ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 3.1. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. її матеріальна та фінансова основа

Місцеве самоврядування - одна з головних підвалин демок­ратичної системи управління. У здійсненні функцій і завдань, які покладаються на органи місцевого самоврядування, вирішальне значення має їх самостійність і фінансова незалежність. Від фі­нансових можливостей органів місцевого самоврядування зале­жить виконання ними реальних владних функцій. Самостійність органів місцевого самоврядування буде завжди лише формаль­ною за умови їх фінансової залежності.

Отже, фінансова незалежність органів місцевого самовряду­вання - це незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення їх вирішення відповідними коштами.

Головною ознакою фінансової незалежності є володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи мі­сцевого самоврядування. Такі фінансові ресурси необхідні для реалізації намічених цілей і програм економічного і соціального розвитку території у відповідності з обраними пріоритетами.

Домінантами фінансової незалежності в чинному законо­давстві є:

-           самостійність органів місцевого самоврядування в питан­нях розробки, розгляду, затвердження і виконання місцевих бю­джетів;

-           внесення змін до місцевих бюджетів;

-           встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у ме­жах, визначених законодавством;

надання пільг з місцевих податків і зборів;

випуск місцевих позик, лотерей та інших цінних паперів;

отримання позичок у фінансово-кредитних установах;

передача коштів для виконання спільних проектів і про­грам та утримання об'єктів спільного користування з одного міс­цевого бюджету до інших;

розпорядження комунальним майном;

встановлення в порядку і в межах, визначених законодав­ством, тарифів на послуги, які надаються підприємствами та ор­ганізаціями комунальної власності;

створення комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

Основи місцевого самоврядування становлять:

рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться в комунальній власності;

доходи місцевих бюджетів;

позабюджетні (в тому числі валютні) фонди;

інші кошти;

земля та інші природні ресурси, що перебувають у комуна­льній власності;

об'єкти спільної власності територіальних громад, що пе­ребувають в управлінні районних та обласних рад.

Місцеві фінансові ресурси - це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є фінансове забезпе­чення соціальної сфери та місцевого господарства.

До складу фінансових ресурсів органів місцевого самовряду­вання входять:

доходи місцевих бюджетів;

кошти цільових фондів;

фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

благодійні, спонсорські внески, пожертвування;

інші ресурси згідно з законодавством.

Вирішальне значення для забезпечення матеріальної і фі­нансової основи місцевого самоврядування мають доходи місце­вих бюджетів, оскільки об'єкти комунальної та спільної власності переважно належать до невиробничої сфери, є неприбутковими і перебувають на повному або частковому утриманні місцевих бю­джетів.


До альтернативних доходів органів місцевого самовряду­вання відносяться позабюджетні цільові та валютні фонди і міс­цеві позики. На даний час органи місцевого самоврядування поз­бавлені права створення позабюджетних цільових і валютних фо­ндів через численні порушення у формуванні позабюджетних фондів.

Місцеві позики досі не набули в Україні значного поширен­ня через неврегульованість правових та організаційних процедур їх розміщення і обігу, нерозвинутість інфраструктури фондового ринку, відсутність вільних коштів у підприємницьких структур і населення, недовіру до державних цінних паперів, а також відсу­тність реальної і мобільної до конвертації у грошові засоби заста­ви для муніципальних цінних паперів та невизначеність механіз­мів повернення вкладених населенням коштів у випадках фінан­сової неспроможності органів, які випустили дані позики.

Самостійність, як складова фінансової незалежності, перед­бачена в Бюджетному кодексі України. Вона забезпечується пе­редбаченими даним нормативним актом такими нормами:

держава коштами державного бюджету не несе відповіда­льності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Рес­публіки Крим та органів місцевого самоврядування;

органи влади Автономної Республіки Крим та органи міс­цевого самоврядування коштами місцевих бюджетів не несуть ві­дповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також держави;

-за місцевими бюджетами закріплюються відповідні джере­ла доходів;

органи влади Автономної Республіки Крим та органи міс­цевого самоврядування мають право визначати напрями викорис­тання бюджетних коштів відповідно до законодавства України;

органи місцевого самоврядування мають право самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відпо­відні місцеві бюджети.