ЗМІСТ

ВСТУП           3

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ        5

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ     6

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ         7

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ                    12

Тема 1. Поняття про науку та її еволюція. Наук як система

знань               12

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи (НДР)                  18

Тема 3. Застосування методів у наукових дослідженнях             31

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень                      49

Тема 5. Раціональна організація праці в процесі наукового

дослідження               66

Тема 6. Ефективнисть науково-дослідних робіт: критерії та

проблеми оцінки                   76

Тема 7. Наукові та науково-педагогічні кадри                  84

Тема 8. Загальні вимоги та правила оформлення науково-
дослідної роботи                   93

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ                104

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК                         111

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ                    174

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА                      194

ДОДАТКИ                 197


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Романчиков Володимир Іванович

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації Комп'ютерний набір і верстка - І.В. Марченко Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 01.12.2006. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 16.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006