4.4. Програмно-цільовий метод планування бюджету

На даний час в Україні планування місцевих бюджетів здій­снюється за допомогою програмно-цільового методу. Цей метод планування бюджету дає можливість спрямовувати бюджетні кошти відповідно до пріоритетів суспільного розвитку.

Процес програмно-цільового планування включає такі етапи:

1.         Стратегічне планування:

-           визначення довго- та середньострокових цілей;

-           відбір першочергових програм, виходячи з фінансових можливостей;

-           прийняття програмних документів органів влади.

2.         Формування програм:

-           розробка, аналіз і відбір програм, визначених у програм­них документах;

-           розробка розпорядниками бюджетних коштів коротко­строкових і середньострокових програм і завдань, які вони по­винні реалізувати.

3. Складання бюджету:

визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації програм;

оцінювання очікуваних результатів;

моніторинг ресурсної бази, її вартісне оцінювання;

подання бюджетних запитів для включення програми до бюджету;

визначення обсягів видатків на відповідну бюджетну про­граму, виходячи з результатів діяльності, оцінювання планів та визначеного Мінфіном граничного обсягу видатків головного ро­зпорядника бюджетних коштів.

Завдання середньострокового бюджетного планування:

поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроб­лення узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюджету;

визначення загальних цілей бюджетної політики та забез­печення відкритості в їх досягненні впродовж багатьох років;

визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері дер­жавних видатків;

забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та механізмів контролю за їх реалізацією;

удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів;

підвищення відповідальності головних розпорядників бю­джетних коштів за ефективне та раціональне їх використання;

посилення загального бюджетного контролю щодо ефек­тивного розподілу і використання бюджетних коштів.

Складові елементи бюджетних програм: мета, завдання, на­прями діяльності та результативні показники.

Мета бюджетної програми - це законодавчо визначені ос­новні цілі, яких слід досягти в результаті виконання конкретної бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми - це конкретні цілі, яких не­обхідно досягти в результаті виконання бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду, оцінювання яких здійснюється за допомогою результативних показників.

Напрями діяльності бюджетної програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання її завдань бюджетної програми з ви­значенням напрямів витрачання бюджетних коштів. Напрями ді­яльності бюджетної програми повинні відповідати завданням і функціям головного розпорядника бюджетних коштів. Визначен­ня напрямів діяльності забезпечує реалізацію бюджетної програ­ми в межах коштів, виділених на цю мету.

Результативні показники - характеризують кількісні та якісні результати виконання бюджетної програми, що підтвер­джуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і дають можливість оцінювати використання коштів на виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми поділяються на такі групи:

Показники затрат - визначають обсяги та структуру ресур­сів, які забезпечують виконання бюджетної програми:

державне управління: кількість підвідомчих установ, шта­тних одиниць, отриманих листів, доручень, звернень громадян;

освіта: кількість навчальних закладів за категоріями, обся­ги годин навчального процесу, чисельність працівників навчаль­ного закладу та кількість учнів;

охорона здоров'я: чисельність працівників галузі (за кате­горіями), кількість медичних установ (за типами) та кількість хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні;

-           житлово-комунальне господарство: загальна житлова площа, що потребує проведення капітального ремонту.

Показники продукту - використовуються для оцінювання досягнення поставлених цілей (кількість користувачів товарами, роботами, послугами, виробленими у процесі виконання бюдже­тної програми):

державне управління: кількість підготовлених та прийнятих рішень, кількість перевірок, обсяг наданих послуг та отриманих ко­штів (дозволи, ліцензії), кількість вирішених питань, доручень;

освіта: чисельність випускників;

охорона здоров'я: чисельність відвідувачів поліклінік, амбула­торій, кількість амбулаторних візитів, кількість пролікованих;

житлово-комунальне господарство: площа відремонтова­ного житлового фонду.


Показники ефективності - визначаються як відношення кі­лькості вироблених товарів (виконання робіт, надання послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту):

державне управління: кількість наданих послуг та прийнятих рішень на одного працівника; витрати на утримання однієї штатної одиниці, витрати на відрядження в розрахунку на 1 особу;

освіта: вартість навчання одного учня, витрати на один на­вчальний заклад, кількість навчальних годин на одного вчителя;

охорона здоров'я: кількість пацієнтів на одного лікаря, ва­ртість ліжко-дня, показник завантаженості ліжкового фонду, се­редня кількість днів перебування в лікарні;

житлово-комунальне господарство: витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м житлової площі

Показники якості — відображають якість вироблених това­рів (виконаних робіт, наданих послуг):

державне управління: відсоток вчасно виконаних рішень до їхньої загальної кількості, зміна обсягу податкової заборгова­ності (недоїмки), зміна обсягу кредиторської заборгованості, кі­лькість позовів на неправомірні дії органів влади;

освіта: кількість випускників, які закінчили навчальний за­клад з відзнакою, поліпшення рівня освіти (ступінь успішності);

охорона здоров'я: рівень виліковності хворих, рівень за­хворюваності (за віковою структурою), рівень смертності, про­гнозована тривалість життя;

житлово-комунальне господарство: відсоток площі житлового фонду, що потребує ремонту, до загальної площі житлового фонду.

Запитання для самоконтролю

Що враховує формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів?

Як визначається індекс відносної податкоспроможності?

Що таке коефіцієнт вирівнювання?

Що таке фінансовий норматив бюджетної забезпеченості?

Що враховується при розрахунку видатків на утримання органів управління?

Що враховується при розрахунку видатків на освіту?

Що враховується при розрахунку видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення?

Що враховується при розрахунку видатків на охорону здоров'я?