3.    ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття про науку та її еволюція. Наука як система

знань

Наука як особлива форма людської діяльності. Система наукових знань. Наукова діяльність.

Основний продукт, головна мета та функції науки. Описова, прогностична, проектно-конструкторська, технологічна та інші функції науки.

Виникнення науки та її еволюція. Наука античного світу, фундаменталізація науки, система наукових знань, наукові школи.

Шлях створення наукової теорії. Інформаційний та науковий пошук. Аналіз та синтез. Методологія. Наукова ідея. Гіпотеза. Практична перевірка. Експеримент. Формулювання понять, принципів, категорій.

Об'єкт, предмет та мета наукового дослідження. Пізнавальні завдання у науковому дослідженні: емпіричні, теоретичні, логічні.

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи (НДР)

Поняття, особливості , цілі та завдання науково-дослідної роботи.

Класифікація наукових досліджень: залежно від джерел фінансування, за тривалістю розробки. За видами досліджень, за ступенем важливості для економіки, за сферою використання результатів, за методами досліджень, за місцем проведення, заскладом досліджуваних якостей об'єкта.

Теоретичні, теоретико-експериментальні та експериментальні дослідження.

Науковий напрямок. Тема. Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези. Основні критерії вибору теми наукового дослідження: актуальність, новизна, перспективність, ефективність, відповідність тематичній спрямованості наукової роботи колективу.

Техніко-економічне обґрунтування теми, основні розділи.

Робоча гіпотеза. Головне завдання гіпотези. Вимоги до гіпотези. Процес розвитку гіпотези.

Основні форми науково-дослідної роботи.

Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи. Комплексна програма наукових досліджень. Зарахування результатів наукової діяльності.

Тема 3. Застосування методів у наукових дослідженнях

Поняття та класифікація методів дослідження. Загально-наукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз.

Методичні прийоми: розрахунково-аналітичні, органолептичні, документалістики, спостереження, експеримент, впровадження результатів у практичну діяльність.

Асіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень. Базис теорії, теореми. Етапи розвитку аксеоматизації знань: змістовна та формалізована аксіоматика. Причина та наслідок.

Застосування методів визначення причинно-наслідкових зв'язків у процесі  їх  визначення:   метод  подібності,  метод розрізнення, метод супутніх змін, метод залишків. Прийоми подібні до визначення: опис, характеристика, відмінність, пояснення, порівняння. Спеціальні методи досліджень.

Основні види соціологічного дослідження: розвідувальне (зондажне), описове, аналітичне. Форми проведення анкетування: очне, заочне, індивідуальне, групове, масове, опосередковане, спеціалізоване. Програма соціологічного дослідження. Завдання соціологічного дослідження. Фотографія як метод отримання інформації.

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Інформація, повідослення, носії інформації. Економічна інформація. Інформаційне забезпечення. Професійно-інформаційна комунікація. Пізнавальність інформації. Зміст інформаційного забезпечення.

Національна система науково-технічної інформації. Закон України „Про інформацію". Науково-технічна інформація. Науково-інформаційна діяльність. Інформаційні ресурси НТІ, довідково-інформаційний фонд, довідково-пошуковий апарат. Інформаційні ресурси спільного користування, аналітико-синтетична обробка НТІ, інформаційний ринок.

Основні завдання національної системи НТІ.

Види, джерела інформації та режим доступу до неї. Основні види інформації.

Документ: первинний, вторинний.

Режим доступу до інформації. Право власності на інформацію. Інформаційна продукція. Інформаційна послуга. Економічна інформація в документах.

Основні види видань встановлені державним стандартом.

Тема 5. Раціональна організація праці в процесі наукового

дослідження

Основи наукової організації дослідного процесу. Науково-дослідний процес. Основні принципи організації науково-дослідного процесу. Спеціалізація і кооперування, пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність.

Організація інтелектуальної підготовки науково-дослідного процесу: на дослідній, технологічній та організаційній фазах.

Наукова організація праці. Нормування праці науковців. Організація обслуговування наукоао-дослідного процесу.

Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності.

Організація та її планування в наукових дослідженнях.

Розробка і застосування планів в НОП у дослідницькій діяльності.

Раціональний трудовий режим дослідника та організація робочого

місця.

Тема 6. Ефективність науково-дослід-них робіт: критерії та проблеми

оцінки

Особливості та проблеми оцінки ефективності НДР.

Ефективності НДР: економічна, науково-технічна, соціальна. Репрезентативність. Адитивність. Однозначність. Зіставленість. Контрольованість. Види економічної ефективності: попередня, очікувана, фактична. Коефіцієнт економічної ефективності НДР.

Резерви та шляхи підвищення ефективності НДР.

Тема 7. Наукові та науково-педагогічні кадри

Кваліфікація наукових та науково-педагогічних кадрів. Вчені ступені: кандидат наук, доктор наук. Вчені звання: асистент, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, доцент, професор. Вищі академічні звання: Член-кореспондент, Академік.

Форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.

Наукові заклади України: НАН України, галузеві академії міністерств, галузеві і промислові інститути, вищі навчальні заклади.

Тема 8. Загальні вимоги та правила оформлення НДР

Структура науково-дослідної роботи: титульний лист, список виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць та термінів; всту; основна частина; висновки та пропозиції; перелік використаних літературних джерел; додатки.

Вимоги до реферату.

Загальні вимоги до оформлення звіту з науково-дослідної роботи. Правила оформлення.

Рецензування науково-дослідних робіт.

Доповідь про роботу. Підготовка доповіді та тез доповіді про виконану НДР.

Підготовка наукових матеріалів до друку.