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

участь у розробці пропозицій з удосконалення структури міської ради; підготовка пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання апарату виконавчого комітету міської ради та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

підготовка і подання виконкому міської ради офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.