4.3. Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України

Як свідчить практика формування та використання доходної і витратної частини бюджетів органів місцевого самоврядування, власних коштів для фінансування витрат не вистачає. У цьому випадку органи місцевого самоврядування отримують дотації Державного бюджету України.

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (до­тацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами враховує:

фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них;

кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

-           індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

прогнозний показник кошика доходів місцевих бюджетів;

коефіцієнт вирівнювання.

Алгоритм визначення обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам обчислюється за формулою:

Т = а (V - (Б+ АБ)      (4.1),

де: Т - дотація вирівнювання;

а - коефіцієнт вирівнювання, для місцевих бюджетів має значення від 0,9 до 1;

V - розрахунковий обсяг показника видатків;

Б — прогнозний показник обсягу доходів (кошик доходів);

АБ - розрахунковий обсяг коригування доходів.

Коефіцієнт вирівнювання застосовується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Дер­жавного бюджету України з місцевих бюджетів з метою зміцнен­ня доходної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності ві­дповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визнача­ється на основі звітних даних про фактичні надходження відпові­дних податків і зборів до цих бюджетів за три останні роки, що передують рокуві, в якому формуються показники бюджету на плановий рік.

При цьому враховуються втрати закріплених доходів вна­слідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями міс­цевих рад.

Щоь урахувати репресивність окремих територій, прогноз­ний показник доходів змінюється на розрахунковий обсяг кори­гування доходів, який враховує зниження динаміки індексів від­носної податкоспроможності.

Індекс відносної податкоспроможності - це коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці порівняно з аналогічним середнім показ­ником по Україні в розрахунку на одного мешканця.


 

Індекс відносної податкоспроможності


Середньодушовий кошик доходів місцевого самоврядування

Середній по Україні обсяг середньодушово-го кошика доходів


 

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються:

окремо для кожної галузі (управління, освіта, охорона здо­ров'я і т.д.);

виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету Украї­ни і місцевих бюджетів;

враховуючи першочерговість соціальних видатків;

на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченос­ті (тобто гарантованих державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівнів фінансового забезпечення, повноважень Ради мі­ністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адмі­ністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовуються для визначення обсягу міжбюджетних транс­фертів) та коригувальних коефіцієнтів до них;

-           з урахуванням кількості мешканців та кількості спожива­чів соціальних послуг.

При розрахунку видатків місцевого бюджету враховуються такі статті витрат:

1.         На утримання органів управління:

чисельність працівників органів управління залежно від чисельності населення області (міста);

співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету.

2.         На охорону здоров'я:

-           чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

співвідношення обсягів даних видатків між місцевими бю­джетами окремих видів;

коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бю­джетної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів, вікову структуру населення, надання послуг відомчими заклада­ми охорони здоров'я.

3.         На освіту:

загальний обсяг ресурсів бюджету на фінансування осві­тянської галузі;

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного

учня;

-           наведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів.

4.         На соціальний захист і соціальне забезпечення:

-           загальний обсяг ресурсів бюджету на цю мету;

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;

контингенти отримувачів соціальних виплат.

5.         На культуру і мистецтво:

-           чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

-           фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

6.         На фізичну культуру і спорт:

-           чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

-           частка видатків на фізичну культуру і спорт певної групи місцевих бюджетів у загальній сумі видатків на фізичну культуру та спорт усіх місцевих бюджетів.

7. На утримання підрозділів місцевої міліції:

-           чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

-           фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

Порядок фінансування бюджетних видатків передбачає:

встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бю­джетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних ко­шів;

дотримання бюджетних зобов'язань;

отримання товарів, робіт та послуг від підрядників;

здійснення платежів за отримані товари, роботи та послу­ги;

використання товарів, робіт та послуг на виконання бю­джетних програм.