2.4. Видатки місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, видатки бю­джетів поділяються на:

необхідні для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші, які не можуть бути передані на виконання Автоном­ній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України;

які визначаються функціями держави та можуть бути пе­редані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Такі видатки здій­снюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у т.ч. за рахунок трансфертів з Державного бюджету України;

спрямовані на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місце­вий характер. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів міс­цевих бюджетів, у т.ч. за рахунок трансфертів з Державного бю­джету України.

Критерії розмежування видів видатків між місцевими бю­джетами встановлені, виходячи з повноти надання послуг та на­ближення їх до безпосереднього споживача. Вони поділяються на наступні групи:

Перша група - видатки на забезпечення бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання со­ціальних послуг, гарантованих державою, і які максимально на­ближені до споживачів. Такі видатки фінансуються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Друга група - видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують надання основних соціальних пос­луг, гарантованих законодавством для всіх громадян України. Фінансуються з бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та міст обласного значення, а також районних бюджетів.

Третя група - видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні пос­луги для окремих категорій громадян або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України. Фінансуються з бю­джету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

У контексті нового механізму організації міжбюджетних від­носин видатки місцевих бюджетів поділяються на дві групи які:

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних тран­сфертів;

не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Перша група видатків відповідає повноваженням, які органи державної влади делегують органам місцевого самоврядування, а друга група видатків - власним повноваженням місцевого самов­рядування.

Основні видатки першої групи:

ведення державного земельного кадастру;

проведення експертизи новозбудованих об'єктів;

організація охорони, реставрації і використання пам'ятників архітектури й містобудування, природних ландшафтів;

організація прикордонної (прибережної) торгівлі;

проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, заре­єстрованих як безробітніх;

інші, що визначаються щорічними законами про Держав­ний бюджет України.

Друга група - це видатки на:

місцеву пожежну охорону;

позашкільну освіту;

соціальний захист та соціальне забезпечення (програми мі­сцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; міс­цеві програми соціального захисту окремих категорій на­селення);

місцеві програми розвитку житлово-комунального госпо­дарства та благоустрою населених пунктів;

культурно-мистецькі програми місцевого значення;

програми підтримки кінематографії та засобів масової ін­формації місцевого значення;

місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;

типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток ар­хітектури місцевого значення;

транспорт, дорожнє господарство (регулювання цін на по­слуги метрополітену; експлуатація дорожньої системи мі­сцевого значення; будівництво, реконструкція та утри­мання доріг місцевого значення);

заходи з організації рятування на воді;

обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

програми природоохоронних заходів місцевого значення;

управління комунальним майном;

регулювання земельних відносин;

інші програми, затверджені місцевою радою.

Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визна­ченні обсягу міжбюджетних трансфертів, уніфіковані і розмежо­вані між такими групами місцевих бюджетів:

бюджети сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єд­нань;

районні бюджети, бюджети міст республіканського (Авто­номної Республіки Крим) та міст обласного значення;

-           бюджет Автономної Республіки Крим та обласні бюджети. Структура видатків місцевих бюджетів протягом останніх

років засвідчує їх чітко окреслену соціальну спрямованість. Тоб­то значну частку в структурі видатків займають витрати на соціа­льний захист і соціальне забезпечення, утримання об'єктів соціа­льно-культурної сфери. На ці цілі витрачається майже 3/4 усіх коштів місцевих бюджетів України.

Бюджетний кодекс України передбачає, що внутрішня будо­ва і державного і місцевих бюджетів складається із загального та спеціального фондів.

У загальному фонді акумулюються кошти, які мають загально­державний характер і підлягають подальшому перерозподілу. У спеціальному фонді зосереджуються кошти, які не підлягають пере­розподілу і використовуються за цільовим призначенням.

У складі місцевих бюджетів обов'язково виділяють бюджет розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду місце­вих бюджетів. У ньому зосереджені бюджетні ресурси, призначе­ні для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності.


Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів здій­снюється за рахунок таких джерел:

коштів від відчуження майна, яке знаходиться в комуналь­ній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що знаходяться у власності те­риторіальної громади;

коштів від повернення позик, які надавалися з відповідного місцевого бюджету до набрання чинності Бюджетного ко­дексу України, та відсотки, сплачені за користування по­зиками;

коштів, які передаються з іншої частини місцевого бюджету;

позик, які здійснюють місцеві ради;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

погашення основної суми боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування (крім боргу за корот­костроковими позичками, отриманими на покриття тим­часових касових розривів у процесі виконання місцевих бюджетів);

капітальні вкладення;

внески органів влади Автономної Республіки Крим та ор­ганів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності.

Запитання для самоконтролю

Які бюджети належать до місцевих в Україні?

Що відноситься до доходів місцевих бюджетів?

Що відноситься до складу власних доходів місцевих бю­джетів?

Які видатки не фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів?

На які потреби використовуються кошти бюджету розви­тку місцевих бюджетів?

Що відноситься до джерел бюджету розвитку місцевих бюджетів?

Які місцеві податки і збори існують в Україні?

Що входить до складу закріплених доходів місцевих бю­джетів?