АНОТАЦІЯ

П.К. БЕЧКО О.В. РОЛІНСЬКИЙ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2007


ББК 65.9 (4УКР)261.8я73 Б 56

УДК 336.14:352](477)(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-79г від 22.052007р.)

Рецензенти:

Малік М.Й. - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент, Заслу­жений діяч науки і техніки України, завідувач відділу підприє­мництва Національного наукового центру «Інститут аграрної еко­номіки» Української академії аграрних наук;

Музиченко А.С. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри еко­номіки підприємств Уманського державного педагогічного уні­верситету ім. П.Тичини;

Савчук В.К. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статис­тики та економічного аналізу Національного аграрного універ­ситету Кабінету Міністрів України.

Бечко П.К., Ролінський О.В. Б 56 Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.

ISBN 978-966-364-518-6

У посібнику розглядаються поняття про місцеві фінанси, їх функції, склад і значення в розвитку економічної та соціальної інфрастуктури регіонів держави. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня та обсягу знань сучасних спеціалістів. Для оцінювання та практичної апробації отриманих теоретич­них знань подано тестові завдання та задачі.

Посібник призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, вик­ладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться цією тематикою.

ББК 65.9 (4УКР)261.8я73

© Бечко П.К., Ролінський О.В., 2007 © Центр учбової літератури, 2007