3.3. Позабюджетні і цільові фонди

Значну частку в структурі доходів органів місцевого самов­рядування займають позабюджетні фонди. Хронологію нормати­вних документів, які регламентують утворення позабюджетних фондів місцевого самоврядування, подано в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

Хронологія нормативних документів, які регламентують утворення позабюджетних фондів місцевого самоврядування


Нормативний акт

1. Закон України «Про бюджетну систему Української PCP» від 5 грудня 1990 р.

2. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів Української PCP та місцеве самов­рядування» від 7 груд­ня 1990 р.


Основні положення, що регламентують місцеві фінанси

У цьому нормативному документі вперше визначено, що Ради всіх рівнів мають право утворювати і використовува­ти позабюджетні фонди. До обов'язків Рад віднесено за­твердження статуту або положення фонду, яким визнача­ється сфера його діяльності, мета, завдання, структура та

методи формування 

У цьому документі вперше з'явилось поняття про єдиний позабюджетний фонд, у межах якого можуть бути створені цільові фонди. Визначено джерела формування єдиного по­забюджетного фонду. Місцевим радам надано право ство­рювати валютні фонди. Законодавчо закріплено самостій­ність місцевих рад у використанні коштів єдиного позабю­джетного і валютних фондів.


3. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду­вання» від 26 березня 1992 р.


Місцевим радам надано право утворювати позабюджетні, цільові та валютні фонди. Уточнений перелік доходних джерел позабюджетних та цільових фондів.


4. Закон України «Про бюджетну систему України» від 29 червня 1995 р.


Установлено, що централізовані та децентралізовані фон­ди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, включаються до бюджетів в до­ходи та видатки. Заборонено використовувати бюджетні кошти для фінансування позабюджетних фондів


5. Закон України «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні» від 21 травня 1997 р.


Органам місцевого самоврядування надано право форму­вати позабюджетні, в тому числі валютні, фонди, кошти яких повинні зберігатися на спеціальних рахунках в уста­новах банків


6. Бюджетний кодекс України від 22 червня

2001 р.


Заборонено створювати позабюджетні фонди органами
державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим та органами місцевого самоврядування та іншими
бюджетними установами    


Згідно з Бюджетним кодексом України, органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складо­вою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.

У складі місцевих бюджетів формуються:

фонди охорони навколишнього природного середовища;

цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Ре­спубліки Крим, органами місцевого самоврядування і міс­цевими органами виконавчої влади.

З 1998 р. до місцевих бюджетів надходить частина зборів за забруднення навколишнього природного середовища. Цей збір є екологічним податком. Він справляється за:

викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'­єкти;

розміщення відходів.

Суми збору за забруднення навколишнього природного се­редовища розподіляють так: 20% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються в скла­ді сільських, селищних, міських бюджетів; 50% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються в складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів; 30% - до Державного фонду охорони навко­лишнього природного середовища, що утворюється в складі Державного бюджету України

Запитання для самоконтролю

Що відноситься до фінансової основи місцевого самовря­дування?

Що таке фінансова незалежність місцевого самовряду­вання?

Які органи влади і управління мають право випускати мі­сцеві позики?

Що таке комунальний кредит?

Які є види комунальних позик?

Які є форми комунального кредиту?

Які міські ради в Україні мають право здійснювати зов­нішні позики?

Які є стадії життєвого циклу облігацій муніципальних по­зик?