Тема 4. ПЛАНУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА 4.1. Методи планування місцевих бюджетів

Формування бюджетних видатків починається на стадії планування. Основою при плануванні є очікуване виконання бю­джету за видатками за попередній період. Звітні дані про вико­нання бюджету за видатками, що є в розпорядженні Міністерства фінансів України і фінансових органів, як правило, за півріччя доповнюються оцінкою очікуваного виконання цих показників за період, який залишається до кінця року. Аналіз звітних показни­ків та оцінювання їхньої перспективи до кінця року дає змогу ви­значити очікуване виконання бюджету за видатками. З видатків виключаються статті, які в плановому році не будуть профінан-совані.

Цільове спрямування бюджетних коштів є найважливішим принципом планування бюджетних видатків. Видатки бюджету (як і доходи) на наступний рік планують з урахуванням результа­тів використання коефіцієнтів зростання. Це дає змогу обґрунту­вати доцільність збільшення бюджетних видатків і науково-обгрунтовано спрогнозувати їх на майбутнє.

Планування доходів і видатків місцевих бюджетів здійсню­ється за допомогою таких методів:

нормативного;

розрахунково-аналітичного;

балансового;

оптимізації планових рішень;

економіко-математичного моделювання.

Зміст нормативного методу полягає в тому, що за допомо­гою заздалегідь установлених норм та техніко-економічних нор­мативів розраховується потреба господарюючого суб'єкта у фі­нансових ресурсах та їх джерелах.

Застосування розрахунково-аналітичного методу плану­вання полягає в тому, що за базовий індекс приймаються зміни цього індексу в запланованому періоді, а потім розраховується планова величина його показника.

Балансовий метод планування фінансових показників поля­гає в тому, що шляхом побудови балансу досягається взаємоув'я-зка наявних фінансових ресурсів та фактичної потреби в них.

За допомогою методу оптимізації планових рішень розроб­ляють декілька варіантів планових показників, з яких вибирають найбільш оптимальний.

Застосування методу економіко-математичного моделю­вання дає змогу дослідити кількісне відображення взаємозв'язків між фінансовими показниками та чинниками, які впливають на величину цього показника.